ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ Seminar

leave a comment »

แผนการสอน  Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1. คณะ เกษตร                                                    ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2. รหัสวิชา 006597                                       ชื่อวิชา (ไทย) สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต 1,1  หน่วยกิต             (อังกฤษ) Seminar

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์

4. จุดประสงค์ของวิชา

1.  เพื่อให้นิสิตสามารถค้นคว้าและเขียนรายงานเชิงวิชาการ

2.  เพื่อให้นิสิตสามารถบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ

3. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การนำเสนองานวิจัยในเชิงวิชาการ

4. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การดำเนินการจัดสัมมนา

5. หัวข้อวิชา (course outline)

  1. รูปแบบการสัมมนา
  2. การค้นคว้าข้อมูล
  3. การเขียนโครงการสัมมนา
  4. การประชาสัมพันธ์
  5. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  6. การเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารอ้างอิง
  7. การดำเนินการจัดสัมมนา

6. วิธีการสอน

บรรยาย ศึกษาค้นคว้า การนำเสนอในชั้นเรียน การเตรียมและการดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ

7. อุปกรณ์สื่อการสอน

  1. คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายข้ามศีรษะ
  2. แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ
  3. เอกสารประกอบ

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1 งานเดี่ยว      80           เปอร์เซ็นต์

1.1 การเขียนโครงการ     5              เปอร์เซ็นต์

1.2  การนำเสนอ       40           เปอร์เซ็นต์

1.2.1  การนำเสนอ     20           เปอร์เซ็นต์

1.2.2 การตอบคำถาม    10           เปอร์เซ็นต์

1.2.3 บุคลิกภาพ     10           เปอร์เซ็นต์

1.3 การเขียนรายงาน      30           เปอร์เซ็นต์

1.4 การทำแผ่นประชาสัมพันธ์       5              เปอร์เซ็นต์

8.2 งานกลุ่ม        20           เปอร์เซ็นต์

2.1 การลงทะเบียน       5              เปอร์เซ็นต์

2.2 การดำเนินรายการ      5              เปอร์เซ็นต์

2.3 การจัดอาหาร      5              เปอร์เซ็นต์

2.4 การประชาสัมพันธ์     5              เปอร์เซ็นต์

รวม                                   100 เปอร์เซ็นต์

9. การประเมินผลการเรียน

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

10การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

10.1        อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 207            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 104

10.2      รองศาสตราจารย์สุดาวดี  เหมทานนท์

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 112            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 112

10.3       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ

วันจันทร์  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 111            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 121

10.4        อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

วันอังคาร  เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 211            โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 110

10.5       อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

วันพุธ  เวลา 9.00-16.00 น.

ห้องทำงาน HE 209  โทรศัพท์ 02-579-5514 ต่อ 106

11. เอกสารอ่านประกอบ

เอกสารประกอบทุกชนิด

12. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (วันพุธ  เวลา 15.30 – 17.00 น. ห้อง HE 202)

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7  มิ.ย. 254914 มิ.ย. 2549

21 มิ.ย. 2549

28 มิ.ย. 2549

5  ก.ค. 2549

12 ก.ค. 2549

19 ก.ค. 2549

26 ก.ค. 2549

2  ส.ค. 2549

9 ส.ค. 2549

16 ส.ค. 2549

23 ส.ค. 2549

30 ส.ค. 2549

6  ก.ย. 2549

13 ก.ย. 2549

20 ก.ย. 2549

บทนำการแบ่งกลุ่มผู้นำเสนอและกลุ่มผู้ดำเนินการจัดสัมมนา

รูปแบบการจัดสัมมนา

การเขียนโครงการสัมมนา

การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูล (วิทยากรสำนักหอสมุด)

การประชาสัมพันธ์และเทคนิคการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (รศ.สุดาวดี)

เทคนิคการนำเสนอสัมมนา

ส่งโครงการสัมมนา

เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย

เทคนิคการดำเนินการจัดงานสัมมนา

การเขียนบทความวิชาการและการอ้างอิง

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 3 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 4 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 1 จำนวน 4 คน)

การนำเสนอการสัมมนาโดยนิสิต (สัมมนา 2 จำนวน 2 คน)

สรุปและวิจารณ์การสัมมนา

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

บรรยายบรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

สัมมนา

สัมมนา

สัมมนา

สัมมนา

บรรยาย

หมายเหตุ :  เอกสารอ้างอิงหลักในการสัมมนาต้องมีฉบับภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ภาษาไทยไม่น้อย

กว่า 5 เรื่อง และย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

:  เวลาในการนำเสนอ 20 นาทีต่อเรื่อง การตอบคำถามอย่างน้อย 10 นาที ต่อเรื่อง

:  การขาดเข้าฟังการบรรยายและการฟังสัมมนาถือว่าไม่มีส่วนรวมในการสัมมนา

13. ผู้สอน

13.1 อาจารย์สุจิตตา  เรืองรัศมี

13.2 รองศาสตราจารย์สุดาวดี  เหมทานนท์

13.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ

13.4 อาจารย์รุ่งทิพย์  ลุยเลา

13.5 อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

ลงนาม…………………………(ผู้จัดการรายวิชา)

(สุจิตตา  เรืองรัศมี)

วันที่  7  มิถุนายน 2549

ลำดับรายชื่อผู้นำเสนอสัมมนา

ลำดับที่ วันที่ รายชื่อ
1 15 สิงหาคม 2548 นางสาวจุไรรัตน์  ปัญญานุกุล
2 15 สิงหาคม 2548 นางสาวศุภรพรรณ  สวัสดิ์มงคล
3 15 สิงหาคม 2548 นางสาววาสุกรี  เชวงกุล
4 22 สิงหาคม 2548 นางสาวเปรมรัตน์  แก้วมาลี
5 22 สิงหาคม 2548 นางสาวอัปสรสรวง  ชวรัฐรังสรรค์
6 22 สิงหาคม 2548 นางสาวศันสนีย์  ชัยศาสตร์
7 29 สิงหาคม 2548 นางสาวธิดารัตน์  ล้อมสุขวัฒนา
8 29 สิงหาคม 2548 นางสาวนพมาศ  พูลเจริญศิลป์
9 29 สิงหาคม 2548 นางสาวรณิดา  อุยมา
10 5 กันยายน 2548 นางสาวดาราวรรณ  มรกตแสงใส
11 5 กันยายน 2548 นางสาวสุนิดา  บุญทอย
12 5 กันยายน 2548 นางสาวรชวดี  มาลีวงศ์
13 12 กันยายน 2548 นางสาววรรณวิภา  บุญคุ้ม
14 12 กันยายน 2548 นางสาวอารีนา  อีสามะ
15 12 กันยายน 2548 นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีเมืองไทย