ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ประจำวัน

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101(51)ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life).

รายวิชา EN101(51) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life)

ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 คำนาม(Nouns)
บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
บทที่5 คำกริยา (Verbs)
บทที่6 คำกริยา (Verbs)
บทที่7 คำกริยา (Verbs)
บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
บทที่12 ประโยคความซ้อน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

เคมีในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)

บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางเคมี
บทที่2 : แร่ธาตุในธรรมชาติ
บทที่3 : สารอินทรีย์และการใช้ประโยชน์
บทที่4 : สารโพลีเมอร์และการใช้ประโยชน์
บทที่5 : กระบวนการทางชีวเคมี
บทที่6 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
บทที่7 : พลังงานสำหรับมนุษย์และสังคม
บทที่8 : สารพิษในชีวิตประจำวัน และการป้องกันแก้ไข
บทที่9 : เคมีของน้ำในธรรมชาติและมลพิษทางน้ำ
บทที่10 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
บทที่11 : เคมีของผู้บริโภค
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:30 pm

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

2304273    ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน    Physics in Everyday Life

ระบบไฟฟ้าในบ้านและการใช้อย่างปลอดภัย กำลังไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์เครื่องเสียง เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกเสียงและการถอดรหัส การสื่อสารโดยวิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ และโทรสาร หลักการทำงานและส่วนสำคัญของเครื่องยนต์แบบต่าง ๆ

(Home electrical systems and safety precautions; electrical power for household electrical appliances; audio equipment; sound recording and decoding technology; communication by radio, telephone, television and facsimile; operational principles and principal parts of engines.)

(2304273 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กิจวัตรประจำวัน

leave a comment »

941315     กิจวัตรประจำวัน     Daily Life Activity

ปฏิบัติการฝึกช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ การพลิกตะแคงตัว การลุกขึ้นจากท่านอน การลุกขึ้นยืน การแต่งตัว การใช้เครื่องช่วยเทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การยกของหนักด้วยวิธีที่ถูกต้อง วิธีการล้มที่ปลอดภัย

(Practice of independent activities of daily living: side lying from supine, sitting up from supine, standing up from sitting, dressing and use of ambulatory aids. Techniques in transferring patients and lifting heavy object, techniques of safety falling.)

(941315 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)