ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนศึกษา.

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)
หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ปรัชญาของหลักสูตร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ความรู้ ความเข้าใจคำสอนในศาสนาเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมดีงามที่ เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น ประเทศชาติ และโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. ผลิตบัณฑิตสำหรับเป็นครู/ อาจารย์สอนวิชาพุทธศาสนาและ / หรือศาสนาอื่นๆ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
๒. ให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสนาที่ตนนับถืออยู่อย่างลึกซึ้ง ความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามให้มีอยู่ในตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเอง ผู้อื่นและสังคม
๓. ให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสนาต่างๆ ควบคู่ไปกับศาสนาของตนเพื่อจะได้สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันกับตนได้ อย่างมีความสุข
๔. ให้พระสงฆ์นิกายต่างๆ มีโอกาสได้ศึกษาวิชาพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันและ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงเผยแพร่พุทธศาสนา
๕. ผลิตนักวิชาการศาสนาระดับสูงสำหรับสอนและทำวิจัยทางศาสนา
๖. สร้างผู้นำศาสนาที่สามารถร่วมมือกันนำคำสอนทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาสังคมต่างๆ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

๑ เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒ เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค

ภาษา

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอด หลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ผู้เรียนต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
ศ. คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล Ph.D., Université de Paris (Sorbonne)
รศ. พินิจ รัตนกุล Ph.D., Yale University, USA
ผศ.ฐานิสร์  ชาครัตพงศ์ M.A. , Banaras Hindu University, India
ผศ.สุทธพร รัตนกุล M.A., Eastern Washington University, USA
อ.รุ่งภัทร  เริงพิทยา Ph.D., University of California (Berkeley), USA
อ.ธีรพร  ชัยวัชราภรณ์ M.A., Central Missouri State University, USA
อ.มธุรส  ศรีนวรัตน์ M.A. , University of Innsbruck, Austria
อ.อาชว์ภูริชญ์  น้อมเนียน M.A. Banaras Hindu University, India
อ. Kyaw Than Ph.D., Southeast Asian Graduate School of Theology
๑๐ อ. Matthew  Kosuta Ph.D., Université du Québec at Montreal, Canada

* คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
พระธรรมคุ ณาภรณ์ Ph.D, Banaras Hindu University, India
พระอนิล  ศากยะ Ph.D., Brunel University, UK
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ Ph.D., Delhi University, India
ศ.วิสุทธิ์  ใบไม้ Ph.D.,University of Queensland, Australia
ศ.จิรโชค วีระสย Ph.D., University of California (Berkeley), USA
ผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ Ph.D., University of California (Berkeley), USA
ผศ.บรรจบ บรรณรุจิ Ph.D., Magadh University, India

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
จำนวนที่คาดว่าจะรับ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
จำนวนสะสม ๒๓๔ ๒๕๑ ๒๓๐ ๒๔๗ ๒๔๖
จำนวนที่คาดว่าจะจบ ๔๓ ๘๑ ๔๓ ๖๑ ๖๐

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และ อุปกรณ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุด

นักศึกษาสามารถค้นคว้า หนังสือ ตําราเรียน วารสารและสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนได้ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีหนังสือ ตํารา และวารสารทางศาสนาประมาณ ๑๕,๐๐๐ เล่ม นอกจากนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา ยังมีห้องสมุดของวิทยาลัยซึ่งมีหนังสือ ตําราวารสาร
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์เฉพาะทางอีกจํานวนหนึ่ง

งบประมาณ

ใช้งบประมาณประ จําปีของวิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

๑.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  ๑๓๖  หน่วยกิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาที่เรียนสำเร็จและได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขต่อไปนี้๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๗ หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๙ หน่วยกิต
๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จำนวน  ๑๖  หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์   จำนวน ๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๙ หน่วยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II ๓(๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด  จำนวน ๑๘  หน่วยกิต
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ หน่วยกิต
ศศศศ ๑๐๗ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  จำนวน ๙ หน่วยกิต
ศศศศ ๑๐๐ มนุษย์กับสังคม ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๑ หลักการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๒ ศิลปะการคิดอย่างมีเหตุผล ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๓ มนุษย์และชี วมณฑล ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมตะวันตก ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๕ อารยธรรมตะวัน ออก ๓(๓-๐-๖)
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา  จำนวน  ๓  หน่วยกิต
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III ๓(๓-๐-๖)
๑.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๒๘  หน่วยกิต
วิชาบังคับ
นักศึกษาจะเรียนวิชาบังคับจำนวน ๑๔ วิชา รวมทั้งหมด ๔๕ หน่วยกิต
ศศศศ ๒๑๑ วิธีศึกษาศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๒ ศาสนศึกษาขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๓ ศาสนาในโลก I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๔ ศาสนาในโลก II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๕ ศาสนาใหม่ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๖ ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๗ ธรรมชาติและชะตากรรมมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๘ ศาสนาและความตาย ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๙ สมาธิในศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๐ พิธีกรรมศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๑ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๒ วิธีสอนศาสนา I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๓ วิธีสอนศาสนา II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๙๙ การศึกษาอิสระ ๖(๓-๖-๙)
วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาศาสนาพุทธ
ศศศศ ๓๑๐ ภาษาบาลี I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๑ ภาษาบาลี II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๒ ศาสนาพุทธเถรวาท ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๓ ศาสนาพุทธมหายาน ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๔ ศาสนาพุทธธิเบต ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๕ ประวัติพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๖ พุทธศาสนาในประเทศไทย ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๗ ปรัชญาพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๘ ภาคปฎิบัติ : การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๒๗ พุทธศาสนาในตะวันตก ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๐ จริยศาสตร์พุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๑ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๒ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๕ จิตวิทยาพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๖ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์ ๓(๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาศาสนาคริสต์
ศศศศ ๓๔๐ ภาษาละติน I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๑ ภาษาละติน II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๒ พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๓ ประวัติศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๔ ชีวิตพระเยชูคริสต์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๕ จริยศาสตร์ศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๔๖ ศาสนาคริสต์ในเอเชีย ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๒๒ ภาษาละติน III ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๓ ภาษาละติน IV ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๕ ปรัชญาและเทววิทยาศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๖ แนวคิดร่วมสมัยในศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๗ ศิลปะและวัฒนธรรมคริสต์ศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๘ คริสต์ศาสนาในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๔๙ การอ่านคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๕๐ การอ่านคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ II ๓(๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาศาสนาอิสลาม
ศศศศ ๓๗๐ ภาษาอาหรับ I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๑ ภาษาอาหรับ II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๒ คัมภีร์อัลกุรอ่าน ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๓ ประวัติศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๔ ชีวิตและงานของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๕ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๖ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม II ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๗๗ ศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๐ ภาษาอาหรับ III ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๑ ภาษาอาหรับ IV ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๒ ปรัชญาและเทววิทยาในศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๓ ศิลปะและวัฒนธรรมอิสลาม ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๔ แนวความคิดร่วมสมัยในศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๕ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๗๖ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม II ๓(๓-๐-๖)
๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
ศศศศ ๒๕๑ สตรีและศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๒ สถาบันศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๓ ศาสนาและปัจเจกชน ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๔ ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๕ ศาสนาและจริยศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๖ มนุษย์ในวรรณกรรมโลก ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๗ ภาษาเยอรมัน I ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๕๘ รภาษาเยอรมัน II ๓(๓-๐-๖)
๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร ๔ ตัว ตามด้วยตัวเลข ๓ ตัว อักษร ๒ ตัวแรกเป็นอักษรย่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ ศศ (CR) หมายถึง  วิทยาลัยศาสนศึกษา อักษร ๒ ตัวหลังเป็นอักษรย่อของสาขาวิชา คือ ศศ (RS) หมายถึง สาขาวิชาศาสน ศึกษา วท (SC) หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์  คพ (CS) หมายถึง ภาควิชาคอมพิวเตอร์  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับชั้นปี  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนา  กล่าวคือ เลข ๑-๓ หมายถึง กลุ่มวิชาพุทธศาสนา  เลข ๔-๖ หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนาคริสต์  และเลข ๗-๙ หมายถึง  กลุ่มวิชาศาสนาอิสลาม  ส่วนตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง  ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาศาสนา

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒ ภาคการศึกษา ที่ ๓
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
ศศศศ ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕) ศศศศ ๑๐๒ ศิลปะการคิดอย่างมีเหตุผล ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อ การพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) ศศศศ ๑๐๕ อารยธรรมตะวันออก ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมตะวันตก ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๑๐๗ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๑๐๘ ศศศศ ๑๐๘ ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II ๓(๓-๐-๖)
วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
รวมหน่วยกิต ๑๖ รวมหน่วยกิต ๑๕
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๑๔ ศาสนาในโลก 2 ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๑ วิธีศึกษาศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๑๗ ธรรมชาติและชะตากรรมมนุษย์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๒ ศาสนศึกษาขั้นแนะ นำ ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๑๘ ศาสนาและความตาย ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๓ ศาสนาในโลก 1 ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๑๙ สมาธิในศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๕ ศาสนาใหม่ ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๒๐ พิธีกรรมศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๑๖ ศาสนาและวิทยศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๒๑ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)
รวมหน่วยกิต ๑๘ รวมหน่วยกิต ๑๘
ศศศศ ๒๒๒ วิธีสอนศาสนา 1 ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๒๒๓ วิธีสอนศาสนา 2 ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๐ ภาษาบาลี 1 ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๓๑๑ ภาษาบาลี 2 ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๒ ศาสนาพุทธเถรวาท ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๓๑๖ พุทธศาสนาในประเทศไทย ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๓ ศาสนาพุทธมหายาน ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๓๑๗ ปรัชญาพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๔ ศาสนาพุทธทิเบต ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๑๕ ประวัติพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
รวมหน่วยกิต ๑๘ รวมหน่วยกิต ๑๒
ศศศศ ๓๒๗ พุทธศาสนาในตะวันตก ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๓๑๘ ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๐ จริยศาสตร์พุทธ ศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๔๑๒ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา 2 ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๑ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๔๑๖ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์ ๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๔๑๕ จิตวิทยาพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศศศศ ๔๙๙ การศึกษาอิสระ ๖(๓-๖-๙)
รวมหน่วยกิต ๑๒ รวมหน่วยกิต ๑๕

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) คำอธิบายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
MUGE101 General Education for Human Development 2(1-2-3) The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / si
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานกา
MUGE102 Social Studies for Human Development 3(2-2-5) Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and healt
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทาง
MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2(1-2-3) Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situat
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิดเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH100 Arts of Using Thai Language in Communication 3(2-2-5) Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication.
ศศศศ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างสำคัญของภาษา ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน
CRRS108 English I 3(3-0-6) A training of English for listening reading, speaking and writing proficiency.
ศศศศ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II ๓(๓-๐-๖) ต้องศึกษาก่อน : ศศศศ ๑๐๘ฝึกการฟัง อ่าน พูด เขียน ในระดับสูงขึ้นจาก ศศศศ ๑๐๘
CRRS109 English II 3(3-0-6) A further training of English (from CRRS 108) for listening, reading, speaking and writing proficiency. CRRS 108
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศศศศ๑๐๗ วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) วิธีการและแนวความคิดสำคัญและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์    ผลของแนวคิดนี้ที่มีต่อโลกทรรศน์และพัฒนาการของความรู้แขนงต่างๆ
CRRS107 The Evolution of  Scientific Thought 3(3-0-6) Methods, major concepts and theories in science and their effects on world-views and development  in various areas of  human  knowledge.
วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการประมวลคำโปรแกรมตารางอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมช่วยในการนำเสนอ
SCCS155 Computer Applications Basic knowledge about computers. Computer components and its principle.  Operating systems.  Basic knowledge about the Internet.  Basic knowledge of application software for word processing, electronic spreadsheet, and presentations.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ศศศศ๑๐๐ มนุษย์กับสังคม ๓(๓-๐-๖) วิธีการและแนวคิดในวิชาสังคมศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาสังคมมนุษย์ เช่น ต้นกำเนิดและพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การผสมผสานทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
CRRS100 Man and Society 3(3-0-6) Methods and concepts in the social sciences used to study human society such as its origin and development,  social change, social integration, being-with-others, and intergroup        relations.
ศศศศ๑๐๑ หลักการจัดการ ๓(๓-๐-๖) หลักการและวิธีการจัดการชีวิตส่วนตัวและกลุ่มบุคคลในสังคมเพื่อได้ใช้เวลาและทรัพยากรที่มี อยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
CRRS101 Principle of Management 3(3-0-6) An introduction to the principles and procedures for organizing personal life and social  groups to make use of the time and resources available.
ศศศศ๑๐๒ ศิลปะการคิดอย่างมีเหตุผล ๓(๓-๐-๖) หลักและกฎเกณฑ์ของการใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการพูดและการถกเถียง  เน้นการประยุกต์ใช้หลักและกฎเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในการพูด   และการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดสามัญ
CRRS102 The Art of Critical Thinking 3(3-0-6) Principles and rules of right reasoning in all spheres of human rhetoric and argumentation with emphasis on their application in speaking and in avoiding common fallacies.
ศศศศ๑๐๓ มนุษย์และชีวมณฑล ๓(๓-๐-๖ ) ชีวิตมนุษย์ที่เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  แนวคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” และการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  และความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
CRRS103 Man and Biosphere 3(3-0-6) Human life as relating to and interacting with its natural environment different concepts of  “nature” and human uses of  natural  resources and  responsibilities to the natural environment.
ศศศศ๑๐๔ อารยธรรมตะวันตก ๓(๓-๐-๖) พัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก เริ่มตั้งแต่ต้นอารยธรรมฮิบรู   กรีก   และโรมันมาจนถึงสมัยใหม่  เน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทางปรัชญาสังคม โครงสร้างทางการเมือง  และทางศาสนา    การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแสดงออกทางศิลปะในยุคสมัยต่าง ๆ
CRRS104 Western Civilization 3(3-0-6) Development of Western culture from its Hebrew, Greek, and Roman origins to the modern period highlighting the major changes in philosophy, social,  political and religious structures, scientific and technological discoveries, as well as artistic expressi
ศศศศ๑๐๕ อารยธรรมตะวันออก ๓(๓-๐-๖) พัฒนาการของอารยธรรมที่สำคัญในทวีปเอเชีย  เช่น   อินเดีย  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปรัชญาโครงสร้างทางสังคม  การเมือง    การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแสดงออกทางศิลปะในยุคสมัยต่าง ๆ
CRRS105 Eastern Civilization 3(3-0-6) Development of the major cultures of Asia-such as India, China, Japan and Southeast Asia the major changes in philosophy,  political and social structures, scientific and technological        discoveries, and artistic expressions in different periods.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศศศ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III ๓(๓-๐-๖) ฝึกการฟัง อ่าน พูด เขียน ในระดับสูงขึ้นจาก ศศศศ ๑๐๙วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศศศ ๑๐๙
CRRS201 English III 3(3-0-6) A training of English (from CRRS 109) for listening, reading, speaking and writing proficiency Prerequisite CRRS 109.
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
ศศศศ๒๑๑ วิธีศึกษาศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาวัตถุประสงค์ วิธีการและทฤษฎีสำคัญของศาสตร์ต่างๆ ที่ศึกษาศาสนา เช่น สังคมวิทยาศาสนา มานุษยวิทยาศาสนา จิตวิทยาศาสนา ประวัติศาสนา และปรัชญาศาสนา
CRRS211 Methods  of  the  Study  of  Religion 3(3-0-6) An introduction to the various disciplines-their objective, methods and major theories-in the academic study of religion : sociology of  religion, anthropology of religion, psychology of religion, history of religions and philosophy of religion.
ศศศศ๒๑๒ ศาสนาศึกษาขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาลักษณะที่ร่วมกันและแตกต่างกันของศาสนาต่างๆ เน้นที่ความคิด เรื่อง  สัจธรรมสูงสุด ประสบการณ์ศาสนา สถานภาพของอัตตา คุณธรรมและจริยธรรมในมนุษย
CRRS212 Introduction  to  Religious  Studies 3(3-0-6) Understanding of the common components of religious traditions and their diverse forms: a phenomenological survey of the different concepts of ultimate reality; religious experience; self-hood and  social/moral relationships; evil, suffering and death; h
ศศศศ๒๑๓ ศาสนาในโลก I ๓(๓-๐-๖) โดยเริ่มตั้งแต่การใช้โลกทรรศน์ของคัมภีร์ไบเบิลเป็นพื้นฐานคำสอน พัฒนาการทางปรัชญาความคิดของแต่ละศาสนาในระยะเวลาแรกเริ่มสมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา สมัยความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการ สมัย    ปฎิรูปคำสอนและสมัยปัจจุบัน เน้นปรัชญาความคิดของนักปราชญ์ของแต่ละศาส
CRRS213 World  Religions  I 3(3-0-6) A study of major concepts and forms of the Judaeo-Christian-Islamic tradition from their origins in the Biblical world-views, through their early formative centuries, Medieval, Renaissance, Reformation periods and modern developments. An emphasis on the
ศศศศ๒๑๔ ศาสนาในโลก II ๓(๓-๐-๖) ศึกษาความคิดสำคัญและรูปแบบของศาสนาฮินดู ขงจื้อ เต๋า ชินโต และพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบที่ยึดถือกันมาแต่ก่อนและที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เน้นปรัชญาความคิดของนักปราชญ์ของศาสนาเหล่านี้ และการเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละศาสนาวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ
CRRS214 World  Religions  II 3(3-0-6) A study of the major concepts and forms of Hinduism, Confucianism, Taoism, Shintoism and Buddhism in their origins and changes. Emphasis will be on the major thinkers and movements. Prerequisite:  CRRS 213
ศศศศ๒๑๕ ศาสนาใหม่ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกและทวีปเอเชีย เน้นที่ธรรมชาติ ลักษณะโครงสร้างและเหตุผลที่ทำให้ศาสนาเหล่านี้เป็นที่ประทับใจคนในยุคปัจจุบัน
CRRS 215 New  Religions 3(3-0-6) A study of the rise of new religions in the West and in Asia: their nature and structure and the reasons for their origins and appeals.
ศศศศ๒๑๖ วิทยาศาสตร์และศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาประวัติความเป็นมาของปฎิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆกับวิทยาศาสตร์ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเอเชียและตะวันตก  ทฤษฎีของนักปราชญ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา เช่น ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มีลักษณะสามัญที่ร่วมกันและในรูปแบบ
CRRS216 Science  and  Religion 3(3-0-6) A study of historical origins of science and technological advances in  Asia  and the West in interaction-positive and negative-with religious traditions: contemporary theories of the relationship between science and religion-commonality and difference, r
ศศศศ๒๑๗ ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดของศาสนาต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ทั้งในด้านส่วนตัวและที่เกี่ยวกับสังคม  คำสอนเรื่องสภาวะสูงสุดที่มนุษย์จะพึงไปถึงได้
CRRS217 The  Nature  and  Destiny  of  Man 3(3-0-6) A comparison of the ways in which various religious tradition have conceived of the nature of mankind as self and as social being and the diverse notions of uttermost human hope and fulfillment.
ศศศศ๒๑๘ ศาสนาและความตาย ๓(๓-๐-๖) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดของศาสนาต่าง ๆ  เกี่ยวกับสภาวะและความหมายของความตาย หน้าที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อผู้ป่วยในมรณะวิถีในทางศาสนา สังคม และการรักษาพยาบาล ทัศนคติของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องการฆ่าตัวตาย การช่วยให้ผู้อื่นทำลายช
CRRS218 Religion  and  Death 3(3-0-6) A comparison of what constitutes  the  reality  and  meaning  of  death  in  the  various  religious traditions  and  what  we  own  to  the  dying -spirituality, socially, and  medically;  the  religious  responses  to  the  controversy  over  suicide,
ศศศศ๒๑๙ สมาธิในศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิในศาสนาต่างๆและการนำประโยชน์เหล่านี้ไปใช้เรื่องสุขภาพจิตและจิตบำบัด
CRRS219 Religious  Meditation 3(3-0-6) Comparative study of theories and practices of meditation in diverse religions and their use for  mental health and psychotherapy.
ศศศศ๒๒๐ พิธีกรรมในศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาธรรมชาติ  โครงสร้าง  และความหมายของพิธีกรรมในศาสนาต่าง ๆ และภาษาที่ใช้
CRRS220 Religious  Rituals 3(3-0-6) A study of the nature, structure, and meaning of religious ritual acts and ritual  languages, drawing  materials  from  diverse  religious  traditions.
ศศศศ๒๒๑ ศาสนาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) ศาสนาเปรียบเทียบ  ความคล้ายคลึง  และความแตกต่างของโลกทรรศน์ของศาสนายิว คริสต์  อิสลามและพุทธศาสนา  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความดีสูงสุด ประสบการณ์ศาสนา  หลักจริยธรรมและการหลุดพ้น
CRRS221 Comparative  Religion 3(3-0-6) Comparing  and  contrasting  of  the  Judaic, Christian,  Islamic and  Buddhist               world-views  especially  concepts  of  the  ultimate, religious experience, ethical  norms and  salvation.
ศศศศ๒๒๒ วิธีการสอนศาสนา  I ๓(๓-๐-๖) ศึกษาวัตถุประสงค์และวิธีการสอนศาสนาตั้งแต่สมัยศาสดามาจนถึปัจจุบัน
CRRS222 Methods  of  Teaching  Religion  I 3(3-0-6) An examination  of  different  methods  of  teaching  religion  from  the  time   of  the  founders to  the   present.
ศศศศ๒๒๓ วิธีการสอนศาสนา II ๓(๓-๐-๖) วิธีการสอนสมัยใหม่ เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียนในระดับอายุต่าง ๆวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๒๒๒
CRRS223 Methods  of  Teaching  Religion  II 3(3-0-6) A study  of  the use  of  modern  technology  such  as  computer, audio-visual aid,  and  pedagogical  theories  of  teaching  and  learning  at  different  age  levels Prerequisite:  CRRS 222
ศศศศ๔๙๙ การศึกษาอิสระ ๖(๓-๖-๙) นักศึกษาทำการศึกษาวิจัยตามหัวข้อที่เลือกและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนำผลการศึกษาวิจัยนี้มาเสนอในรูปของสารนิพนธ์
CRRS499 Independent  Study 6(3-6-9) Students are expected to select a topic for intensive research  and  writing  in  conjunction  and  periodic  consultation with an  instructor.
วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาพุทธศาสนา
ศศศ๓๑๐ ภาษาบาลี   I ๓(๓-๐-๖) ศึกษาโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ  ของไวยากรณ์ภาษาบาลี
CRRS310 Study of  Pali  I 3(3-0-6) Study of  different-components  of  grammar  in  Pali  language.
ศศศ๓๑๑ ภาษาบาลี   II ๓(๓-๐-๖) ศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลีเพิ่มเติมจาก ศศศศ 310วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๑๐
CRRS311 Study of  Pali  II 3(3-0-6) Futher study of  grammar  in  Pali  language. Prerequisite: CRRS 310
ศศศศ๓๑๒ พุทธศาสนาเถรวาท ๓(๓-๐-๖) ศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทที่มีอยู่ในประเทศศรีลังกา  พม่า และไทย เน้นที่ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ คัมภีร์ศาสนา  ปรัชญา ความคิดของนักปราชญ์ พุทธศาสนานิกายนี้และพิธีกรรมต่าง ๆ
CRRS312 Theravada  Buddhism 3(3-0-6) A study  of  Theravada  Buddhism  in  Sri Lanka, Burma and  Thailand  with  emphasis  on  its  history,  development,  texts,  thinkers,  concepts  and  rituals
ศศศศ๓๑๓ พุทธศาสนามหายาน ๓(๓-๐-๖) ศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ของพุทธศาสนามหายานที่มีผู้นับถือในประเทศจีนและญี่ปุ่น           เน้นที่ประวัติความเป็นมา พัฒนาการคัมภีร์ศาสนา  ปรัชญาความคิดของนักปราชญ์พุทธศาสนานิกายนี้ และพิธีกรรมต่าง ๆ
CRRS313 Mahayana  Buddhis 3(3-0-6) A study of various forms of  Mahayana Buddhism in China and  Japan  with  emphasis  of  their  history,  development, major  concepts, texts, thinkers  and  rituals.
ศศศศ๓๑๔ พุทธศาสนานิกายธิเบต ๓(๓-๐-๖) ศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ของพุทธศาสนานิกายธิเบต เน้นที่ประวัติความเป็นมา พัฒนาการคัมภีร์ศาสนา  ปรัชญาความคิดของนักปราชญ์พุทธศาสนานิกายนี้และพิธีกรรมต่าง ๆ
CRRS314 Tibetan  Buddhism 3(3-0-6) A study of diversity in Tibetan Buddhism system with emphasis on its history,  development, major  concepts, texts, thinkers and  rituals.
ศศศศ๓๑๕ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศอินเดียและการแผ่ขยายของพุทธศาสนาในประเทศจีน เกาหลี  ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เน้นวิธีการและลักษณะของการแผ่ขยาย  รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กรพุทธศาสนา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับโครงสร้างทางสังคมการเมืองและศาสนาดั้งเดิมที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ   ที่พุทธศาสนาแพร่ขยายไปถึง รวมทั้งสภาพปัจจุบันของพุทธศาสนาในเอเชีย
CRRS315 History  of  Buddhism 3(3-0-6) An  advanced  study  of  the history  of  Buddhism  in  India  and  its  spread to  China, Korea, Japan and  Southeast  Asia.  Emphasis  on its geographical  spread, organizational  forms, centers of   activities, historical  interactions  with  political, religious  and  social  structures of nations  in  which  it  spread,  influences  upon  these  cultures  and  the  present  nature  and  status  of  Buddhism  in Asia.
ศศศศ๓๑๖ พุทธศาสนาในประเทศไทย ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย ปรัชญา ความคิดของนักปราชญ์ไทยชาวพุทธ รูปแบบองค์กรของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสงฆ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการเมือง
CRRS316 Buddhism  in  Thailand An advanced study of Buddhism in Thailand; history and  development; major  thinkers, and centers of activities, the present organization of the Sangha, the role of  Buddhist  monks in  community development, the relationship  between  the  Sangha  and  m
ศศศศ๓๑๗ ปรัชญาพุทธศาสนา ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ  ในพุทธปรัชญาและการอธิบายความหมายของแนวความคิดต่าง ๆ  เหล่านี้ในอดีตและปัจจุบันตลอดจนทัศนคติของพุทธศาสนาที่มีต่อศาสนาอื่น ๆ
CRRS317 Buddhist  Philosophy An  advanced study  of  the  concepts  in  Buddhist  philosophy, its  major  past  and  present  interpretations, comtemporary and  its  attitudes  towards  other  religions.
ศศศศ๓๑๘ ภาคปฏิบัติ: การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา ๓(๐-๖-๓) นักศึกษาฝึกการนั่งสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนเป็นเวลา 2 เดือนที่วัดที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ
CRRS 318 Practice  of  Buddhist  Meditaion 3(0-6-3) Students are expected to practice meditation for 2 months under guidance of  meditation  masters  at  temples  recommended, by their  adviser.
ศศศศ๓๒๗ พุทธศาสนาในตะวันตก ศึกษาการแพร่ขยายของพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยุโรปและอเมริกา งานของผู้นำชาวพุทธในประเทศเหล่านี้ที่มีอิทธิพลต่อความนึกคิดของคนตะวันตกและที่พยายามอธิบายคำสอนของพุทธศาสนาภายในกรอบของวัฒนธรรมตะวันตก
CRRS327 Buddhism  in  the  West A study of  the  contemporary  spread  of  the  different  branches of  Buddhism  to  Europe  and  America, influential leaders  and  appropriation  and  interpretation  of  Buddhism  in  the  light  of  Western culture.
ศศศศ๔๑๐ จริยศาสตร์พุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาธรรมชาติโครงสร้างและหลักจริยธรรมของจริยศาสตร์พุทธศาสนาและการนำหลักจริยธรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจน ความยุติธรรม ความรุนแรงและการขัดแย้ง  และการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น
CRRS410 Buddhist  Ethics 3(3-0-6) A  study of  the  nature  and  structure  of  Buddhist  ethics  and their  application  to  contemporary  ethical  issues  such  as  poverty, justice, violence  and  conflict, environmental  protection, etc.
ศศศศ๔๑๑ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา I ศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนาและอรรถกถาต่าง ๆ  ตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
CRRS411 Reading  Buddhist  Scriptures  I Selected reading  in Buddhist  scriptures  from  various  traditions  and  commentaries.
ศศศศ๔๑๒ การอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา II ๓(๓-๐-๖) ศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนาและอรรถกถาต่าง ๆ  ต่อจาก ศศศศ ๔๑๑วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๔๑๑
CRRS412 Reading  Buddhist  Scriptures  II 3(3-0-6) A  further  reading  of  selected  Buddhist  scriptures  and  commentaries.Prerequisite: CRRS 411
ศศศศ๔๑๕ จิตวิทยาพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) พุทธศาสนาในฐานะเป็นจิตวิทยาในการบำบัดทุกข์ วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์  ความสุข ความทุกข์ จิตและกลไกของจิต  ความสัมพันธ์ระหว่างจิต ร่างกาย อารมณ์  บ่อเกิดของอารมณ์และความสัมพันธ์กับเหตุผล  การจำแนกประเภทบุคลิกภาพ  ความหมายและความสำคัญของสติและก
CRRS415 Buddhist Psychology 3(3-0-6) Buddhism as a psychology of the eradication of suffering, analysis of the concepts of human nature, happiness and suffering, the mind and its mechanism,   mind-body relationship, emotion, its roots and relation to reason, classification of personality, me
ศศศศ๔๑๖ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์ ๓(๓-๐-๖) พุทธศาสนาที่แสดงออกในด้านทัศนศิลป์ เช่น  ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมในวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศตะวันออก เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ศรีลังกาและไทย
CRRS416 Buddhism in Visual Art 3(3-0-6) Buddhism in visual art such as sculpture, architecture and painting in various cultures of  Eastern countries such as India, China, Japan, Korea, Srilanka and Thailand.
กลุ่มวิชาคริสต์ศาสนา
ศศศศ๓๔๐ ภาษาละติน I ๓(๓-๐-๖) ศึกษาโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ  ของไวยากรณ์ภาษาละติน
CRRS340 Study of  Latin  I 3(3-0-6) Study of  different  components of  grammar in Latin  language.
ศศศศ๓๔๑ ภาษาละติน II ศึกษาโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ  ของไวยากรณ์ภาษาละตินต่อจาก ศศศศ 340 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๔๐
CRRS341 Study of  Latin  II A further Study of  different  components of  grammar in Latin  language Prerequisite: CRRS 340.
ศศศศ๓๔๒ พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เก่าและใหม่ เน้นประวัติความเป็นมา เนื้อหา โครงสร้างความสำคัญของพระคัมภีร์ในฐานะเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตและความคิดของชาวคริสเตียน วิเคราะห์หลักการและแนวทางที่ใช้กันในปัจจุบัน สำหรับอธิบายคัมภีร์ศาสนานี้
CRRS342 The  Bible 3(3-0-6) A study  of  the  books  of  the  Old  and  New  Testaments  guided  by  contemporary  scholarship  about  their  origins, contents  and  structure, and  analysis  of  present  day  principles  of  Scriptural  interpretation  and notions of  the  Bible’s  normative  character for Christian  life  and  thought.
ศศศศ๓๔๓ ประวัติคริสต์ศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษากำเนิด  พัฒนาการและการแพร่ขยายของศาสนาคริสต์ไปตลอดโลกตะวันตก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาคริสต์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวยิว กรีก โรมัน และเยอรมัน  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านระบบความคิดของนักปราชญ์ชาวคริสเตียนสมัยต่าง ๆ  ตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและคริสตจักร การแบ่งแยกคริสตจักรออกเป็นคริสตจักรตะวันตกและตะวันออก การเกิดนิกายโปรเตสเตนท์ การเผยแพร่คริสตศาสนาของมิชชั่นนารีในศตวรรษที่ ๑๙ความสำคัญของการประชุมครั้งที่ ๒ ของวาติกันและการเคลื่อนไหวที่จะสร้างเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายที่มีอยู่ในนิกายต่าง ๆ
CRRS343 History  of  Christianity 3(3-0-6) An advanced study of  the origin, development  and  spread of  Christianity  throughout  the  Western  world; its  interaction with  Jewish, Greek, Roman and  Germanic  cultures. The  transformations of Christian  thought  in  different  periods  from  the medical  to  the  present;  church/state  relations; schism  between  Eastern  and  Western  Churches; Protestant  Reformation;  19th century  missionary  efforts;  the  second  Vatican  Council  and  the  ecumentical  movement.
ศศศศ๓๔๔ ชีวิตของพระเยซูคริสต์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์และเอกสารต่างๆ ที่ค้นพบในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพสังคมสมัยพระเยซู ชีวิต ความตายและคำสอนต่างๆ  ของพระองค์  พร้อมทั้งศึกษาปรัชญา  ความคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของพระเยซูที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ในฐานะเป็นพระคริสต์ผู้นำทางรอดหรือการหลุดพ้นมาสู่มวลมนุษย์
CRRS344 Life  of  Jesus   Christ 3(3-0-6) An  outranked  study  of  Jesus  of  Nazereth  as  portrayed  in the  Scriptures, in  the  context  of  his times  and  as  founder  of the Christian  traditions;  contemporary  scholarship  on  the  Gospel  records  of  his  life,  death  and  teachings  and  their  diverse  claims  of  his  nature  and  role; changing interpretations of his  person  as  the  Christ  and  artistic expressions  of  his  role  throughout  Christian  history; contemporary understanding  of  Jesus  the  Christ  as  the  bringer  of  salvation.
ศศศศ๓๔๕ จริยศาสตร์ศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาแหล่งที่มาและพัฒนาการของจริยศาสตร์ศาสนาคริสต์ เน้นการนำหลักจริยธรรมใน จริยศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริยธรรมต่าง ๆ  ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับความรุนแรง ความยากจน สถานภาพของสตรี สิ่งแวดล้อม การทำแท้ง การุณยฆาต หน้าที่และความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อโลกที่อยู่
CRRS345 Christian   Ethics 3(3-0-6) An advanced study of the Biblical origins, historical development of Christian  morality.  The  emphasis will  be  an  contemporary  Christian  responses  to  such  issues  as  war  and  peace, poverty and economic development, the place of women, environmental protection, reproductive technologies, abortion, euthanasia, global responsibility, etc.
ศศศศ๓๔๖ ศาสนาคริสต์ในเอเชีย ๓(๓-๐-๖) ศึกษาประวัติความเป็นมา การแผ่ขยายและองค์กรของคริสตศาสนาในทวีปเอเชียปัจจุบัน ตลอดจนปรัชญาความคิดของนักปราชญ์ชาวเอเชียคริสเตียน
CRRS346 Christianity in Asia 3(3-0-6) A study of the history, spread and organization of  Christianity in Asia  with  emphasis on  present-day  Christian  churches in  Asia  and  Christian  theologies  of  Asia  thinkers.
ศศศศ๔๔๒ ภาษาละติน III ๓(๓-๐-๖) ฝึกการอ่านภาษาละติน  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๔๑
CRRS442 Study of  Latin  III 3(3-0-6) A  training  for  reading texts in Latin Prerequisite: CRRS 341.
ศศศศ๔๔๓ ภาษาละติน IV ๓(๓-๐-๖) ฝึกการอ่านภาษาละติน  ต่อจาก ศศศศ ๔๔๒วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๔๔๒
CRRS443 Study of  Latin  IV 3(3-0-6) A  further training  for  reading  Latin. Prerequisite: CRRS 442
ศศศศ๔๔๕ ปรัชญาและเทววิทยาในศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาพัฒนาการของคำสอนศาสนาคริสต์และปรัชญาความคิดของนักปราชญ์คริสเตียนในยุคสมัยต่าง ๆ  ตั้งแต่สมัยแรกของคริสตจักร  สมัยคริสตจักรตะวันออก  สมัยกลาง  สมัยโปรเตสเตนท์จนถึงสมัยปัจจุบัน  วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในวงวิชาการศาสนาคริสต์ เช่น การสร้างเทววิทยาการปลดปล่อย เทววิทยาในมุมมองของกลุ่มสตรีและการส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาต่าง ๆ
CRRS445 Christian  Philosophy  and  Theology 3(3-0-6) An  advanced  study  of  development of  the  creeds  and  of  the major thinkers  of  the  Christian  traditions in the  early Church, eastern  Orthodoxy, Middle  Ages, Protestant reformation and modern  period. Contemporary  movements of  process  theology, libernation and  feminist  theologies  and  inferfaith  dialog.
ศศศศ๔๔๖ แนวคิดร่วมสมัยในศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษางานเขียนที่สำคัญของนักวิชาการชาวคริสเตียนนิกายต่าง ๆ  เช่นพอล ทิล-ลิค, จอห์น คอบบ์และฮานส์  คุง
CRRS446 Contemporary  Christian  Thought 3(3-0-6) Study  of  key  writings of  major  contemporary  Christian  thinkers of the various  Christian  churches  such as  Paul  Tillich,  John  Cobb  and  Hans  Kung.
ศศศศ๔๔๗ ศิลปะและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ ๓(๓-๐-๖) การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ที่ปรากฎให้เห็นในประเทศต่าง ๆ  ที่ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชากร
CRRS447 Christian  Art  and Culture 3(3-0-6) A study  of  the manifestations  of  Christian  art  and  culture  in  the  countries  where  Christianity  has  been  dominant.
ศศศศ๔๔๘ คริสต์ศาสนาในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖) ศึกษาบทบาทของศาสนาคริสต์ในโลกปัจจุบันโดยเน้นที่งานของคริสตจักรในด้าน                สิทธิมนุษยชน  สันติภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
CRRS448 Christianity  in  Today  World 3(3-0-6) A  study of  the  role  of  Christianity in  today  world,  particularly  in  relation  to  human  rights, peace  and  environmental protection.
ศศศศ ๔๔๙ การอ่านพระธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ I การอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่โดยเน้นกอสเปลทั้ง  4 และศึกษากิจการของอัครทูต ๓(๓-๐-๖)
CRRS449 Reading  the  New  Testament I A reading  of  the  four  Gospels  and  Acts
ศศศศ๔๕๐ การอ่านพระธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ II ๓(๓-๐-๖) การอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เน้นที่จดหมายของท่านเปาโลและจดหมายอื่น ๆ  พร้อมทั้งคำอธิบายของนักเทววิทยาชาวคริสเตียนร่วมสมัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความหมายของจดหมายเหล่านั้นวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๔๔๙
CRRS450 Reading  the  New  Testament II 3(3-0-6) A further reading  of  the  New Testament with  emphasis  on Pauline  letters  and  Pastoral  episttes  as  understood  by  contemporary  scholars  in  their  common  faith  and  diverse  origins  and  theological  understanding Prerequisite: CRRS 449
กลุ่มวิชาศาสนาอิสลาม
ศศศศ๓๗๐ ภาษาอาหรับ  I ๓(๓-๐-๖) ศึกษาโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ  ของไวยากรณ์ในภาษาอาหรับ
CRRS370 Study of  Arabic I 3(3-0-6) A study  of  different  components  of  Arabic  language.
ศศศศ๓๗๑ ภาษาอาหรับ  II ๓(๓-๐-๖) ศึกษาโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ  ของไวยากรณ์ในภาษาอาหรับ ต่อจาก ศศศศ ๓๗๐วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๗๐
CRRS371 Study of  Arabic II 3(3-0-6) Further study  of  grammar in   Arabic  language Prerequisite: CRRS 370
ศศศศ๓๗๒ คัมภีร์อัลกุรอ่าน ๓(๓-๐-๖) ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่านและฮาดิท เน้นที่ประวัติความเป็นมา ลักษณะเฉพาะเนื้อหา คำสอนและโครงสร้าง
CRRS372 The Koran 3(-3-0-6) A study of  the  text of the  Koran; its origin, nature, contents and  structures  along  with  the  Hadith commentaries as  authoritative holy scriptures for Islam.
ศศศศ๓๗๓ ประวัติศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖) ศึกษาการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามในยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟริกาและเอเชียทั้งในอดีตและปัจจุบัน การแบ่งแยกนิกายต่าง ๆ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลามกับสภาพทางการเมือง สังคมและศาสนาดั้งเดิมในดินแดนที่ศาสนาอิสลามเผยแพร่ไปถึง
CRRS373 History of  Islam 3(3-0-6) An advanced study of the spread of  Islam  in  Europe, the Middle East, Africa  and  Asia-in the past and present, its centers of activities and historical movements (Shi’ism, Sufism etc.); its interactions with the political, social and religious structure of the lands in which it spread and  influenced upon  them; present  worldwide  status of Islam.
ศศศศ๓๗๔ ชีวิตและงานของท่านศาสดาโมฮัมหมัด ๓(๓-๐-๖) ศึกษาชีวิต บทบาท และคำสอนของท่านศาสดาโมฮัมหมัดศาสดาศาสนาอิสลามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน ฮาดิทและซุนนา พร้อมทั้งวิเคราะห์คำอธิบายเกี่ยวกับท่านศาสดาโมฮัมหมัดที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการชาวมุสลิมปัจจุบัน
CRRS374 Mohammed: His Life  and  Work 3(3-0-6) A study of the life and times, prophetic  role, teachings and status  of  Mohammed, the founder  of  Islam  as  presented in the Koran, Hadith and Sunna. Past  and  present  interpretations of the significance of Mohammed as a central figure in religious  history.
ศศศศ๓๗๕ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม I ๓(๓-๐-๖) ศึกษาแหล่งที่มาและพัฒนาการของกฎหมายอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอ่านและคำอธิบายกฎหมายเหล่านี้ในซาเรีย หลักการการอธิบายกฎหมาย อิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่มีต่อลักษณะของกฎหมาย สถานภาพปัจจุบันของซาเรียในสังคมมุสลิมและการใช้คัมภีร์อัลกุรอ่านและซาเรียในการแก้ปัญหาจริยธรรมที่ชาวมุสลิมประสบในปัจจุบัน
CRRS375 Islamic  Laws  and  Ethics  I 3(3-0-6) An  advanced study of the sources and  development of Islamic laws and the  four  Orthodox  Schools  of  Shar’ia,   the principles of interpretation of the laws, and diverse cultural influence on the character of the laws; contemporary status of the Shar’is in various  Muslim societies and the use of the Koran and   Shar’ia to confront ethical issues today.
ศศศศ๓๗๖ กฎหมายและจริยศาสตร์อิสลาม II ๓(๓-๐-๖) ศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องสังคมยุติธรรมและความพยายามของผู้นำชาวมุสลิมที่จะนำคำสอนนี้มาใช้แก้ปัญหาในสังคมของชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศต่างๆ  เช่นประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยและประเทศฟิลิปินส์วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๗๕
CRRS376 Islamic  Laws  and  Ethics  II 3(3-0-6) A study of the moral traditions of Islam concerning the concept of just  society and attempts  made by  Muslim  leaders to implement it in  modernizing  Muslim  communities  in  Malaysia, Thailand and the Philippines. Prerequisite: CRRS 375
ศศศศ๓๗๗ ศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน ๓(๓-๐-๖) ศึกษาสถานภาพของศาสนาอิสลามในโลกตะวันตกและตะวันออก ความแตกต่างของโครงสร้างทางศาสนา การเมือง และสังคมในประเทศที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสำคัญ การขัดแย้งเรื่องการอธิบาย คำสอนศาสนาในโลกมุสลิม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและรัฐ
CRRS377 Islam in  Today  World 3(3-0-6) A survey  of  the  status of  Islam  in the  contemporary  world-East and West;  the diversity of  religious,  political/social structures in Islamic lands;   representatives  of the contemporary controversy over the reinterpretation of Islamic  thought, life and church/state relation in various Muslim societies.
ศศศศ๔๗๐ ภาษาอาหรับ  III ๓(๓-๐-๖) ฝึกการอ่านภาษาอาหรับในหนังสือศาสนาวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ศศศศ ๓๗๑
CRRS470 Study of  Arabic III A training for  reading  Arabic in  religious  texts Prerequisite: CRRS 371
ศศศศ๔๗๑ ภาษาอาหรับ  IV ๓(๓-๐-๖) ฝึกการอ่านภาษาอาหรับในหนังสือต่าง ๆ ทางศาสนาต่อจาก ศศศศ ๔๗๐วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:ศศศศ  ๔๗๐ Prerequisite: CRRS 470
CRRS471 Study of  Arabic IV 3(3-0-6) A further training for  reading  Arabic in  religious  texts.
ศศศศ๔๗๒ ปรัชญาและเทววิทยาในศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖) ศึกษาปรัชญาและความคิดสำคัญในเทววิทยาอิสลาม และการเคลื่อนไหวในด้านระบบวิธีคิด ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาความคิดอิสลามและปรัชญาความคิดของชาวยิว คริสเตียน กรีก  และเปอร์เซีย ความพยายามที่จะอธิบายคำสอนของศาสนาอิสลามในแนวใหม่ในศตวรรษที่ 19
CRRS472 Islamic  Philosophy  and  Theology 3(3-0-6) An advanced study of formative concepts of Islamic theology and major historical  movements of  thought (the Kalam, Shi’ism, Sufism, Imedieval philosophy, etc.); relationship to  Hebrew, Christian, Greek and Persian  ideas; 19th century  attempts  to  reinterpret Islam in light of the challenges  made by  western  thought  and  colonization.
ศศศศ๔๗๓ ศิลปะและวัฒนธรรมอิสลาม ๓(๓-๐-๖) ศึกษาศิลปะ  และวัฒนธรรมอิสลามที่ปรากฏอยู่ในประเทศที่ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชากร
CRRS473 Islamic  Art and  Culture 3(3-0-6) A study of Islamic art and culture as manifested in countries where Islam has been a  dominant  tradition.
ศศศศ๔๗๔ แนวความคิดร่วมสมัยในศาสนาอิสลาม ๓(๓-๐-๖) ศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการชาวมุสลิมที่พยายามนำคำสอนและปรัชญาของศาสนาอิสลามมาอธิบายปัญหาต่าง ๆ ที่ท้าทาย เช่น ปัญหาชาตินิยม   การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางโลก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยวิเคราะห์งานเขียนของโมฮัมหมัด อับดูห์ โอฮัมหมัด  อิกบาลและคนอื่น ๆ
CRRS 474 3(3-0-6) A study of contemporary  Islamic  thought  with  regard  to  challenges  of  nationalism, scienctific  and  secular  learning, tradition and social  change as in  the writings of Muhammed  Abduh, Muhammed Iqbal and  others.
ศศศศ๔๗๕ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม I ๓(๓-๐-๖) การอ่านข้อความในคัมภีร์อัลกุรอ่านตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
CRRS475 Reading  Islamic  Scriptures I 3(3-0-6) Reading of selected parts of the Koran.
ศศศศ๔๗๖ การอ่านคัมภีร์ศาสนาอิสลาม II ๓(๓-๐-๖) การอ่านข้อความในคัมภีร์อัลกุรอ่านตามคำแนะนำของอาจารย์วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศศศ ๔๗๕ผู้สอน
CRRS476 Reading  Islamic  Scriptures II 3(3-0-6) Reading of selected parts of the Koran Prerequisite: CRRS 475
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
ศศศศ๒๕๑ สตรีและศาสนา ๓(๓-๐-๖) คำสอนของศาสนาต่าง ๆ ทีท้าทาย และ/หรือสนับสนุนแนวคิดทางวัฒนธรรมธรรมชาติ  บทบาท  และสถานะภาพของสตรี   การเรียกร้องทั่วโลกของสตรีเพื่อภาวะอิสระมากขึ้น ความเท่าเทียมกัน  และความมั่นคง     การตอบสนองทางศาสนาต่อข้อเรียกร้องในเรื่องเกี่ยวกับเพศ   ครอบครัว          ภาวะเจริญพันธุ์ การศึกษา การงาน การเมือง และสถานะภาพในชีวิตทางศาสนา
CRRS251 Woman  and  Religion 3(3-0-6) Teachings of different religious traditions challenged and/or supported cultural  concepts of the nature, role and status of women; the world-wide claims of women for greater autonomy, equality and security. The religious responses to their claims in relation to gender, family, reproduction, education, work, politics and status in religious life.
ศศศศ๒๕๒ สถาบันศาสนา ๓(๓-๐-๖) ศึกษาเปรียบเทียบสถาบันศาสนาสำคัญในปัจจุบัน เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เน้นที่โครงสร้างและบทบาทของคณะสงฆ์ คริสตจักร และอุมมา ตลอดจนอิทธิพลของสถาบันเหล่านี่ที่มีต่อรัฐ การเมืองและการศึกษา
CRRS252 Religious Institutions 3(3-0-6) Comparative study of religious institutions in major religions such as Buddhism, Christianity and Islam  focussing on the structure and role of the Sangha, the Church and Uumma and their  influences on state, politics and education.
ศศศศ๒๕๓ ศาสนาและปัจเจกชน ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีเชิงปรากฏการณ์ทางศาสนา เน้นการวิเคราะห์รูปแบบทางศาสนา เฉพาะในแต่ละประเพณี  รวมถึงประสบการณ์  รูปแบบต่าง ๆ ของพฤติกรรม  ความเชื่อสัญลักษณ์และพิธีกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของศาสนิกชนแต่ละคน
CRRS253 Religion and the Individual 3(3-0-6) Psychological and phenomenological theories of religion with emphasis on the analysis of particular religious forms in each tradition, including experience, behaviour patterns,  beliefs,  symbols and rites  affected the lives of individuals.
ศศศศ๒๕๔ ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของศาสนาในการพัฒนาประเทศในเอเชียอาคเนย์เน้นที่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและศาสนาขงจื้อ
CRRS254 Religion  and Modernization in Southeast  Asia 3(3-0-6) A comparative study of the role and function of religion in the modernization process of  Southeast  Asian  nations with special emphasis  on  Buddhism, Islam and Confucianism.
ศศศศ๒๕๕ ศาสนาและจริยศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖) ศึกษาทัศนะทางศาสนาเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมในการแพทย์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น เทคโนโลยีการยืดชีวิตคนไข้และเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะ
CRRS255 Religion and Medical  Ethics 3(3-0-6) An examination of the responses made by various religious traditions to moral problems in medicine arisen from the use of modern technologies, e.g., for the prolongation of life and for organ transplantation.
ศศศศ๒๕๖ มนุษย์ในวรรณกรรมโลก มนุษย์ ธรรมชาติมนุษย์ บทบาทของมนุษย์ต่อสังคม และมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม โดยการเลือกวรรณกรรมเรื่องสั้นของนักประพันธ์เอกของโลก (ทุกเรื่องในภาคภาษาไทย) เพื่อศึกษาวิธีควบคุมอารมณ์ต่างๆ
CRRS256 Man in World Literature Human beings, human nature, man’s roles and relations in society through selected short stories by the renowned authors (all in Thai translation) in order to investigate the way emotions should be managed.
ศศศศ๒๕๗ ภาษาเยอรมัน I ๓(๓-๐-๖) ไวยการณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ประจำวันได้
CRRS257 German I 3(3-0-6) Basic German grammar and structure, the four major communicative skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily situations.
ศศศศ๒๕๘ ภาษาเยอรมัน II ๓(๓-๐-๖) ไวยการณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันขั้นในระดับที่สูงขึ้นต่อจากภาษาเยอรมัน I ทักษะทางการสื่อสารทั้งสี่  การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ประจำวันได้เงื่อนไข  สอบผ่านรายวิชา ศศศศ 257 ภาษาเยอรมัน I
CRRS258 German II 3(3-0-6) German grammar and structure of more advanced level than German I ,the four major communicative skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily situations.

การสอบวัดคุณสมบัติ


การประกันคุณภาพหลักสูตร

๑ การบริหารหลักสูตร
การจัดการศึกษาของหลักสูตรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพ

๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๒.๑ นักศึกษาสามารถค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา วารสาร ประกอบการศึกษาได้จากห้องสมุดของวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
๒.๒ วิทยาลัยศาสนศึกษา มีห้องเรียน ๑๒ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง มีอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
๒.๓ หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนบางส่วน ทั้งในการเรียนและการทำสารนิพนธ์

๓ การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
๓.๑ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
๓.๒ หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
๓.๓ หลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่พร้อมรับฟังสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา