ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สันดาป

การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

leave a comment »

2103474    การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน    Heat Transfer in Internal Combustion Engine

การเกิดความร้อน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การไหลแบบภายในและภายนอกท่อ การเดือดและการกลั่นตัว ฟิล์มการถ่ายเทความร้อนร่วม สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ขบวนการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ระบบไอเสีย การถ่ายเทความร้อนใต้ฝากระโปรง ความเค้นเนื่องจากความร้อน

(Heat generation; introduction to fluid flow;fundamental of heat transfer,conduction, convection,radiation ,internal flow,external flow, correlation,boiling and condensation, film,combined heat transfer,overall heat transfercoefficient; heat exchangers ; thermal processes in engines; engine cooling systems; exhaust systems; underhood heat transfer;thermal stresses.)

(2103474 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

leave a comment »

2103471    เครื่องยนต์สันดาปภายใน    Internal Combustion Engines

หลักมูลของผลกระทบจากการออกแบบและสภาวะการใช้งานของเครื่องต่อสมรรถนะและลักษณะที่ต้องการของเชื้อเพลิง การศึกษาปรากฏการณ์ของการไหล เทอร์โมไดนามิกส์ การสันดาป การถ่ายเทความร้อน ความเสียดทาน และสมบัติของเชื้อเพลิงที่เกียวข้องกับกำลัง ประสิทธิภาพ และมลภาวะของเครื่องยนต์ การพิจารณาลักษณะสำคัญของการออกแบบและลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์จุดด้วยประกายไฟและจุดด้วยการอัด

(Internal combustion engines fundamentals, SI engines, CI engines, fuels and combustion, fuel metering systems, ignition systems, supercharging and scavenging lubrication, alternative fuels and performances.)

(2103471 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีการสันดาป

leave a comment »

2103467    เทคโนโลยีการสันดาป    Combustion Technology

ปรากฏการณ์การสันดาป บททบทวนของจลนศาสตร์ทางเคมี ความถี่การชนรวม สมการของอาเรเนียส อัตราพลังงานเร่งสัญลักษณ์ การทำปฏิกิริยา การจุดระเบิด ระยะเย็นตัว ขอบเขตของการลุกไหม้ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง การคำนวนการสันดาปแบบปฏิกิริยาเคมีอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ความร้อนเคมี อุณหภูมิของเปลวเพลิงทางทฤษฏี สมรรถนะการให้ความร้อนวิธีปฏิบัติการ และอุปกรณ์ถ่ายเทวัตถุ การแผ่รังสีความร้อนของเตาเผาอุปกรณ์การสันดาป ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงต่อไอน้ำ

(Combustion phenomena; chemical kinetics, total collision frequency, equation of Arrhenius, activation energy, rates of reaction, ignition, quenching distance, flammability limits, fuel technology, stoichiometric combustion calculation, thermochemical analysis, theoretical flame temperature, performance of steam boliers, boiler’s efficiency, boiler’s heat balance sheet, boiler draught and fan power calculation, classification of industrial furnaces, heat source and heating method, operating method and material transfer equipment, furnace’s radiative heat tranfer, combustion apparatus, fuel-to-steam efficiency.)

(2103467 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 14, 2010 at 4:46 pm