ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
บทที่10 : Object Relational Database Systems
บรรณานุกรม : Reference

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
บทที่10Object-Relational Databases Systems
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม