ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Home Economics
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Home Economics)
ชื่อย่อ : B.S. (Home Economics)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการบุคลากรด้านคหกรรมศาสตร์ ที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับงานด้านวิชาการ วิจัย
ธุรกิจ และส่งเสริมเผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนและเกณฑ์กำหนดของทบวงมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. กำหนดการเปิดสอน
จะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 50 – – – 50 –
2542 60 50 – – 110 –
2543 80 60 50 – 190 –
2544 80 80 60 50 270 50
2545 80 80 80 60 300 60
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 60 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก 41 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ (English) 9( – )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0)
1.3 มนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด (The Use of Library Resources) 1(1-0)
999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations) 3(3-0)
1.4 สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
459111 จิตวิทยาทั่วไป (Genneral Psychology) 3(3-0)
999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจาก
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics) 3(3-0)
999041 เศรษฐกิจเพื่อการดำเนินชีวิต (Economics for Better Living) 3(3-0)
4
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 1,1(0-2)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
403111 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(2-3)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry) 1(0-3)
403221 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 4(4-0)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry) 1(0-3)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology) 3(3-0)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Microbiology) 1(0-3)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics) 4(3-3)
422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0)
423251 สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology) 3(2-3)
424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology) 1(0-3)
2.1.2 กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 หน่วยกิต
006121** หลักศิลป์และการประยุกต์ (Principles of Art and Application) 3(2-3)
006151** หลักการประกอบอาหาร (Principles of Cookery) 3(2-3)
006171* การจัดการทรัพยากรบ้านเรือน และการบริโภค 3(3-0)
(Home Resources and Consumption Management)
006231* การพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว (Human and Family Development)4(3-2)
006241** สิ่งทอเบื้องต้น (Fundamental of Textiles) 3(3-0)
006244* การจัดการเครื่องแต่งกาย (Clothing Management) 3(2-3)
006282** โภชนศาสตร์มนุษย์ (Human Nutriton) 3(3-0)
006311** เทคนิคการสาธิต (Demonstration Techniques) 3(1-4)
006399** การฝึกงานเบื้องต้น (General Practicum) 2(0-10)
006497** สัมมนา (Seminar) 1(1-0)
006498** ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 2(0-4)
006499** การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum) 2(0-10)
5
2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้
2.2.1 สาขาศิลปสัมพันธ์
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006221* หลักการวาดเส้น (Principles of Drawing) 3(1-4)
006222* การออกแบบขั้นพื้นฐาน (Fundarmental of Design) 3(1-4)
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006325** ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children) 3(1-4)
006327** ประวัติทัศนศิลป์ (History of Visual Art) 3(3-0)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.1.1 แขนงวิชาตกแต่งภายใน 23 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006324** การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing) 3(1-4)
006421* การจัดดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006422* การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) 3(1-4)
006424** การตกแต่งภายใน II (Interior Decoration II) 3(1-4)
006425** การจัดการอาคาร (Building Management) 3(2-2)
006427** ประวัติเครื่องเรือน (History of Furniture) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
001351 หลักการถ่ายรูป (Principles of Photography) 3(2-2)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006326** เครื่องปั้นดินเผา I (Ceramic I) 3(1-4)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
217112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Fundamentals) 3(2-0)
459471 จิตวิทยาผู ้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.1.2 แขนงวิชาออกแบบหัตถกรรม 23 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006223** ศิลปหัตถกรรม (Handicraft) 3(1-4)
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006323* ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts) 3(1-4)
006326** เครื่องปั้นดินเผา I (Ceramic I) 3(1-4)
006347** การออกแบบลวดลายผ้า (Fabric Design) 3(1-4)
6
006423* การพัฒนาหัตถกรรม (Handicraft Development) 3(1-4)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
001351 หลักการถ่ายรูป (Principles of Photography) 3(2-2)
006421* การจัดดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006426** เครื่องปั้นดินเผา II (Ceramic II) 3(1-4)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
459472 จิตวิทยาโฆษณาเพื่อการตลาด (Psychology of Advertesing for Marketing) 3(3-0)
2.2.2 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เรียนวิชาต่อไปนี้ 11 หน่วยกิต
006242* ปฏิบัติการสิ่งทอเบื้องต้น (Laboratory in Fundarmental of Textiles) 1(0-2)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006245** เทคนิคการวาดภาพแฟชั่น (Fashion Drawing Techniques) 1(0-2)
006246** หลักการตัดเย็บ (Principles of Clothing Construction) 3(1-4)
006345** การออกแบบเครื่องแต่งกาย I (Costume Design I) 3(2-2)
2.2.2.1 แขนงวิชาตกแต่งภายใน 30 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006344** เครื่องแต่งกายกับมนุษย์ (Clothing and Man) 3(3-0)
006346** การตัดเย็บโดยการสร้างแบบกระดาษ (Clothing Construction by Flat Pattern) 3(0-6)
006348** ประวัติเครื่องแต่งกาย (History of Costume) 3(3-0)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
006448** เสื้อผ้าผู้สูงอายุและผู้พิการ (Clothing for the Elderly and the Handicap) 3(2-2)
006449* ธุรกิจเครื่องแต่งกาย (Apparel Business) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
006326* ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts) 3(1-4)
006349* การทำความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย (Textile and Clothing Detergency) 3(3-0)
006442* ปัญหาการบริโภคสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 3(3-0)
(Consumption Problems in Textiles and Clothing)
006443** สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles) 3(2-2)
006445** การออกแบบเครื่องแต่งกาย II (Costume Design II) 3(1-4)
006446** การตัดเย็บโดยการจับจีบ (Clothing Construction by Draping) 3(0-6)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
7
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(3-0)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.2.2 แขนงวิชาสิ่งทอ 30 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006341* การย้อมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing) 3(2-3)
006342** การทดสอบคุณภาพสิ่งทอ (Textile Quality Testing) 3(2-3)
006343** การออกแบบและตัดเย็บผ้าในอาคาร (Design and Construction of Interior Fabrics) 3(1-4)
006347** การออกแบบลวดลายผ้า (Fabrics Design) 3(1-4)
006441** เส้นใยผ้า (Textile Fibers) 3(2-2)
006443** สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles) 3(2-2)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
006349* การทำความสะอาดสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย (Textile and Clothing Detergency) 3(3-0)
006442* ปัญหาการบริโภคสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 3(3-0)
(Consumption Problems in Textiles and Clothing)
006447* การออกแบบผ้าทอมือ (Hand Woven Fabric Design) 3(0-6)
006449* ธุรกิจเครื่องแต่งกาย (Apparel Business) 3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(3-0)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
2.2.3 สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
เรียนวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
006272** สุขภาพอนามัยครอบครัว (Family Health and Hygiene) 3(2-2)
006331** การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน (Presschool Child Rearing) 3(2-2)
006371* การสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0)
(Family Communication and Relationship)
006435* การจัดโครงการเด็กทารก (Program Administration for Infancy) 3(2-2)
8
006437* การจัดโครงการกิจกรรมสำหรับเยาวชน 3(2-2)
(Activities Program Administration for Young)
006438* การจัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ (Program Administration for Elderly) 3(2-2)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.3.1 แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัว 23 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
006433* การบริหารโครงการเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Program Administration for the Preschool Child)
006434** โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School) 3(2-3)
006436* การจัดโครงการสำหรับเด็กพิเศษ (Program Administration for Exceptional Child) 3(2-2)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(2-2)
006472* วิกฤตการณ์ในครอบครัวและการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
102481 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Economics of Household Finance) 3(3-0)
459263 จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence) 3(3-0)
456439 พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน 3(3-0)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
459463 จิตวิทยาผู้ใหญ่และวัยชรา (Adulthood and Old Age Psychology) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006381** โภชนศาสตร์ครอบครัว (Family Nutrition) 3(3-0)
006421* การจัดการดอกไม้ II (Flower Arrangemant II) 3(1-4)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
2.2.3.2 แขนงวิชาพัฒนาการเด็ก 23 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
006325** ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children) 3(1-4)
006332** กิจกรรมและการเล่นของเด็กก่อนวัยเรียน (Activity and Play for Preschool Child) 3(2-2)
006333** กิจกรรมเข้าจังหวะและดนตรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Rhythmic Arts and Music for Preschool Child)
9
006431** นิทานสำหรับเด็ก (Stories for Young Child) 3(2-2)
006432** เทคนิคการสอนเด็กก่อนวัยเรียน (Teaching Techniques for Preschool Child) 3(2-2)
006433** การบริหารโครงการเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2)
(Program Administration for the Preschool Child)
006434** โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School) 3(2-3)
006436* การจัดโครงการสำหรับเด็กพิเศษ (Program Administration for Exceptional Child) 3(2-2)
006471* ครอบครัวสมัยใหม่กับคุณภาพชีวิต (Modern Family and Quality of Life) 3(2-2)
006472* วิกฤตการณ์ในครอบครัวและการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224** ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006444** เสื้อผ้าเด็ก (Clothing for Children) 3(2-2)
006452** การจัดบริการอาหารสถานศึกษา (School Food Service) 3(1-6)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
459262 จิตวิทยาเด็ก (Children Psychology) 3(3-0)
459263 จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence) 3(3-0)
459335 จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology of the Exceptional Children) 3(3-0)
459342 จิตวิทยาเด็กไม่พูด (Psychology of Non-Verbal Child) 3(3-0)
2.2.4 สาขาอาหารและโภชนาการ
เรียนวิชาต่อไปนี้ 19 หน่วยกิต
006251** สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) 3(3-0)
006283** ปฏิบัติการทางโภชนศาสตร์มนุษย์ (Laboratory in Human Nutrition) 1(0-2)
006351** การจัดเตรียมอาหาร (Food Preparation) 3(1-6)
006353** หลักการถนอมอาหาร (Principles of Food Preservation) 3(2-2)
006354** วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร( Science of Cookery) 3(2-2)
006381** โภชนศาสตร์ครอบครัว (Family Nutrition) 3(2-3)
402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I) 2(2-0)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry I) 1(0-3)
และเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
2.2.4.1 แขนงวิชาอาหารและการจัดการ 22 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 11 หน่วยกิต
006352* หลักการบริการอาหาร (Principles of Food Service) 2(1-3)
006355* การจัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage Operation) 3(2-3)
10
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006451** การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management) 3(1-6)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
006452** การจัดบริการอาหารในสถานศึกษา (School Food Service) 3(1-6)
006453** การถนอมอาหารขั้นสูง (Advanced Food Preservation) 3(2-2)
006454** อาหารอบจากแป้ง (Bakery) 3(1-6)
006455* อาหารนานาชาติ (International Cuisine) 3(1-6)
006456* การผลิตขนมไทย (Thai Dessert Production) 3(1-6)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
006224* ตกแต่งภายใน I (Interior Decoration I) 3(1-4)
006243* ผ้าในอาคาร (Interior Fabrics) 3(3-0)
006321** การจัดดอกไม้ I (Flower Arrangemant I) 3(1-4)
006322* บรรจุภัณฑ์ในงานคหกรรม (Home Economic Packaging) 3(1-4)
130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting) 3(2-2)
351214 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry) 3(3-0)
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
459472 จิตวิทยาโฆษณาเพื่อการตลาด (Psychology of Advertesing for Marketing) 3(3-0)
2.2.4.2 แขนงวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด 22 หน่วยกิต
เรียนวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
006356* การจัดการอาหาร (Cuisine Management) 3(1-6)
006383** โภชนบำบัด (Diet Therapy) 3(2-3)
006451** การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management) 3(1-6)
402313* ชีวเคมี II (Biochemistry II) 3(3-0)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
006382** โภชนศาสตร์ชุมชน (Community Nutrition) 3(2-3)
006454** อาหารอบจากแป้ง (Bakery) 3(1-6)
006455* อาหารนานาชาติ (International Cuisine) 3(1-6)
006481** การวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Assessment) 3(1-4)
006482** การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล (Hospital Dietetics Management) 3(2-3)
006483* โภชนาการทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutrition) 3(3-0)
006496** เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ (Selected Topics in Home Economics) 1-3
459471 จิตวิทยาผู้บริโภค (Consumer Psychology) 3(3-0)
11
2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 137 หน่วยกิต
ความหมายของเลขตัวกลางของเลขสามตัวท้ายในหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
1. สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
2. สาขาศิลปสัมพันธ์
3. สาขาพัฒนาการเด็ก
4. สาขาสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
5. สาขาอาหาร
7. สาขาพัฒนาการครอบครัว
8. สาขาโภชนศาสตร์
9. ฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ

โฆษณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Chemistry
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Chemistry)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Chemistry)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร สมบัติ
การผสมปรุงแต่งสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร การนำมาใช้ประโยชน์ การทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพ การ
สลายและการเปลี่ยนแปลงของสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในธรรมชาติ ผลตกค้างของสารเคมีในผลิตผล
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้สารเคมีในวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐ
และเอกชนอันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งพื้นฐานและประยุกต์ ในการใช้สารเคมีในทางการเกษตรที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
5. กำหนดการเปิดสอน
ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 35 – – – 35 –
2542 35 35 – – 70 –
2543 40 35 35 – 110 –
2544 40 40 35 35 150 –
2545 40 40 40 35 155 35
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งวิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการจากห้องสมุดคณะ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
– วิชาแกน 53 หน่วยกิต
แกนวิทยาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
แกนเกษตรศาสตร์ 20 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 39 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxxภาษาอังกฤษ 9( – )
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
1.3 สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0)
(Man and Society)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
1.4 มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
351213 ศิลปะการติดต่อ 3(3-0)
(Public Relation Arts)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0)
(Arts of Living )
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)
(Physical Education Activity)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 53 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403113 เคมีทั่วไป I 3(3-0)
(General Chemistry I)
403114 เคมีทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry I)
5
403115 เคมีทั่วไป II 3(3-0)
(General Chemistry II)
403116 เคมีทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry II)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ 20 หน่วยกิต
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction to Entomology)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015261วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
6
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 39 หน่วยกิต
011411 หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012399** การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
012431 การวิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
012497 สัมมนา 1
(Seminar)
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
012499**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
402432 ชีวเคมีของพืช 3(3-0)
(Plant Biochemistry)
หรือ
402482 ชีวเคมีการเกษตร 3(3-0)
(Agricultural Biochemistry)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
7
403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0)
(Chemical Quantitative Analysis)
403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ 2(0-6)
(Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2(2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1(0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
003413 พืชน้ำมัน 3(2-3)
(Oil Crops)
003419 ชีววิทยาวัชพืช 2(2-0)
(Weed Biology)
004312 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
(Economic Entomology)
004334 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ 3(2-3)
(Insect Pests of Stored Products)
007454 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน 3(2-2)
(Plant Growth Regulators in Horticulture)
008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
008482 โรคของเมล็ดพันธุ์ 3(2-3)
(Seed Pathology)
009321 ปุ๋ย 3(3-0)
(Fertilizers and Manures)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0)
(Soil Fertility)
009423 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 3(3-0)
(Chemical Fertilizer Technology and Usage)
009431 เคมีของดิน 3(3-0)
(Soil Chemistry)
009481 มลพิษของดินและการจัดการ 3(3-0)
(Soils Pollution and Its Management)
012432 พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticide Toxicology)
8
012482**สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม 3(3-0)
(Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts)
012491 วิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร 3(2-3)
(Research Methodology in Agricultural Chemistry)
012496 เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร 1-3
(Selected Topics in Agricultural Chemistry)
119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3(3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agribusiness)
403325 สารอินทรีย์ธรรมชาติขั้นพื้นฐาน 3(3-0)
(Fundamental of Natural Products)
403451 เคมีของอาหาร 3(2-3)
(Food Chemistry)
403452 เคมีอุตสาหกรรม 3(3-0)
(Industrial Chemistry)
403455 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Environmental Chemistry)
451222 ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0)
(Geography of Agriculture)
453111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0)
(Introduction to Law)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง
สาขาเคมีการเกษตรใช้รหัส 012 นำหน้า ส่วนรหัส 3 ตัวหลังนั้น เลขตัวกลางมีความหมายดังนี้
เลขตัวกลาง ความหมาย
3 หมวดวิชาการวิเคราะห์ทางเคมี
8 หมวดวิชาสารเคมี
9 หมวดวิชาฝึกงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา
10
17.4 แนวการจัดรายวิชาเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
403113 เคมีทั่วไป I 3(3-0)
(General Chemistry I)
403114 เคมีทั่วไป I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
รวม 15
ปีที่ 1 ภาคปลาย
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
403115 เคมีทั่วไป II 3(3-0)
(General Chemistry II)
403116 เคมีทั่วไป II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry II)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
รวม 19
11
ปีที่ 2 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(Foundation English)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0)
(Public Relation Arts)
999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2)
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
รวม 17
ปีที่ 2 ภาคปลาย
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0)
(Chemical Quantitative Analysis)
403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ 2(0-6)
(Laboratory in Chemistry Quantitative Analysis)
รวม 20
12
ปีที่ 3 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction in Entomology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0)
(Man and Society)
รวม 17
ปีที่ 3 ภาคปลาย
011411 หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
012499 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
351213 ศิลปะการติดต่อ 3(3-0)
(Public Relation Arts)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(-)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
รวม 20
13
ปีที่ 4 ภาคต้น
วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012431 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
รวม 19
ปีที่ 4 ภาคปลาย
012497 สัมมนา 1(1-0)
(Seminar)
402432 ชีวเคมีของพืช 3(3-0)
(Plant Biochemistry)
หรือ
402482 ชีวเคมีการเกษตร 3(3-0)
(Agricultural Biochemistry)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
xxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3(-)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(-)
รวม 13
14
17.5 คำอธิบายรายวิชา
012399**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งงานการเกษตรเบื้องต้น
Practice in agricultural chemicals and usage including basic agricultural work.
012431 การวิเคราะห์เคมีทางการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
พื้นฐาน : 403231
หลักการและการประยุกต์ใช้วิธีโครมาโตกราฟฟี เคมีไฟฟ้าสเปกโตรสโคฟีเชิงอะตอมและเชิง
โมเลกุล การวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคฟี เคมีรังสีและปฏิบัติการที่เน้นการ
วิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร
Principle and application on chromatography,atomic and molecular electrochemical
spectroscopy ,analysis on structure formular of components by spectroscopy and radiochemistry , with
laboratory practice emphasised on agricultural analysis.
012432 พิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticide Toxicology)
พื้นฐาน : 012431
โครงสร้างทางเคมี การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะต่างๆและการวิเคราะห์ปริมาณ
ของสารกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้โครมาโตรกราฟฟี
Structure formula and toxicity of pesticides,degradation and decomposition of pesticides
under various condition , with methods in quantitative analysis by chromatography.
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
พื้นฐาน : 015261
สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพรวมทั้งปฏิกิริยาในดินของสารเคมีที่ให้อาหารแร่ธาตุแก่พืช
สารเคมีที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และชีวภาพของดินให้เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโตของพืช
Chemical , physical and biological properties and the reaction in soil of chemicals used as
for plant nutrients.
012482**สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม 3(3-0)
(Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts)
พื้นฐาน : 015261
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุง
ดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการเกษตร
** รหัสวิชาปรับปรุง
15
Movement , distribution and environment impact of chemicals used for soil improvement.
Pesticides and other agro-chemicals.
012491 วิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร 3(2-3)
(Research Methodology on Agricultural Chemistry)
หลักการทำงานและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีการเกษตร วิธีการ
เขียนเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์และการประเมินผลงาน
Research method on agricultural chemistry , utilization of scientific equipments in
agricultural chemistry . Writing method on research proposal and report , result analysis and result
assessment.
012496 เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร 1-3
(Selected Topics in Agricultural Chemistry)
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีการเกษตร เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา
Topics will be selected from various fields of agricultural chemistry. These topics may be
varied from semester to semester.
012497 สัมมนา 1
(Seminar)
สัมมนาระดับปริญญาตรี
Seminar for undergraduate study.
012498 ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าขั้นปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Undergraduate research submitted as a report.
012499**การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry II)
พื้นฐาน : 012399
การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านวิเคราะห์ การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรค แมลง
และวัชพืช
Specific practicum in pesticide analysis.
** รหัสวิชาปรับปรุง
16
เอกสารผนวกหมายเลข 2.
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012399 2(0-10)
ชื่อวิชาภาษาไทย การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน –
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสม
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( x ) เฉพาะบังคับ
( ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012399 การฝึกงาน I
3(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การฝึกปฏิบัติงานทางด้านการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรรวมทั้งงานการเกษตรเบื้องต้น
Practice in agricultural chemicals and
usage including basic agricultural work.
012399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I
2(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry I
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
ป รับ ป รุง ชื่อ
ร า ย วิช า ล ด
จำนวนหน่วยกิต
โดยจำนวนชั่วโมง
การฝึกงานยังคง
เดิม
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
วันที่ 16 เมษายน 2542
17
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012481 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน 015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนเป็นวิชาโทในหลักสูตรเกษตรศาสตร์
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( ) เฉพาะบังคับ
( x ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
3(3-0)
Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน : 009111
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพรวมทั้ง
ปฏิกิริยาในดินของสารเคมีที่ให้อาหารแร่
ธาตุแก่พืช สารเคมีที่ใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงสมบัติทางเคมี ทางกายภาพและ
ทางชีวภาพของดินให้เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโตของพืช
Chemical , physical and biological
properties and the reaction in soil of
chemicals used as plant nutrients.
012481 สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา
3(3-0)
Chemical Used in Soil Science
วิชาพื้นฐาน : 015261
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
ปรับปรุงวิชา
พื้นฐาน
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542
18
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012482 3(3-0)
ชื่อวิชาภาษาไทย สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับสภาวะแวดล้อม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Agricultural Chemicals and Their Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน 015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนเป็นวิชาโทในหลักสูตรเกษตรศาสตร์
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( ) เฉพาะบังคับ
( x ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012482 สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับ
สภาวะแวดล้อม 3(3-0)
Agricultural Chemicals and Their
Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน : 009111
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้ในการ
ปรับปรุงดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการเกษตร
Movement , distribution , influences and
relationships of chemicals use for soil
improvement including pesticides and
other agro-chemical in environment.
012482 สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรกับ
สภาวะแวดล้อม 3(3-0)
Agricultural Chemicals and Their
Environmental Impacts
วิชาพื้นฐาน : 015261
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
การเคลื่อนที่ การแพร่กระจาย และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารเคมีที่ใช้
ในการปรับปรุงดิน สารเคมีที่ใช้ป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ใน
การเกษตร
Movement,distribution and environment
impact of chemicals used for soil
improvement ,pesticides and other agrochemicals.
ปรับปรุงวิชา
พื้นฐานและ
คำอธิบายรายวิชา
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542
19
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
1. รหัสวิชา 012499 2(0-10)
ชื่อวิชาภาษาไทย การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน 012399 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I (Practice in Agricultural Chemistry I)
สาขาวิชาเคมีการเกษตร คณะเกษตร
2. เหตุผล ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสม
3. รายวิชาที่เปิดอยู่ในหมวดวิชา ดังนี้
( ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( x ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
( x ) เฉพาะบังคับ
( ) เฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับนิสิตปริญญาตรี
4. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ปรับปรุง สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
012499 การฝึกงาน II
3(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน : –
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านวิเคราะห์
การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดโรค
แมลง และวัชพืช
Specific practicum in pesticide analysis.
012499 การฝึกงานทางเคมีการเกษตร II
2(0-10)
Practice in Agricultural Chemistry II
วิชาพื้นฐาน : 012399
คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
คงเดิม
-ปรับปรุงชื่อ
รายวิชาลดจำนวน
หน่วยกิตลง โดย
จำนวนชั่วโมงการ
ฝึกงานยังคงเดิม
-เพิ่มวิชาพื้นฐาน
5. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
คงเดิม
16 เมษายน 2542

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Pest Management
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)
ชื่อย่อ : วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Pest Management)
ชื่อย่อ : B.S. (Pest Management)
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการ
จัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป
5. กำหนดการเปิดสอน
จะเริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2541 35 – – – 35 –
2542 35 35 – – 70 –
2543 40 35 35 – 110 –
2544 40 40 35 35 150 –
2545 40 40 40 35 155 35
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.ห้องสมุด
หนังสือ/ตำรา วารสาร และเอกสารวิชาการต่างๆ ใช้บริการจากห้องสมุดของภาควิชา
ต่าง ๆ ในคณะเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขตและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
– วิชาแกน 56 หน่วยกิต
แกนวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
แกนเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะเลือก(4 กลุ่ม) 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 4(3-3)
(Abridged Physics)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 ภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ 9( – )
(English)
999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
(Thai Language for Communication)
1.3 สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Economics)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0)
(The Use of Library Resources)
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มสังคมศาสตร์
1.4 มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากวิชา 999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มมนุษยศาสตร์
1.5 พลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2)
(Physical Education Activity)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 56 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 31 หน่วยกิต
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3)
(General Botany)
403111 เคมีทั่วไป 4(4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0)
(Organic Chemistry)
5
403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Organic Chemistry)
416311 หลักพันธุศาสตร์ 3(3-0)
(Principles of Genetics)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4(4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0)
(General Microbiology)
419214 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in General Microbiology)
422111 หลักสถิติ I 3(3-0)
(Principles of Statistics I)
424111 หลักชีววิทยา 3(3-0)
(Principles of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biology)
2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ 25 หน่วยกิต
005201 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery) หรือ
015251 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
015111 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 1(1-0)
(Overview in Agriculture)
015151 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 2(1-3)
(Computer for Agricultural Science)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3(3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2(2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introduction to Entomology)
6
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3)
(Soil Science)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2(2-0)
(Horticultural Science and Technology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3)
(Introductory Plant Pathology)
2.3 วิชาเฉพาะบังคับ 37 หน่วยกิต
003419 ชีววิทยาวัชพืช 2(2-0)
(Weed Biology)
004312 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3)
(Economic Entomology)
008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
001399** การฝึกงาน I 2(0-10)
(Practice in Pest Management I)
011411 หลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น 3(2-3)
(Fundamentals of Pest Management)
011451 นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Ecology of Crop Pests)
011471 สารเคมีและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4(3-3)
(Pesticides and Their Application)
012399** การฝึกงานทางเคมีการเกษตร I 2(0-10)
(Practice in Agricultural Chemistry I)
012431 การวิเคราะห์ทางเคมีการเกษตร 4(3-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
012481**สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา 3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
011497**สัมมนา 1
(Seminar)
011498**ปัญหาพิเศษ 2
(Special Problems)
011499**การฝึกงาน II 2(0-10)
(Practice in Pest Management II)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
7
119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
011431 สัตว์มีกระดูกสันหลังศัตรูพืชทางการเกษตร 3(2-3)
(Vertebrate Pests of Agricultural Crops)
011432** ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3)
(Natural Enemies of Crop Pests and Management)
011433 กฎหมายพระราชบัญญัติอารักขาพืช 2(2-0)
(Plant Protection Laws)
011441 การจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 4(3-3)
(Management of Economic Crop Pests)
011443 การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3)
(Postharvest Pest Management)
011452 การพยากรณ์การระบาดและการประเมินความเสียหายจากสัตรูพืช 3(2-3)
(Forecasting of Pest Outbreaks and Crop Loss Assessment)
011472 เทคโนโลยีการใช้สารและเครื่องมือกำจัดศัตรูพืช 3(2-3)
(Pesticde Application Technology)
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
011496** เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืช 1-3
(Selected Topics in Pest Management)
2.4 วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนได้ 1 แขนงวิชาจาก 4 แขนงวิชา ดังนี้
1. แขนงวิชาธุรกิจเกษตร 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3(3-0)
(Principles of Farm Management)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3(3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0)
(Introduction to Agribusiness)
119372 กระบวนการทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0)
(Agribusiness Process)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
8
131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
(Business Finance)
132111 หลักการจัดการ 3(3-0)
(Principles of Management)
132141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3(3-0)
(Introduction to Business Law)
134111 หลักการตลาด 3(3-0)
(Principles of Marketing)
355233 การเขียนโต้ตอบ 3(3-0)
(Correspondence)
2. แขนงวิชาวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
011491** วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)
(Research Methodology in Pest Management)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3)
(Introduction Plant Physiology)
402311 ชีวเคมี I 2(2-0)
(Biochemistry I)
402312 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry I)
402313 ชีวเคมี II 3(3-0)
(Biochemistry II)
402314 ชีวเคมี II ภาคปฏิบัติการ 1(0-3)
(Laboratory in Biochemistry II)
422413 สถิติวิเคราะห์และการวางแผนการทดลอง 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Designs)
422427 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0)
(Statistical Analysis and Experimental Packages)
** รายวิชาที่ปรับปรุง
9
3. แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 9 หน่วยกิต
003421 ภูมิอากาศของพืช 3(3-0)
(Plant Climate)
004461 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3)
(Insect Ecology)
009422 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช 3(3-0)
(Soil and Plant Relationships)
009472 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3(3-0)
(Soil and Water Conservation)
009481 มลพิษของดินละการจัดการ 3(3-0)
(Soil Pollution and its Management)
119405 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 3(3-0)
(Economics of Sustainable Agriculture)
301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Resource and Environmental Conservation)
355224 อังกฤษวิชาการ 3(3-0)
(Technical English)
401481 นิเวศวิทยาของพืช 3(3-0)
(Plant Ecology)
422411 สถิติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(Statistics for Environmental Science)
4. แขนงวิชาเฉพาะบุคคล 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิตจากวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้นิสิตร่างแผนการศึกษาวิชา
เฉพาะเลือกแขนงวิชาเฉพาะบุคคลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ประธานสาขาการจัดการศัตรูพืชอนุมัติ
และให้คณบดีฯ ให้ความเห็นชอบ ภายในภาคต้นปีการศึกษาที่ 3
หมายเหตุ รายวิชาในแขนงวิชาต่าง ๆ หากเรียนเป็นวิชาเฉพาะบังคับแล้ว ให้เลือกเรียนรายวิชาในแขนง
นั้นอีกจนครบ 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้ายสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
เลขตัวกลาง ความหมาย
1 หมวดวิชาพื้นฐาน
3 หมวดวิชาศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด
5 หมวดวิชาสภาพแวดล้อม
7 หมวดวิชาเทคนิคการประยุกต์ใช้สารเคมี
9 หมวดวิชาฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ การวิจัย
10

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture (International Program)
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ : B.S. (Tropical Agriculture)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะเกษตรจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรม
และเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศ
และเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
4.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งมีความรู้ทางด้านเกษตรเขตร้อนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความสนใจในวิชาชีพเกษตร
สำหรับใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนภายหลังจบการศึกษา
4.3 เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทั้งในส่วนของหลักสูตรและรูปแบบแนวคิดในการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก
4.5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างนิสิตที่มาจากประเทศต่างๆ และระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ผู้สอน
5. กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
IELS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
8. ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. อาจารย์ผู้สอน
(เอกสารผนวกที่ 1)
13. จำนวนนิสิต
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
80
80
80
80
80

80
80
80
80


80
80
8080
80
80
160
240
320
320
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปี
ละ 80 คน เริ่มจบปีการศึกษา 2551
14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ห้องสมุด
ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดของคณะเกษตรและห้องสมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
17. หลักสูตร
17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
ข. วิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
ค. วิชาเฉพาะเลือก 17 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3
17.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)
(Laboratory in Abridged Physics)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)
(Abridged Physics)
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
355xxx ภาษาอังกฤษ 12 ( – )
(English)
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)
(The Use of Library Resources)
999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
4
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)
(General Botany)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)
(Principle of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in Biology)
ข. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
5
ค. วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ค.1 เลือกกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกงาน
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
หรือ
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Co-operative Education Preparation)
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
ค.2 เลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3 (3-0)
(Principles of Farm Management)
119331 หลักการตลาดเกษตร 3 (3-0)
(Principles of Agricultural Marketing)
119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Agribusiness)
132111 หลักการจัดการ 3 (3-0)
(Principles of Management)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
เลขสามตัวหน้า (001) หมายถึง วิชาในสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (002) หมายถึง วิชาในสาขาสัตวบาล
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (003) หมายถึง วิชาในสาขาพืชไร่นา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
6
เลขสามตัวหน้า (004) หมายถึง วิชาในสาขากีฏวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการป้องกันกำจัด
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (005) หมายถึง วิชาในสาขาเกษตรกลวิธาน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (007) หมายถึง วิชาในสาขาพืชสวน
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (008) หมายถึง วิชาในสาขาโรคพืช
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชชนิดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (009) หมายถึง วิชาในสาขาปฐพีวิทยา
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
เลขสามตัวหน้า (015) หมายถึง วิชาในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัตวบาล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชไร่นา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางกีฏวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาทางปฐพีวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชสวน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง ฝึกงาน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
7
17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)
(Use of Library Resources)
403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)
(General Chemistry)
403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in General Chemistry)
420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)
(Laboratory in Abridged Physics)
420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)
(Abridged Physics)
424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)
(Principle of Biology)
424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)
(Laboratory in Biology)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 18(14-11)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสว 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)
(Elementary Applied Mathematics)
175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)
(Physical Education Activities)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 16 (15-2)
8
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)
(General Botany)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
รวม 14 (14-9)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
004372* การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 (-)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
รวม 15 (11-9)
9
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 17 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 15 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 ( – )
สำหรับผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)
(Arts of Living)
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )
10
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)
(Introduction to Economics)
999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)
(Man and Society)
รวม 18 ( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Co-opeerative Education Preparation)
355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)
(English)
วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 19 ( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
รวม 6
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )
11
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Information Technology)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บทบาท และการประยุกต์ใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Theory, principles and concept of information technology, policy, role and application and related
organization. Impact of agriculture. Human resource development and trends of agriculture information
technology.
002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)
(Animal Resources and Management)
ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด และการบำบัดของเสียจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มมูลค่าของของเสีย และการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
Animal resources and management, waste minimizing technologies, animal farm wastes
treatment and value-adding and recycling of animal wastes.
003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)
(Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม
การเขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates,
cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.
003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศรษฐกิจ)
รวมถึงปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (Economic Crops),
including field practicum and laboratory observed.
003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-3)
(Weeds and Principles of their Control)
วิชาพื้นฐาน : 401351
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการที่ใช้ควบคุมวัชพืช โดยมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันกำจัด
วัชพืช
Biology and ecology of weeds. Methods of weed control with emphasis on herbicide.
12
004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Economic Insects Management)
พื้นฐาน : 015241
ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะความ
เสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ใน
การเกษตร แมลงที่เป็นอาหาร
Biology and ecology of economic insects in Thailand. Damage characteristics of plants caused
by important insect pests. Principles and strategies of pests management. Benefical insects in
agriculture edible insects.
005201 เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)
(Farm Engine and Farm Machinery)
ส่วนประกอบ หน้าที่ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องต้นกำลัง และ
เครื่องจักรกลทุ่นแรงในการเกษตร ตลอดจนความปลอดภัยในไร่นา มีการศึกษานอกสถานที่
Components, functions, repair, maintenance and service of power source and farm machinery.
Safety practice in farm operation. Field trip.
005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)
(Geographical Information System for Agriculture)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
Fundamental of geographical information system (GIS). Essential elements of geographical
information system. Data structure, data management and GIS manipulation. Computor software in
GIS. System design and application in agriculture.
006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)
(Food Sanitation)
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด
หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food toxicity. Principles of food
sanitation and safety in food production. Thai food regulations.
007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
พื้นฐาน : 015271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการยังชีพ
และเพื่อการค้า
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and
ecology for sustainable and commercial purposes.
13
007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ด โดย
การตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่งและที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed,
cutting, budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.
008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)
(Diseases of Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 015281
ความสำคัญของโรคพืช ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการติด
เชื้อและการพัฒนาการของโรค ผลของสภาพแวดล้อม อาการของพืชที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุ และการ
วินิจฉัย วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช
Importance of diseases of economic field, fruit, ornamental and vegetable crops, infection
mechanism and diseases development, environmental effects, symptomatology, causal agents and
diagnosis, epidemiology and plant diseases management.
009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)
(Soil Fertility)
วิชาพื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตของพืช ธรรมชาติและ ความสำคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การ
ใช้ปุ๋ย หลักการตรวจ ประเมินผลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer
uses; methods to test, assess and solve soil fertility problems.
015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and
communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable
agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation
and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.
015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science
and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and
animal products, livestock marketing, future trend of animal production.
14
015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
ความสำคัญของพืชไร่ต่อระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิด สรีรวิทยาการผลิต
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการ
วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production
physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and
management, seed science and technology of economic crops.
015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจำแนกแมลง แมลงที่เป็น
ประโยชน์ แมลงที่เป็นโทษ และการจัดการแมลงศัตรู วิธีจัดเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects,
beneficial and harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for
scientific studies and researches.
015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)
(Soil Science)
วิชาพื้นฐาน : 403111
การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช
การใช้ปุ๋ย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อสนเทศทาง
ดิน สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil;
plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water
conservation; soil information for agricultural and environmental uses.
015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
ความสำคัญของพืชสวนต่อเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต
การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชผัก เครื่องเทศสมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of
production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower,
vegetable, ornamental, herb, spices and other horticultural crops.
15
015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
พื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะ
อาการ การแพร่ระบาด การจำแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการป้องกันกำจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทาง
โรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology,
symptomatology, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control;
biotechnology in plant pathology.
015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2
(General Practicum)
การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดิน
และปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer;
animal husbandry and farm machinery.
015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
Principles, concepts, process and step of cooperative education. Related rules and regulations.
Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in working.
Communication and human relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Project presentation technique. Report writing.
015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3
(Specific Practicum)
พื้นฐาน : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านเกษตรเขตร้อน มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum in tropical agriculture. Field trip required.
015490 สหกิจศึกษา 6
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการ
ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

Bachelor of Science Program in Tropical Agriculture

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรเขตร้อน)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Tropical Agriculture)
ชื่อย่อ : B.S. (Tropical Agriculture)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คณะเกษตรจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งถ่ายทอดวิทยาการด้านการเกษตร ระบบเกษตรกรรมและเทคนิคการผลิตเชิงคุณภาพ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศและเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทางวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 เพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานด้านเกษตรเขตร้อน ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4.2 เพื่อผลิตบุคลากรนักเกษตรเขตร้อนในระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ เพื่อไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจการเกษตรของประเทศ
4.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาสาขาวิชาเกษตรเขตร้อนในประเทศไทย
4.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีสาขาที่น่าสนใจ และอาจจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้เลือกเรียนเพิ่มขึ้น

5. กำหนดการเปิดสอน

ปีการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ระบบการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ระยะเวลาการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. อาจารย์ผู้สอน (เอกสารผนวกที่ 1)

13. จำนวนนิสิต

ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตรปีละ 100 คน เริ่มจบปี 2551

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. ห้องสมุด

ใช้บริการจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดของคณะเกษตรและห้องสมุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

16. งบประมาณ

ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

17. หลักสูตร

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างของหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต
ข. วิชาเฉพาะบังคับ 33 หน่วยกิต
ค. วิชาเฉพาะเลือก 17 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

17.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

355xxx ภาษาอังกฤษ 9 ( – )

(English)

999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0)

(Thai Language for Communication)

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(The Use of Library Resources)

999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

– กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2)

(Physical Education Activities)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

ก. วิชาแกน 37 หน่วยกิต

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

ข. วิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

ค. วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

1. เลือกกลุ่มวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

กลุ่มวิชาฝึกงาน

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

หรือ

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-operative Education Preparation)

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

2. เลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

119221 หลักการจัดการฟาร์ม 3 (3-0)

(Principles of Farm Management)

119331 หลักการตลาดเกษตร 3 (3-0)

(Principles of Agricultural Marketing)

119371 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Agribusiness)

132111 หลักการจัดการ 3 (3-0)

(Principles of Management)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

เลขสามตัวหน้า (001) หมายถึง วิชาในสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (002) หมายถึง วิชาในสาขาสัตวบาล

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (003) หมายถึง วิชาในสาขาพืชไร่นา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (004) หมายถึง วิชาในสาขากีฏวิทยา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
7 หมายถึง กลุ่มวิชาการป้องกันกำจัด
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (005) หมายถึง วิชาในสาขาเกษตรกลวิธาน

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (007) หมายถึง วิชาในสาขาพืชสวน

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
7 หมายถึง กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (008) หมายถึง วิชาในสาขาโรคพืช

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชชนิดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (009) หมายถึง วิชาในสาขาปฐพีวิทยา

เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
2 หมายถึง กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

เลขสามตัวหน้า (015) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกหลักสูตร
1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัตวบาล
3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชไร่นา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางกีฏวิทยา
6 หมายถึง กลุ่มวิชาทางปฐพีวิทยา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพืชสวน
8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางโรคพืช
9 หมายถึง กลุ่มวิชาทาง ฝึกงาน
เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1 (1-0)

(Use of Library Resources)

403111 เคมีทั่วไป 4 (4-0)

(General Chemistry)

403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in General Chemistry)

420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1 (0-3)

(Laboratory in Abridged Physics)

420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3 (3-0)

(Abridged Physics)

424111 หลักชีววิทยา 3 (3-0)

(Principle of Biology)

424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1 (0-3)

(Laboratory in Biology)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 18 (14-11)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)

417116 คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 4 (4-0)

(Elementary Applied Mathematics)

175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2)

(Physical Education Activities)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 16 (15-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)

401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3 (2-3)

(General Botany)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

รวม 14 (14-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 (-)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

รวม 15 (11-9)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 17 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 15 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 15 ( – )

สำหรับผู้ที่เลือกสหกิจศึกษา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)

005201 เครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)

401351 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3 (2-3)

(Introductory Plant Physiology)

999033 ศิลปการดำเนินชีวิต 3 (3-0)

(Arts of Living)

วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)

003417 หลักการควบคุมวัชพืช 3 (2-3)

(Principles of Weed Control)

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)

102181 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0)

(Introduction to Economics)

999141 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0)

(Man and Society)

รวม 18 ( – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Co-opeerative Education Preparation)

355xxx ภาษาอังกฤษ 3 (3-0)

(English)

วิชาเฉพาะเลือก 3 ( – )
รวม 19 ( – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

รวม 6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)

วิชาเฉพาะเลือก 6 ( – )
วิชาเลือกเสรี 3 ( – )
รวม 18 ( – )

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

001466 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Information Technology)
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย บทบาท และการประยุกต์ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Theory, principles and concept of information technology, policy, role and application and related organization. Impact of agriculture. Human resource development and trends of agriculture information technology.

002302 ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ 3 (3-0)

(Animal Resources and Management)
ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ เทคโนโลยีการลดของเสียให้น้อยที่สุด และการบำบัดของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพิ่มมูลค่าของของเสีย และการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
Animal resources and management, waste minimizing technologies, animal farm wastes treatment and value-adding and recycling of animal wastes.

003211 พืชไร่เศรษฐกิจ 2 (2-0)

(Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำคัญ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม การเขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิตและแนวทางในการแก้ไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates, cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.

003212 ปฏิบัติการพืชไร่เศรษฐกิจ 1 (0-3)

(Laboratory in Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 003111 หรือ 015231
พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ได้กล่าวมาแล้วในวิชา 003211 (พืชไร่เศรษฐกิจ) รวมถึงปฏิบัติการในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 003211 (Economic Crops), including field practicum and laboratory observed.

003417 วัชพืชและหลักการควบคุม 3 (2-3)

(Weeds and Principles of their Control)
วิชาพื้นฐาน : 401351
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการที่ใช้ควบคุมวัชพืช โดยมุ่งเน้นการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช
Biology and ecology of weeds. Methods of weed control with emphasis on herbicide.

004372 การจัดการแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Economic Insects Management)
พื้นฐาน : 015241
ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะความเสียหายของพืชที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ในการเกษตร แมลงที่เป็นอาหาร
Biology and ecology of economic insects in Thailand. Damage characteristics of plants caused by important insect pests. Principles and strategies of pests management. Benefical insects in agriculture edible insects.

005201 เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3 (2-3)

(Farm Engine and Farm Machinery)
ส่วนประกอบ หน้าที่ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง การแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องต้นกำลัง และเครื่องจักรกลทุ่นแรงในการเกษตร ตลอดจนความปลอดภัยในไร่นา มีการศึกษานอกสถานที่
Components, functions, repair, maintenance and service of power source and farm machinery. Safety practice in farm operation. Field trip.

005474 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0)

(Geographical Information System for Agriculture)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร
Fundamental of geographical information system (GIS). Essential elements of geographical information system. Data structure, data management and GIS manipulation. Computor software in GIS. System design and application in agriculture.

006151 สุขาภิบาลอาหาร 3 (3-0)

(Food Sanitation)
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหารไม่สะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food toxicity. Principles of food sanitation and safety in food production. Thai food regulations.

007311 หลักการพืชสวน 3 (2-2)

(Principles of Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 015271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไม้ผล ผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการยังชีพและเพื่อการค้า
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and ecology for sustainable and commercial purposes.

007371 หลักการขยายพันธุ์พืช 3 (2-3)

(Principles of Plant Propagation)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การสร้างและจัดการสถานที่เพื่อใช้ในงานการขยายพันธุ์พืช หลักการขยายพันธุ์พืช โดยเมล็ด โดยการตัดชำโดยการติดตา-ต่อกิ่งและที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีเบื้องต้นในการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่าง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed, cutting, budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.

008469 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3)

(Diseases of Economic Crops)
วิชาพื้นฐาน : 015281
ความสำคัญของโรคพืช ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักเศรษฐกิจของประเทศ กลไกการติดเชื้อและการพัฒนาการของโรค ผลของสภาพแวดล้อม อาการของพืชที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุ และการวินิจฉัย วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช
Importance of diseases of economic field, fruit, ornamental and vegetable crops, infection mechanism and diseases development, environmental effects, symptomatology, causal agents and diagnosis, epidemiology and plant diseases management.

009421 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (3-0)

(Soil Fertility)
วิชาพื้นฐาน : 009111 หรือ 015261
ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตของพืช ธรรมชาติและ ความสำคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การใช้ปุ๋ย หลักการตรวจ ประเมินผลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer uses; methods to test, assess and solve soil fertility problems.

015211 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 (3-0)

(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.

015221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ 3 (3-0)

(Animal Science and Technology)
ความสำคัญของการผลิตสัตว์ ความสัมพันธ์กับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science and technology in animal production, farm management and the environment, primary products and animal products, livestock marketing, future trend of animal production.

015231 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ 2 (2-0)

(Crop Science and Technology)
ความสำคัญของพืชไร่ต่อระบบนิเวศของโลก การจำแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกำเนิด สรีรวิทยาการผลิตพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการวิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production physiology, crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and management, seed science and technology of economic crops.

015241 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introduction to Entomology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจำแนกแมลง แมลงที่เป็นประโยชน์ แมลงที่เป็นโทษ และการจัดการแมลงศัตรู วิธีจัดเก็บและรักษาตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects, beneficial and harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for scientific studies and researches.

015261 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3)

(Soil Science)
วิชาพื้นฐาน : 403111
การกำเนิด การสำรวจ และจำแนกดิน สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช การใช้ปุ๋ย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ข้อสนเทศทางดิน สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil; plant nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water conservation; soil information for agricultural and environmental uses.

015271 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน 2 (2-0)

(Horticultural Science and Technology)
ความสำคัญของพืชสวนต่อเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก เครื่องเทศสมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of production, propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower, vegetable, ornamental, herb, spices and other horticultural crops.

015281 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-3)

(Introductory Plant Pathology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด การจำแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการป้องกันกำจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology, symptomatology, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control; biotechnology in plant pathology.

015299 การฝึกงานเบื้องต้น 2

(General Practicum)
การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer; animal husbandry and farm machinery.

015390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0)

(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการเทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงาน
Principles, concepts, process and step of cooperative education. Related rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in working. Communication and human relations. Personality development. Quality management system in workplace. Project presentation technique. Report writing.

015399 การฝึกงานเฉพาะด้าน 3

(Specific Practicum)
พื้นฐาน : 015299
การฝึกงานเฉพาะด้านเกษตรเขตร้อน มีการศึกษานอกสถานที่
Specific practicum in tropical agriculture. Field trip required.

015490 สหกิจศึกษา 6

(Co-operative Education)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the assignment.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Pest Management

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :           วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)

ชื่อย่อ   :           วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :           Bachelor of Science (Pest Management)

ชื่อย่อ   :           B.S. (Pest Management)

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ

4.2    เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป

5.  กำหนดการเปิดสอน

เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

6.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.  ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ปีละ 40 คน

13.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 31    หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                        7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา                                                                        12      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                               7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               3      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                     2      หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   102     หน่วยกิต

– วิชาแกน                                                                                56      หน่วยกิต

แกนวิทยาศาสตร์                                              31      หน่วยกิต

แกนเกษตรศาสตร์                                            25      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    37      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะเลือก (4 กลุ่ม)                                                           9      หน่วยกิต

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6 หน่วยกิต