ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:07 am

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251(51)
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(GENETICS)
ศึกษา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล โครงสร้างทางกายภาพและการแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล ยีนกับโครโมโซม ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์ มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมุ่เลือดในคน DNAและโครงสร้างของโครโมโซม ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชั่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ DNAกับเทคโนโลยี

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 10 : มิวเทชั่น
บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:14 am

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(Genetics)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ วางรากฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมพันธุ์สำหรับชีววิทยาทุกสาขา

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)
บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ
บทที่ 3 : การแบ่งเซล
บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)
บทที่ 6 : Interaction of Genes
บทที่ 7 : Probability
บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ
บทที่ 9 : MultipleAlleles
บทที่ 10 : Lethal Genes
บทที่ 11 : การกำหนดเพศ
บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ
บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม
บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)
บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)
บทที่ 15 : Gene Mutation
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)
บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:12 am

พันธุศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

2305261    พันธุศาสตร์ทั่วไป    General Genetics

ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของยีน การตรวจสอบหาสารพันธุกรรม รวมถึงวิธีการถ่ายทอด การจำลองสร้างดีเอนเอ และอาร์เอนเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน การถ่ายทอดกรรมพันธุ์ตามทฤษฎีของเมนเดล และทฤษฎีอื่นๆ พันธุศาสตร์ประชากรการพัฒนามนุษยชาติ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ

(Physical and chemical properties of the gene, identification, patterns of transmission of genetic material; mode of DNA and RNA replication; protein systhesis; regulation of gene activities; Mendelian and non-Mendelian inheritance, population genetics; euphenics; genetic variation and evolution.)

(2305261 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

2305262    ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป    General Genetics Laboratory

ปฏิบัติการเน้นถึงหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ การทดลองโดยใช้ จุลชีพ และศึกษาการถ่ายทอดกรรมพันธ์ของแมลงหวี่

(Drosophila melanogaster ) และข้าวโพด (Zea mays) ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาและการอภิปรายทางพันธุศาสตร์ (Laboratory work emphasizing the principles of inheritance; experiments with microorganisms and an independent study of inheritance in Drosophila melanogaster and Zea mays; problems solving and discussion.)

(2305262 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)