ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘บัณฑิต

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2302598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2302599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302700    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

การอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2302702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation of and discussion of special topics of current interest in advanced chemistry.)

(2302702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3

leave a comment »

2302703    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3    Ggaduate Seminar III

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion on advance and current topics in chemistry.)

(2302703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 5

leave a comment »

0201205 บัณฑิตอุดมคติ 5 Ideal Graduate V

ปรากฏการณ์ทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เหตุผล และความรับผิดชอบ

(Social phenomena; natural resources; environment; reasoning, and responsibilities.)

(0201205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 4

leave a comment »

0201204 บัณฑิตอุดมคติ 4 Ideal Graduate IV

การจัดระเบียบทางสังคม สงคราม – สันติภาพ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ปัญหาการมองเห็นการณ์ไกล ความรอบคอบ

(Arrangement of social order; war and peace; impacts of science, technology and energy; problems identification; far sightedness and prudence.)

(0201204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 3

leave a comment »

0201203 บัณฑิตอุดมคติ 3 Ideal Graduate III

กฎและผลการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ พฤติกรรมมนุษย์ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การใฝ่รู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(Reconciliation to the law of nature; human behavior; scientific and industrial revolution; the quest of knowledge; creativity.)

(0201203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 2

leave a comment »

0201202 บัณฑิตอุดมคติ 2 Ideal Graduate II

ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม ศาสนา ปรัชญา อุดมการณ์ และวิทยาศาสตร์ การรู้จักตนเอง กาย-จิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการให้

(Religion and Sectarian beliefs; relationship between society, religion, philosophy, ideology and science, self realization; body, mind, and social co-existence; sacrifice and giving.)

(0201202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 1

leave a comment »

0201201 บัณฑิตอุดมคติ 1 Ideal Graduate I

แนวคิดหลักของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์คุณธรรม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา การสังเคราะห์กรณีตัวอย่างจากประสบการณ์ การประเมินและการบูรณาการ แนวคิดหลักเกี่ยวกับบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

(Concepts of Humanities, Social Science, and Science & Technology; application of virtuous thinking; practice of analytical thinking, through case studies, synthesis of cases based on one’s experience and evaluation, integration of sound concepts of acceptable morals and ethics of graduates.)

(0201201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)