ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ระดับดุษฎีบัณฑิต

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2301894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation

()

(2301894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2102894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

()

(2102894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2304894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอผลงาน และร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนิสิตเอง สรุปและอภิปรายรายงานผลงานวิจัยก่อนเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

(Participate in presentation and discussion activities on topics related to physica of current interests, presentation of student’s research progress, conclusion and discussion prior to writing the dissertation.)

(2304894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

3802890    การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Internship in Counseling

การนำความรู้ทางจิตวิทยาการปรึกษามาประยุกต์ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ในองค์การที่ได้รับการเลือกสรร

(The application of the knowledge in counseling psychology to various service forms in slected organizations.)

(3802890 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3

leave a comment »

2009705 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3 Doctoral Seminar III

การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

(Presentation for progress of the dissertation.)

(2009705 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 2

leave a comment »

2009704 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 2 Doctoral Seminar II

การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

(Presentation for progress of the dissertation.)

(2009704 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 1

leave a comment »

2009703 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 1 Doctoral Seminar I

การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

(Presentation for progress of the dissertation.)

(2009703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)