ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘สาขาวิชาอุดมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา

leave a comment »

HE_Doctor.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอุดมศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)

1. ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Higher Education

2. ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

3. ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT

Higher Education

4. ประเภทหลักสูตร (ระบุประเภทหลักสูตรทั้งเชิงการจัดการและเชิงการจัดเก็บเงิน)

เชิงการจัดการ

 หลักสูตรปกติ

 หลักสูตรนานาชาติ

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เชิงการจัดเก็บเงิน

 หลักสูตรปกติ (หลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียน เงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ ตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและ เงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สาหรับนิสิต พ.ศ. 2542)

 หลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดาเนินการสูงกว่าหลักสูตรปกติ : การเสนอขออนุมัติหลักสูตรต้องแนบรายละเอียดการจัดทาแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี)

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาอุดมศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

6.1 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือ1 กับหน่วยงานอื่นในจุฬาฯ (ไม่มี)

6.2 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือ2 กับหน่วยงานอื่นนอกจุฬาฯ (ไม่มี)

1. ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมืออื่น ๆ นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาหรือรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชา

2. ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมืออื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผู้ร่วมสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7. หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาวะความต้องการบัณฑิต

7.1 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ได้พัฒนาขึ้น เนื่องจากระบบอุดมศึกษาได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในด้านปริมาณและประเภท แต่การขยายตัวทางศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้และนาศาสตร์นี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติของสถาบันนั้นยังอยู่ในขอบเขตจากัด จึงจาเป็นต้องผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานี้ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินภารกิจของอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ที่ขอปรับปรุงใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ การเพิ่มการจัดการศึกษาในแผน 2 (1) ซึ่งรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตเข้าศึกษา และในแผน 2(2) ปรับลดจานวนหน่วยกิตรายวิชาจาก 28 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต เพื่อให้นิสิตได้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้มากขึ้น

7.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการสาขาอุดมศึกษา เป็นผู้บุกเบิก ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาแนวทางและแนวคิดใหม่ที่จะนาไปใช้ และเป็นนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม คือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าทางจริยธรรม และวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย มีใจ เป็นธรรม และขันติธรรม

2. เพื่อผลิตงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางศาสตร์อุดมศึกษา

7.3 ภาวะความต้องการบัณฑิต

การปฏิรูปการศึกษา และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในด้านจานวนสถาบันอุดมศึกษาและศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษาอย่างมาก การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนัก เพื่อการพัฒนาองค์กร

8. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาฯ (ไม่มี)

9. หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ (ไม่มี)

10. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ (ไม่มี)

11. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ท่านใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ (ไม่มี)

12. กาหนดการเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2549

13. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

13.1 ผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต

1) สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย รับรอง และ

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ หรือ คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

13.2 ผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต

1) สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย รับรอง และ

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ หรือ คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

14. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

15. ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห์

16. ระยะเวลาการศึกษา

สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

17. การลงทะเบียนเรียน

ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต

18. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และF ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก และนิสิตทุกคนจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในสารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ

19. อาจารย์ผู้สอน

19.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่  ตาแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 ผศ. นางสาวอภิภา ปรัชญพฤทธิ์* อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

M.A. Adult and Continuing Education Michigan State University (U.S.A.) 2538

Ph.D. Higher, Adult, and Lifelong Education Michigan State University (U.S.A.) 2544

2 ผศ. นายพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์* ค.บ. ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531

ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

3 อ. นางอัจฉรา ไชยูปถัมภ์* ค.บ. ค.ม. ค.ด. ภาษาอังกฤษ พื้นฐานการศึกษา อุดมศึกษา มรภ.จันทรเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 2532 2550

4 อ. นางสาวศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 2544 2550

5 อ. นางสาวอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถิติการศึกษาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 2543 2549

หมายเหตุ **อาจารย์ประจาหลักสูตร

19.2 อาจารย์ผู้สอน

ที่ ตาแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1 ผศ. นายพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ค.บ. ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

2 ผศ. นางสาวอภิภา ปรัชญพฤทธิ์ อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 M.A. Adult and Continuing Education Michigan State University (U.S.A.) 2538 Ph.D. Higher, Adult, and Lifelong Education Michigan State University (U.S.A.) 2544

3 ผศ. นางสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.Ed. ค.ด. ธุรกิจศึกษา Business Education อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Missouri, Columbia (U.S.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 2535 2550

4 อ. นางอัจฉรา ไชยูปถัมภ์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ภาษาอังกฤษ พื้นฐานการศึกษา อุดมศึกษา มรภ.จันทรเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 2532 2550

5 อ. นางสาวศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 2544 2550

6 อ. นางสาวอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถิติการศึกษาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 2543 2549

19.3 อาจารย์พิเศษ

ที่ ตาแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1 ศ. นางวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อ.บ. ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2506 ค.บ. (เกียรตินิยม) มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2508 M.S. Adult Education Indiana University (U.S.A.) 2514 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2516

2 ศ. นางสาวปทีป เมธาคุณวุฒิ ค.บ. (เกียรตินิยม) การสอนคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2509 ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 Ph.D. Curriculum and Instruction University of Texas at Austin (U.SA.) 2523

3 ศ. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ค.บ. (เกียรตินิยม) การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511 ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 Ph.D. Higher Education University of Pittsburgh (U.S.A.) 2519

4 รศ. นางสาววราภรณ์ บวรศิริ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2508 M.A. Higher Education Arizona State University (U.SA.) 2512 Ph.D. Sociology of Education Arizona State University (U.SA.) 2519

5 รศ. นายประกอบ คุปรัตน์ ค.บ. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511 M.S. Educational Administration Kansas State Teachers College (U.S.A.) 2513 Ph.D. Educational Administration and Higher Education University of Oklahoma (U.S.A.) 2522

6 รศ. นางสุกัญญา โฆวิไลกูล ค.บ. การสอนธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512 M.S.T. Business Education Portland State University (U.S.A) 2517 Ph.D. Business Education University of Iowa (U.S.A.) 2522

7 รศ. นางพรชุลี อาชวอารุง A.B. International Relations Indiana University (U.S.A.) 2512 M.S. Education University of Southern California (U.S.A.) 2516 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2523

8 รศ. นางสาวธิดารัตน์ บุญนุช ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510 ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2524

9 ผศ. นายสุชาติ ตันธนะเดชา ค.บ. (เกียรตินิยม) มัธยม-วิทย์-ดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514 ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 Ph.D. Administration and Higher Education University of New York at Buffalo (U.S.A.) 2535

20. จานวนนิสิต จานวนนิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ปีการศึกษา 2550 2551 2552 2553 2554 นิสิตใหม่ 18 10 16 15 15 นิสิตเก่า 61 59 60 45 45 รวม 79 69 76 60 60 จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 20 17 15 15 15

21. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

22. ห้องสมุด

ใช้หนังสือ ตาราเรียน และแหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่แล้วในคณะครุศาสตร์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

22.1 หนังสือสาหรับค้นคว้าทางวิชาการที่เป็นภาษาไทย 97,797 เล่ม ภาษาอังกฤษ 48,123 เล่ม รวมทั้งสิ้น 145,920 เล่ม

22.2 วารสารทางวิชาการที่เป็นภาษาไทย 95 รายการ ภาษาอังกฤษ 236 รายการ รวมทั้งสิ้น 331 รายการ

22.3 วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสิ้น 7,362 เล่ม

22.4 วารสารเย็บเล่มภาษาไทย 1,797 เล่ม ภาษาอังกฤษ 4,360 เล่ม

22.5 ฐานข้อมูลข่าวสารการศึกษา 5,181 รายการ (record) ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 1,850 รายการ (record)

ใช้หนังสือ ตาราเรียน และวารสารต่างๆ ตลอดจนสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างประเทศของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสืบค้นฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จานวน 156 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 159 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลสหสาขาวิชา จานวน 152 ฐานข้อมูล

นอกจากนี้ นิสิตอาจค้นคว้าเอกสารต่างๆ ได้จากห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ห้องสมุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งห้องสมุดองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

23. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายดาเนินการในการผลิตนักศึกษา ประมาณคนละ 99,000 บาท

24. หลักสูตร

24.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 (เน้นการวิจัย) ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน –

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 * สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

24.2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี

วิทยานิพนธ์

2.4.3 รายวิชาเรียน

2.4.3.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในกลุ่มต่างๆ ของภาควิชาได้ดังต่อไปนี้ (สาหรับนิสิตที่ไท่ได้จบทางการอุดมศึกษา จาเป็นต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางการอุดมศึกษาเพิ่มเติมตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต)

กลุ่มการบริหารอุดมศึกษา

2710613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710710 การจัดทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710731 นโยบายและการวางแผนทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มบริหารวิชาการ

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710645 การพัฒนาหลักสูตรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710647 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710739 การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา

2710651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710653 การจัดการงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มพื้นฐานทางการอุดมศึกษา

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

2710602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

2710604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

2710605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

2710684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

2710685 เอกัตศึกษา2 2 (2-0-6)

2710686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

2710780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2710828 วิทยานิพนธ์ 48

24.3.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาเรียน

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

2701604* การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 2 (2-0-6)

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702617* วิธีวิทยาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนา 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2702660* การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในกลุ่มต่างๆ ของภาควิชาได้ดังต่อไปนี้ (สาหรับนิสิตที่ไม่ได้จบทางการอุดมศึกษา จาเป็นต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางการอุดมศึกษาเพิ่มเติมตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต)

กลุ่มการบริหารอุดมศึกษา

2710613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710710 การจัดทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710731 นโยบายและการวางแผนทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มบริหารวิชาการ

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710645 การพัฒนาหลักสูตรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710647 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710739 การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา

2710651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710653 การจัดการงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มพื้นฐานทางการอุดมศึกษา

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

2710602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

2710604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

2710605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

2710684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

2710685 เอกัตศึกษา2 2 (2-0-6)

2710686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

2710780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2710828 วิทยานิพนธ์ 48

24.3 โปรแกรมการศึกษา

24.4.1 แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 8 หน่วยกิต

24.4.2 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

24.4.3 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2701604 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 2 (2-0-6)

2702617 วิธีวิทยาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนา 2 (2-0-6)

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2702660 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 14 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 14 หน่วยกิต

24.4 คาอธิบายรายวิชา

2749600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Principles of Higher Education

PRINCIPLES HE

ประวัติการอุดมศึกษา พื้นฐาน มโนทัศน์ ปรัชญาและความมุ่งหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ความเป็นมา ขอบข่ายหน้าที่ ภารกิจและหลักการการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการ เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา แนวโน้ม ทิศทางการอุดมศึกษา และการชี้นาสังคม

History of higher education, background, concepts, philosophy and objective of higher education, analysis of its development, scope, missions and operation in higher education institutions including academic excellence, academic freedom and autonomy, networking cooperation, trends, direction of higher education, and leading the society.

2749601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

Comparative Higher Education

COMPARATIVE HE

การเปรียบเทียบระบบอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศพัฒนา และประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมศึกษาตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

Comparison of higher education systems in various countries, both developed and developing countries, with special emphasis on countries in Asia, Europe and America; study of the relationship between higher education and national development; knowledge and understanding of higher education as related to economic, political, and social context.

2749602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

Higher Education for Development

HE DEVELOPMENT

แนวคิดและหลักการทั่วไปของการพัฒนาประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียง ขอบเขตของการอุดมศึกษาที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ บทบาท และการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี และนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

General concepts and principles of national development including sufficiency economy; scope of higher education as related to national development, roles and functions of higher education institutions in national development; innovations, technologies, and policies for development as related to higher education institutions; problems and hindrances of the administration of higher education for national development.

2749604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

Higher Education in Thailand

HE THAILAND

ความรู้ และปรัชญาเกี่ยวกับการอุดมศึกษาในประเทศไทย หน้าที่ ขอบเขตและต้นกาเนิดของการอุดมศึกษาประเภทต่างๆ โครงการปัจจุบันและอนาคต แนวโน้มของหลักสูตร การสอน และการบริหารจัดการ

Systematic overview and philosophy of higher education in Thailand; functions, scope, and origins of various higher education institutions; current and projected programs, trends in curriculum instruction, and administration.

2749605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Ethics of Personnel in Higher Education

ETHI PERS HE

คุณธรรม และจรรยาบรรณของบุคลกรประเภทต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นที่คณาจารย์ และบุคลากรระดับวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาคุณธรรมและศีลธรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรเหล่านั้นให้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม

Professional values; moral, and ethics of personnel in higher education institutions with an emphasis on faculty members and high levels of professional personnel; development of values and morality as support towards having knowledgeable and ethical personnel.

2749613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

System Analysis in Higher Education

SYST ANALYS IN HE

ทฤษฎีระบบ การบริหารเชิงระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือและเทคนิคการบริหารสถาบันอุดมศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นแนวคิดเชิงระบบ และประสิทธิผลขององค์กร

System theory; system approach; management information system in higher education; modern management tools and technique in higher education emphasizing system concept and organization effectiveness.

2749614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Management Information System in Higher Education

MIS HE

นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขยายโอกาสและการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

Information technology and communication innovations; management information systems for efficiency of higher education administration; knowledge management; application of information technology to enhance educational opportunities and improve quality of formal education and non-formal education.

2749615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

History of Higher Education

HIST HIGHER ED

ความเป็นมาและประวัติการอุดมศึกษา ความหมาย หลักการและขอบเขตของการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา การวิเคราะห์อิทธิพลของการอุดมศึกษาและสังคมในแต่ละสมัย ศึกษาประวัตินักการอุดมศึกษาที่สาคัญๆ ในแต่ละยุค วิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของการอุดมศึกษาในอดีตที่มีผลต่อการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ศึกษารายละเอียดเป็นพิเศษในเรื่องของประวัติการอุดมศึกษาไทย

A study of historical events, principles, and the extents of higher education, impacts of higher education on the society, famous higher education figures in each period; analysis of relation and effect of past higher education to present; special emphasis on the history of higher education in Thailand.

2749629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

Private Higher Education Institutions

PRIV HI ED INST

ประวัติความเป็นมา รวมถึงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พันธกิจ หลักสูตร การเรียนการสอนและการบริหารดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

Development overview including private higher education institution acts, missions, curricula, instruction and the governance of private higher education institutions in Thailand.

2749640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Development

COLL STUD DEV

ทฤษฎี ลักษณะ ธรรมชาติ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีนิสิตนักศึกษา สิทธิและหน้าที่ของนิสิตนักศึกษา อิทธิพลของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่กระทบต่อนิสิตนักศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจริยธรรม แนวทางในการส่งเสริม ความสาคัญของนิสิตนักศึกษาในมิติ การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรการสอน การบริการนิสิตนักศึกษา

Theory, characteristics, nature, socio-economic status, student culture and tradition, student rights and responsibilities, impacts of society, economics and politics on students; student development in higher education institutions intellectually, socially, emotionally and morally, approaches to strengthening the significance of college students regarding academic administration, curriculum and instruction and student services.

2749643 หลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Curriculum and Instruction in Higher Education

CURR INSTR HI ED

กรอบความคิด องค์ประกอบและบริบทของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การประเมินและการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้

Frameworks, elements, and context of curriculum and instruction in higher education; curriculum evaluation and development; principles of good practice and strategies for teaching and learning; assessment and research for learning development.

2749647 การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Instructional Development in Higher Education

INSTR DEV HI ED

แนวคิด หลักการสาคัญของการสอนระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาการจัดการเรียนการสอน การศึกษากระบวนการเรียน เทคนิคการสอนและการประเมิน การพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเสนอแนวโน้มในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

Concepts, principles of instruction in higher education; an analysis of state and problems of instructional management; study of learning process, teaching techniques, and instructional evaluation, instructional development, an analysis of research relating to instruction; and trends for instructional development at the higher education level.

2749651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Organizations and Activities

COLL STUD ORG ACTV

หลักและวิธีการในการจัดงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรและองค์กรของนิสิตนักศึกษา ลักษณะทั่วไป ความมุ่งหมาย การจัดและดาเนินงานขององค์การนิสิตนักศึกษา การประสานงาน การส่งเสริมและปรับปรุงกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

Principles and processes in student personnel work concerning student groups and student organizations; objectives, general aspects, processes of student organizations, coordination, promotions and improvements of student activities.

2749653 การจัดและดาเนินงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Personnel Management

COLL STUD PSNL MGT

การวางแผน การจัดองค์การ และการดาเนินงานเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิต นักศึกษา ประกอบด้วย งานสวัสดิการและบริการ เช่น การให้คาปรึกษา ทุนการศึกษา การจัดหางาน หน่วยอนามัย หอพัก อาหาร เป็นต้น งานวิจัยและพัฒนานิสิตนักศึกษา ตลอดจนงานกิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับสถาบัน

Planning, organization and process concerning student personnel such as student welfare and services; counseling, financial aids, placement, health center, residence hall, food and beverages services, student discipline and development including student activities; relationships between students and colleges.

2749657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Advisory Systems

COLL STUD ADVI SYS

การศึกษาปัญหานิสิตนักศึกษา ระบบการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ชีวิตส่วนตัวและอาชีพ องค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหานิสิตนักศึกษา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

Study of student problems; advisory systems; academic, personal and career; responsible organizations; preventive measures and viable solutions to student problems, including administrative techniques to promote student development.

2749684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

Individual Study 1

INDIV STUDY I

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749685 เอกัตศึกษา 2 2 (2-0-6)

Individual Study 2

INDIV STUDY II

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

Individual Study 3

INDIV STUDY III

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749710 การจัดสรรทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Financial Resource Allocations in Higher Education

FIN RES ALL HI ED

การวิเคราะห์ระบบการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรอันจากัด และการบรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินค่าใช้จ่าย การจัดงบประมาณในการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนรูปแบบการบริหารงานการเงินเพื่อประสิทธิภาพการวางแผนการดาเนินงาน และวิธีการควบคุม

Analysis of resource allocations in various higher education institutions emphasizing priority setting in utilizing limited resources and objective attainment, unit costs, operating budget, cost-benefit-analysis, models of financial management for effective planning, operations and controls.

2749731 นโยบายและการวางแผนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Policy and Planning in Higher Education

POL/PLAN HE

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษากับ แผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์กระบวนการจัดทานโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับศึกษาวิธีการ กาหนดนโยบาย ศึกษาทฤษฎี กระบวนการ แนวทาง และเทคนิคในการวางแผน ตลอดจนแนวคิด และเทคนิคการวิจัยสถาบัน เพื่อกาหนดนโยบายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

Study of relations among various levels of planning in the institutional and national levels encompassing relations between the national educational plans and the national socio-economic plans; study of procedures and projections in policy making capable of applications, study of planning theories, methodologies, approaches, simulation techniques and institutional research techniques in order to set an effective policy and planning in higher education.

2749732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Legal Aspects in Higher Education

LEG ASPTS HI

ศึกษากฎหมายต่างๆ ทางการอุดมศึกษา และการนาไปใช้ ปัญหาหรือกรณีต่างๆ ทางการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี โดยเฉพาะผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อการตัดสินใจทางวิชาการ และการบริหาร

Study of several laws in higher education and their applications in problems and issues in higher education; perusals of case studies stressing impacts of laws upon academic decisions and governance.

2749752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (1-2-5)

Leadership Effectiveness Training in Higher Education

LEAD EFF TRAIN

การศึกษาวิธีการฝึกฝนความเป็นผู้นา ทั้งทางทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค เน้นหลักจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาฝูงชน และทฤษฎีการจูงใจ ใช้การฝึกปฏิบัติการในรูปการออกค่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการฝึกฝนความเป็นผู้นาให้แก่นิสิตนักศึกษาได้จริง

Study of training procedures in developing effectiveness, encompassing theories, models, techniques, stressing theories, models, techniques, with the emphasis on social psychological principles, mass psychology and motivational theories; use of practicum in form of field-trips so the students might use the knowledge in actual training.

2749780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Selected Topics in Higher Education

SEL TOPICS HE ED

การวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การเรียน การสอน บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ซึ่งหัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบัน

Analysis of selected problems as related to administration, teaching, personnel, and students which persist at the present.

2749784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (1-2-5)

Workshops in Higher Education

WORKSHOP HE

การทดลองปฏิบัติการสาหรับผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาทางอุดมศึกษาที่สาคัญเฉพาะหรือในระยะเวลาอันสั้น

Workshops for students regarding critical issues in higher education, especially transient issues.

2749802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Problems of Professionals in Higher Education

PROB PROF HI ED

การศึกษาสภาพธรรมชาติของนักวิชาชีพอุดมศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการชุมชน และผู้บริหาร ปัญหาและทางเลือกในการบริหารงานบุคลากรทางวิชาการ ครอบคลุมถึง การสรรหา คัดเลือก บารุงรักษา และพัฒนานักวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา

Study of the professional nature of higher education professionals including faculty members who teach conduct research and provide academic services, and administrators, problems and alternative approaches in academic personnel management including recruitment, selection, retention, and development.

2749804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Institutional Development in Higher Education

INST DEV HI ED

การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา ทิศทางและข้อเลือกของสถาบัน สาเหตุของความก้าวหน้าและความถดถอยของสถาบัน และหนทางแก้ไข ตลอดจนรูปแบบของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการบริหารที่นามาใช้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เน้นการศึกษากรณี

Study of basic components of institutions in higher education, approaches and alternatives, locus of progress and retrenchment, preventive measures as well as models for institutional development as well as service operations use in higher education development, with an emphasis on case studies.

2749805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Management and Leadership in Higher Education

MGT LEADER HI ED

การใช้ทฤษฎีทางการจัดการและความเป็นผู้นามาทาความเข้าใจ ประเมินการปฏิบัติและการใช้ กุศโลบายในการปกครองสถาบันอุดมศึกษา ให้ความสนใจและเน้นพิเศษในกรณีของนโยบายต่างๆ และความคาดหวังในการตอบสนองของแต่ละสถาบัน มีการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา

Theoretical applications of management and leadership to reach understandings and assessments of practice and use of governing tactics in higher education institutions with special interests and emphasis on issue of various policies and expectations in responsiveness from different case-studies of institutions and the study of actual contingencies.

2749806 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Quality Assurance in Higher Education

QA HI ED

ความเป็นมาของการบริหารเชิงคุณภาพ องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การประเมินสภาพปัจจุบัน การพัฒนาระบบ การนาไปประยุกต์ใช้ การตรวจสอบ ติดตามคุณภาพภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การเปรียบเทียบมาตรฐาน การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา

Background of quality management and elements of quality systems assurance in education, process of quality assurance in higher education: current status evaluation, system development and implementation of quality assurance, internal and external auditing, benchmarking, analyses of issues and trends of quality assurance in higher education.

2749828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2749836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Theories in Higher Education

THEORIES HI ED

การสารวจทฤษฎีหลักทางการอุดมศึกษา รวมทั้งองค์ประกอบ หลักฐานสนับสนุนและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้น โดยเน้นการพัฒนาทฤษฎีผสมผสานที่เหมาะสมสาหรับบริบทแห่งการอุดมศึกษาไทย

Survey of major higher education theories including components, applications, and evidence in support of those theories, with emphasis on the development of eclectic theories appropriate for the Thai higher educational contexts.

2749837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Seminar in Higher Education Administration

SEM HI ED ADMIN

การสัมมนาเพื่อการศึกษาในเชิงวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสถาบัน และระบบอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและโดยสากล

Seminars emphasizing analytical studies of problematic issues regarding institutional management and higher educational systems as perceived in the Thai and world societies.

2749858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

Seminar in College Students

SEM COLL STUD

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาทั้งส่วนตัวและกลุ่ม ตลอดจนผลกระทบของสังคมและสถาบันที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา การจัดและดาเนินงานของสถาบันเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา

Study and analysis of issues and research relating to students as individuals and groups as well as social and institutional impacts on student development; governance and operations of the institutions so as to reach solutions pertaining to student development.

2749860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Higher Education

DOCTORAL SEM HI ED

การสัมมนา หลักการ ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติหลักทางการอุดมศึกษา โดยเน้นระเบียบวิธีและผลงานวิจัยร่วมสมัย การใช้ตรรกศาสตร์ เพื่อการโต้แย้งทางวิชาการ และการแสวงหาข้อสรุปร่วมกันในที่สุด

Seminar in principles, theories and main implementation approaches in higher education, with the emphasis on methodology and current research, the use of logic in academic arguments and mutual search for conclusion.

2749894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

2749897 การสอบวัดคุณสมบัติ ไม่นับหน่วยกิต Qualifying

Examination

QUALIFYING EXAM