ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Pest Management
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)
ชื่อย่อ : วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Pest Management)
ชื่อย่อ : B.S. (Pest Management)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการ
จัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป
5. กำหนดการเปิดสอน
จะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 35 – – – 35 –
2542 35 35 – – 70 –
2543 40 35 35 – 110 –
2544 40 40 35 35 150 –
2545 40 40 40 35 155 35
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการจากห้องสมุดของภาควิชา
ต่าง ๆ ในคณะเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขตและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
– วิชาแกน 56 หน่วยกิต
แกนวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
แกนเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก(4 กลุ่ม) 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ 9( – )
(English)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
1.3 สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มสังคมศาสตร์
1.4 มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มมนุษยศาสตร์
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)
(Physical Education Activity)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 56 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
403111 เคมีทั่วไป 4(4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
5
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
416311 หลักพันธุศาสตร์ 3(3-0)
(Principles of Genetics)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery) หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015151 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(1-3)
(Computer for Agricultural Science)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction to Entomology)
6
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
2.3 วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
003419 ชีววิทยาวัชพืช 2(2-0)
(Weed Biology)
004312 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
(Economic Entomology)
008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
001399** การฝึกงาน I 2(0-10)
(Practice in Pest Management I)
011411 หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
011451 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Ecology of Crop Pests)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012399** การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
012431 การวิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
011497**สัมมนา 1
(Seminar)
011498**ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
011499**การฝึกงาน II 2(0-10)
(Practice in Pest Management II)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
7
119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
011431 สัตว์มีกระดูกสันหลังศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Vertebrate Pests of Agricultural Crops)
011432** ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3)
(Natural Enemies of Crop Pests and Management)
011433 กฎหมายพระราชบัญญัติอารักขาพืช 2(2-0)
(Plant Protection Laws)
011441 การจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 4(3-3)
(Management of Economic Crop Pests)
011443 การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
(Postharvest Pest Management)
011452 การพยากรณ์การระบาดและการประเมินความเสียหายจากสัตรูพืช 3(2-3)
(Forecasting of Pest Outbreaks and Crop Loss Assessment)
011472 เทคโนโลยีการใช้สารและเครื่องมือกำจัดศัตรูพืช 3(2-3)
(Pesticde Application Technology)
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
011496** เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืช 1-3
(Selected Topics in Pest Management)
2.4 วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนได้ 1 แขนงวิชาจาก 4 แขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงวิชาธุรกิจเกษตร 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3(3-0)
(Principles of Farm Management)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3(3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agribusiness)
119372 กระบวนการทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
(Agribusiness Process)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
8
131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
(Business Finance)
132111 หลักการจัดการ 3(3-0)
(Principles of Management)
132141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3(3-0)
(Introduction to Business Law)
134111 หลักการตลาด 3(3-0)
(Principles of Marketing)
355233 การเขียนโต้ตอบ 3(3-0)
(Correspondence)
2. แขนงวิชาวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introduction Plant Physiology)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
402314 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry II)
422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Designs)
422427 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Packages)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
9
3. แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 9 หน่วยกิต
003421 ภูมิอากาศของพืช 3(3-0)
(Plant Climate)
004461 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
(Insect Ecology)
009422 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช 3(3-0)
(Soil and Plant Relationships)
009472 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3(3-0)
(Soil and Water Conservation)
009481 มลพิษของดินละการจัดการ 3(3-0)
(Soil Pollution and its Management)
119405 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 3(3-0)
(Economics of Sustainable Agriculture)
301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Resource and Environmental Conservation)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401481 นิเวศวิทยาของพืช 3(3-0)
(Plant Ecology)
422411 สถิติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Statistics for Environmental Science)
4. แขนงวิชาเฉพาะบุคคล 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้นิสิตร่างแผนการศึกษาวิชา
เฉพาะเลือกแขนงวิชาเฉพาะบุคคลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ประธานสาขาการจัดการศัตรูพืชอนุมัติ
และให้คณบดีฯ ให้ความเห็นชอบ ภายในภาคต้นปีการศึกษาที่ 3
หมายเหตุ รายวิชาในแขนงวิชาต่าง ๆ หากเรียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับแล้ว ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนง
นั้นอีกจนครบ 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้ายสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
เลขตัวกลาง ความหมาย
1 หมวดวิชาพื้นฐาน
3 หมวดวิชาศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด
5 หมวดวิชาสภาพแวดล้อม
7 หมวดวิชาเทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมี
9 หมวดวิชาฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ การวิจัย
10

โฆษณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Pest Management

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :           วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)

ชื่อย่อ   :           วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :           Bachelor of Science (Pest Management)

ชื่อย่อ   :           B.S. (Pest Management)

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ

4.2    เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป

5.  กำหนดการเปิดสอน

เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

6.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.  ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ปีละ 40 คน

13.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 31    หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                        7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา                                                                        12      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                               7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               3      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                     2      หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   102     หน่วยกิต

– วิชาแกน                                                                                56      หน่วยกิต

แกนวิทยาศาสตร์                                              31      หน่วยกิต

แกนเกษตรศาสตร์                                            25      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    37      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะเลือก (4 กลุ่ม)                                                           9      หน่วยกิต

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6 หน่วยกิต