ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สัมมนา

สัมมนา

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI490
อ่านกันเถอะ...
สัมมนา 1 หน่วย
(Seminar)
การสัมมนาในหัวข้อทางชีววิทยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมนา
เอกสารอ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:17 am

สัมมนาและกรณีศึกษา

with one comment

2103494    สัมมนาและกรณีศึกษา    Seminar and Case Studies

การเสนอผลและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ฝึกหัด ย่อความ และวิจารณ์ในหัวข้อทางเทคนิค ฝึกพูดในที่ชุมชนและการเขียนรายงาน

(Presentation and discussion of current topics of interest, practice,precise and critical exposition on technical topics,training in poblic speaking and report writing.)

(2103494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 15, 2010 at 8:43 am

สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล

with one comment

2103391    สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล    Seminar and Technical Writing in ME

การเลือกหัวข้อทางวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้าหาข้อมูลทางเทคนิค การอ่านบทความ/รายงานทางเทคนิค การเสนอผลงานโดยการเขียนบทความ/รายงานทางเทคนิคและการบรรยาอย่างเป็นทางการ และการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

(Selection of mechanical engineering topics; researching technical information; reading technical article/reports; presentation of technical work by writing technical articles/reports and formal presentation;discussion on these technical works.)

(2103391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2301894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation

()

(2301894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2102894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

()

(2102894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4

leave a comment »

2102794    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4    Electrical Engineering Seminar IV

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentation is required.)

(2102794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3

leave a comment »

2102793    สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3    Electrical Engineering Seminar III

การสอนแนะแนวเบื้องต้นโดยอาจารย์และการทำการสัมมนาในหัวข้อที่ใหม่และทันสมัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งจะมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าและในรูปของรายงาน

(Preliminary lectures by instructors ; seminar on current topics in electrical engineering, oral and written presentration is required.)

(2102793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)