ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘บุคลิกภาพ

เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร

leave a comment »

รายวิชา EN355เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร (The Short Story of Character).

รายวิชา EN355 เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร (The Short Story of Character)

ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการบุคลิกภาพของตัว ละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละคร จนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่ มีตัวละคร

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนการเรียน
บทที่1 :
บรรณานุกรม : Reference
บทที่2 :
บทที่3 :
บทที่4 :
บทที่5 :
บทที่6 :
บทที่7 :
บทที่8 :
การประเมินผลหลังเรียน
แนวตอบและเฉลย
แนวตอบและเฉลย(ต่อ)
โฆษณา

นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์

leave a comment »

รายวิชา EN357นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ (The Dramatic Novel).

รายวิชา EN357 นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ (The Dramatic Novel)

ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพลซึ่งบุคลิกภาพและ เหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัว ละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัว ละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่ง ประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนัก ยิ่งขึ้น

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : โครงสร้างของนวนิยาย
บทที่3 : ประเภทของนวนิยาย
บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ
บทที่4 :วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)
บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน
บทที่5 : วิวัฒนาการนวนิยายอเมริกัน(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
บทที่4 : วิวัฒนาการนวนิยายอังกฤษ(ต่อ)

จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ

leave a comment »

3800215    จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ    Introduction to Psychology of Personality

การศึกษาบุคลิกภาพจากหลายมุมมอง : จิตวิเคราะห์ ลักษณาการ ชีววิทยา มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ทางสังคม ปัญญานิยม และวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

(Study of Personality from various points of view; psychoanalysis, trait, biology, humanism, behaviorism, social learning, cognitive, and culture; theories and research related to the study of personality; personality assessment.)

(3800215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ

leave a comment »

3800252    การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ    Lcadership Personality Development

ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิภาพความเป็นผู้นำ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม

(Theories, principles, and skills in leadership personality development; development of leadership potentiality in cognition, personality, emotion, and social behavior.)

(3800252 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

leave a comment »

3800611    จิตวิทยาบุคลิกภาพ    Psychology of Personality

หลักการของการสร้างทฤษฎีบุคลิกภาพ เปรียบเทียบทฤษฎีในด้านโครงสร้างและพลวัต การใช้ทฤษฎีในการทำนายบุคลิกภาพ การวิจัยและความก้าวหน้าของทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยมและมนุษย์นิยม

(Principles in personality theory building; comparison of theories in terms of structure and dynamics; theory utilization in predicting personality; research and progress of various theories in psychoanalysis, behaviorism and humanism.)

(3800611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม

leave a comment »

3803380    กระบวนการบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม    Personality Preocesses and Social Behavior

ทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์ในการศึกษา บุคลิกภาพจากมุมมองทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสถานการณ์

(Theories and empirical research in the study of personality from the social point of view; individual differences and interaction between people and situations.)

(3803380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม

leave a comment »

3803680    บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม    Personality and Social Behavior

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพในส่วนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคม

(Theories and research on personality in relation to social behavior.)

(3803680 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)