ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘วิจัย

การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1

leave a comment »

2301788    การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1    Research Study In

การบรรยายโดยนิสิตในหัวข้อวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 1

(Literature search, analysis and integration of contents, presentation and discussion on advanced research topics in Mathematics.)

(2301788 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2302598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2302599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางเคมีที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of chemistry research according to student’s interest under the instructor’s supervision and research presentation.)

(2302599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย

leave a comment »

2302704    ความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย    Chemical Safety in Research Laboratory

รูปแบบอันตรายของสารเคมี ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การมีสารเคมีไว้ในครอบครอง การใช้และการทำลายสารเคมีอย่างปลดภัย อุบัติเหตุและการกู้เหตุฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติในห้องปฏิบัติการอย่างรอบคอบ

(Types of chemical hazard; material safety data sheets, personal protective equipment, acquisition of chemicals, safe handling and disposal of chemicals, accidents and emergency response, prudential practices in laboratory.)

(2302704 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีวิจัยทางชีววิทยา

leave a comment »

2303502    วิธีวิจัยทางชีววิทยา    Research Method in Biology

หลักการของวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา การเลือกปัญหาวิจัย การเขียนโครงร่าง การให้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานและข้อมูล การเลือกเครื่องมือที่ใช้เทคนิคการค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการเตรียมเอกสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ผลงาน

(Concepts of scientific research mathodology in biology, problem selection, proposal writing, sampling techniques, appropriate statistical analysis and instrument, literature survey and scientific manuscript preparation.)

(2303502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

leave a comment »

2303598    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1    Undergraduate Research Project I

การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาที่นิสิตสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of biology / zoology research according to students’ interest under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2303598 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2

leave a comment »

2303599    โครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 2    Undergraduate Research Project II

การวิจัยทางชีววิทยาหรือสัตววิทยาที่นิสิตสนใจที่เป็นส่วนขยายของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย

(Practice of biology / zoology research extended from senior project under the faculty’s supervision and research presentation.)

(2303599 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)