ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ผู้ใหญ่

พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา EF393พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education).

รายวิชา EF393 พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education)

ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ :ประวัติการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 1 :ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 1 : ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 2 : ปรัชญา แนวคิดและหลักการ ความมุ่งหมาย…
บทที่ 3 :การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 3 : การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 4 : หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 :นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 5 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…(ต่อ)
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference
โฆษณา

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา ED503(S)การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education).

รายวิชา ED503(S) การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 :วิธีดำเนินการจัดการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 3 :วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…
บทที่ 3 : วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…
บทที่ 4 :การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

จิตวิทยาผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

leave a comment »

3804341    จิตวิทยาผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ    Adult and Aging Psychology

กระบวนการทางสรีระทางจิต และทางสังคมของผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาการ และการแก้ปัญหา

(Physiological, psychological and social processes of adults and old age; related theories; developmental tasks and solution to problems.)

(3804341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

leave a comment »

3804654    จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    Adult And Aging Psychology

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารามณ์ บุคลิกภาพ และสังคมของวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ตลอดจนปัญหาและการปรับตัว

(A study of physiological, emotional, personal and social changes in adulthood and old age, including problems and adjustments.)

(3804654 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่

leave a comment »

3804671    จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่    Adult Psychology

การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านสรีระ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม ปัญหาการปรับตัวของวัยผู้ใหญ่ แนวโน้มการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน

(Changes in phsiological, cogntive, emotional, personality and social development; adjustment problems in adulthood; current trend in research.)

(3804671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)