ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘มลพิษ

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ

leave a comment »

2009515 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ Integrated Pollution Prevention

แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ เทคโนโลยีที่สะอาดและการลดปริมาณของเสีย นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและพัฒนารูปแบบการป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

(Concepts of integrated pollution prevention, clean technology and waste minimization; policies and regulations, planning and development; models for the integrated pollution prevention; enviromental performance indicators, economic analysis; case studies and applications.)

(2009515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การป้องกันและควบคุมมลพิษ

leave a comment »

0201251 การป้องกันและควบคุมมลพิษ Pollution Prevention and Control

คุณภาพชีวิตที่ดี สภาวการณ์มลพิษปัจจุบัน สาเหตุ แหล่งกำเนิดมลพิษ หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษ ประโยชน์ที่จะได้รับ นโยบายการส่งเสริม ขั้นตอนและทางเลือกของการป้องกันและควบคุมมลพิษ องค์กรและกฎหมายสิ่งแวดล้อม องค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้เครื่องมือในการป้องกันมลพิษ ได้แก่ อีไอเอ แอลซีเอ และไอเอสโอ แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน และของเสียอันตราย

(Quality of life; current situations of pollution; Introduction, Concept and Expectations; cause and source of environmental pollutants; principles of pollution prevention (P2) and control; benefits of P2; Policies of promotion; steps and altematives of P2; Impediments and Implements of P2; organizations and environmental laws; organizations and social responsibility; the use of instruments in pollution prevention: EIA; LCA and ISO; solutions to environmental problems; case studies of enviromental pollutants in air, water, soil and hazardous waste.)

(0201251 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)