ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ศรสว๒๐๒

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่สำคัญ ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑-๒๑๕, ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑

SIID202 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important clinical knowledge of neuromuscular system, skin and connective tissue, hematopoietic system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, genito-urinary system, endocrine and reproductive system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:24 am