ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ศึกษา

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาและกรณีศึกษา

with one comment

2103494    สัมมนาและกรณีศึกษา    Seminar and Case Studies

การเสนอผลและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ฝึกหัด ย่อความ และวิจารณ์ในหัวข้อทางเทคนิค ฝึกพูดในที่ชุมชนและการเขียนรายงาน

(Presentation and discussion of current topics of interest, practice,precise and critical exposition on technical topics,training in poblic speaking and report writing.)

(2103494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 15, 2010 at 8:43 am

การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1

leave a comment »

2301788    การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1    Research Study In

การบรรยายโดยนิสิตในหัวข้อวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 1

(Literature search, analysis and integration of contents, presentation and discussion on advanced research topics in Mathematics.)

(2301788 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2

leave a comment »

2301789    การศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2    Research Study In

การบรรยายโดยนิสิตในหัวข้อวิจัยขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 2

(Literature search, analysis and integration of contents, presentation and discussion on advanced research topics in Mathematics.)

(2301789 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เอกัตศึกษา

leave a comment »

2301790    เอกัตศึกษา    Individual Study

เรื่องพิเศษในทางคณิตศาสตร์ที่กำลังเป็นที่น่าสนในร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์

(Special topics in Mathematics that are of interest to both the students and faculty members.)

(2301790 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 13, 2010 at 4:39 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302700    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

การอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2302702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation of and discussion of special topics of current interest in advanced chemistry.)

(2302702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3

leave a comment »

2302703    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3    Ggaduate Seminar III

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion on advance and current topics in chemistry.)

(2302703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2302711    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302711 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:36 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2302712    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีที่น่าสนใจและจะช่วยฝึกให้นิสิตได้มีการค้นคว้าทำข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดแนวใหม่ในเรื่องนั้นโดยไม่ได้อยู่ในเนื้อหาวิชาใด

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302712 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:35 am

เอกัตศึกษา

leave a comment »

3744508    เอกัตศึกษา    Individual Study

การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ

(Practice in research laboratories on topics of interest.)

(3744508 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 8:02 am

เอกัตศึกษา

leave a comment »

3800418    เอกัตศึกษา    Individual Study

การอ่านและ/หรือการทำโครงงานวิจัยเอกสารในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ โดยมีอาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาแนะแนว

(Individual reading and/or library research project of a student’s own interest under supervision of a faculty member.)

(3800418 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 4:51 am

สหกิจศึกษา

leave a comment »

764490     สหกิจศึกษา     Cooperative Education

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

(On the job training as a temporary employee according to the assigned project, including report writing and presentation.)

(764490 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 1, 2009 at 4:30 pm