ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สาขาวิชากีฏวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

leave a comment »

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชากีฏวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา)

ภาษาอังกฤษ               Doctor of Philosophy Program (Entomology)

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (กีฏวิทยา)

ชื่อย่อ                         ปร.ด. (กีฏวิทยา)

ชื่อเต็ม                        Doctor of Philosophy (Entomology)

ชื่อย่อ                         Ph.D. (Entomology)

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทสาขากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.  ระยะเวลาศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.    การลงทะเบียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.    จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

5-10 คน หรือตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำแต่ละภาคการศึกษา

10.  โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2(2)

จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

1.  วิชาเอกไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต

2.  วิชารองไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต

3.  จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียนข้อ 1 และ 2 รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

4.  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต

รายวิชาที่ต้องเรียน

ก) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  ได้แก่วิชาต่างๆ ในภาควิชากีฏวิทยาดังต่อไปนี้ หรือวิชาในภาควิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (ไม่เกิน 3 หน่วยกิต) ทั้งนี้ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

004521  การใช้รังสีทางกีฏวิทยา                                                  3(2-3)

(Application of Radiation in Entomology)

004522  นิเวศวิทยาของแมลงในน้ำ                                             3(2-3)

(Ecology of Aquatic Insects)

004523  วิทยาเห็บไร                                                                  3(2-3)

(Acarology)

004531  การจัดการแมลงผสมเกสร                                              3(2-3)

(Insect Pollinator Management)

004532  กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์                             3(2-3)

(Medical and Veterinary Entomology)

004533  การควบคุมแมลงพาหะนำโรค                                        3(2-3)

(Insect Vector Control)

004534  แมลงศัตรูในเคหสถานและชุมชนเมือง                              (2-3)

(Household and Urban Insect Pests)

004535  แมลงนำโรคมาสู่พืช                                                      3(2-3)

(Insect Transmission of Plant Pathogens)

004541  สรีรวิทยาของแมลง                                                       3(2-3)

(Insect Physiology)

004551  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา                             3(2-3)

(Systematic Entomology)

004552  การจัดหมวดหมู่ตัวอ่อนแมลง                                         3(2-3)

(Classification of Immature Insect)

004553  อนุกรมวิธานของแมลง                                                          3(2-3)

(Insect Taxonomy)

004561  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                      3(2-3)

(Environmental Entomology)

004571  การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี                        3(2-3)

(Biological Control of Insect Pests and Weeds)

004572  ระบบการจัดการศัตรูพืช                                                 3(2-3)

(Pest Management Systems)

004573  พืชต้านทานแมลง                                                         3(2-3)

(Plant Resistance to Insects)

004574  โรควิทยาของแมลง                                                       3(2-3)

(Insect Pathology)

004575  แมลงศัตรูแมลง                                                            3(2-3)

(Entomophagous Insects)

004581  พิษวิทยาขั้นสูงของสารฆ่าแมลง I                                   3(2-3)

(Advanced Insecticide Toxicology I)

004596  เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา                                                 3(2-3)

(Selected Topics in Entomology)

004621  dการใช้รังสีทางกีฏวิทยาขั้นสูง                                        3(2-3)

(Advanced Radiation Entomology)

004641  สรีรวิทยาของแมลงขั้นสูง                                               3(2-3)

(Advanced Insect Physiology)

004651  อนุกรมวิธานของแมลงขั้นสูง                                          3(2-3)

(Advanced Insect Taxonomy)

004661  นิเวศวิทยาประชากร                                                      3(2-3)

(Population Ecology)

004681  สารที่เป็นพิษต่อแมลงขั้นสูง                                           3(2-3)

(Advanced Insect Toxicology)

004681  การวิเคราะห์พิษตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์        3(2-3)

004683  พิษของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำ           3(2-3)

(Pesticide Pollution in Water)

004697  สัมมนา                                                                       1,1

(Seminar)

004698  ปัญหาพิเศษ                                                                1-3

(Special Problems)

ข)   วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 400 ขึ้นไปของภาควิชาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต หัวหน้าภาควิชาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ค)  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต

004699  วิทยานิพนธ์                                                                 1-16

(Thesis)