ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม