ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘หลัก

หลักการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF313หลักการศึกษา (Principles of Education).

รายวิชา EF313 หลักการศึกษา (Principles of Education)

ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา
บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา(ต่ิอ)
บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา(ต่ิอ)
บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่ิอ)
บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา…
บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา…(ต่ิอ)
บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร
บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร(ต่ิอ)
บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ
บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ(ต่ิอ)
บทที่ 7 : จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพคร
บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพครู(ต่ิอ)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 9:46 am

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

หลักอนุกรมวิธานสัตว์

leave a comment »

2303519    หลักอนุกรมวิธานสัตว์    Principles of Animal Taxonomy

การจัดระบบ การจำแนกชนิด อนุกรมวิธาน กฎเกณฑ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะภายนอกและภายในที่ใช้เป็นเกณฑ์บอกความแตกต่าง อนุกรมวิธานที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลข ความสัมพันธ์เชิงไฟโลจีนีและวิวัฒนาการ การสร้างคีย์เพื่อใช้วิเคราะห์หาชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติวิธีเก็บรวบรวม ดูแล การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การเรียบเรียงผลงานตีพิมพ์

(Systematics, classification, taxonomy, nomenclature, taxonomic data, differences between and within taxa; guantitative taxonomy : numerical taxonomy, phylogenic and evolutionary relationships, key construction and nomenclature; practicing in collecting, preservation of zoological materials, preparation of taxonomic papers.)

(2303519 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

2303526    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    Principles of Natural Resource management

หลักการเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความยั่งยืนสำหรับการจัดทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นแนวคิดแบบองค์รวม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แบบจำลองตัวอย่างกรณีศึกษาของการจัดระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

(Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic approach, system-thinking process by simulation model application, case study of ecosystem-based mangement.)

(2303526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักพุทธจิติวทยาและการทำสมาธิ

leave a comment »

3800500    หลักพุทธจิติวทยาและการทำสมาธิ    Buddhist Psychological Principles and Meditation

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะจิตใจกับพฤติกรรมในทัศนะของพุทธจิตวิทยา การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ กระบวนการทางจิตใจ และการฝึกสมาธิ

(Relationship between psychological states and behavior in Buddhist psychological view; mind and behavior development; spritual well-being; psychological processes and meditation.)

(3800500 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3900501    หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    Principles of Research Process in Sports Science

หลักและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดเก็บข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะกับชนิดของตัวแปร คุณธรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลฃด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกับคอมพิวเตอร์

(Principles and processes of quantitative and qualitative research in sports science; data collection; principles of data analysis by using statistical techniques appropriate to types of variables; ethics in human research; practice in data analysis using package statistic programs with computer.)

(3900501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการโค้ชกีฬามวยไทย

leave a comment »

3905512    หลักการโค้ชกีฬามวยไทย    Coaching Principles in Muay Thai

ปรัชญาและหลักการของการโค้ชกีฬามวยไทย บทบาทและขอบข่ายของการโค้ช เครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การโค้ช โปรแกรมการฝึก เทคนิคและแทกติก การทดสอบสมรรถภาพ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการโค้ชกีฬามวยไทย

(Philosophy and principles of coaching in Muay Thai, role and scope of coaching, coaching facilities and equipment, training programs, techniques and tactics, performance testing, problems and their solutions in Muay Thai coaching.)

(3905512 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการโค้ชกีฬาเซปักตะกร้อ

leave a comment »

3905513    หลักการโค้ชกีฬาเซปักตะกร้อ    Coaching Principles in Sepak Takraw

ปรัชญาและหลักการของการโค้ชกีฬาเซปักตะกร้อ บทบาทและขอบข่ายของการโค้ช เครื่องอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การโค้ช โปรแกรมการฝึก เทคนิคและแทกติก การทดสอบสมรรถภาพ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการโค้ชกีฬาเซปักตะกร้อ

(Philosophy and principles of coaching in Sepak-Takraw, role and scope of coaching, coaching facilities and equipment, training programs, techniques and tactics, performance testing, problems and their solutions in Sepak-Takraw coaching.)

(3905513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

leave a comment »

941343     หลักการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด     Principles of Evaluation and Assessment in Physical Therapy

แนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพความบกพร่องและการสูญเสียหน้าที่ วิธีการสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย การวางแผนการตรวจร่างกาย การกำหนดเป้าหมายการรักษา การตรวจประเมินเพื่อคัดกรองโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และระบบอื่นๆ

(Concepts in clinical decision making, the relationship between pathology, impairment and compromised functions, method of data collection from the patient, planning of physical examination, goal setting, evaluation for screening problems in musculoskeletal, neurological, cardiopulmonary, and other systems.)

(941343 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หลักและปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

leave a comment »

2008521 หลักและปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Principle and Practice of Cultural Tourism

แนวคิดสำคัญทางการท่องเที่ยว ประวัติและวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมิติทางเศรษฐกิจสังคม กฎหมายและข้อจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมและความเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น การลดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมให้น้อยที่สุด

(Key concepts of tourism, history and development of tourism; sustainable tourism and socioeconomic aspects; relevent laws and ethics; quidelines for sustainable tourism development; meaning and scopeof cultrure and relevance to tourism; communication of cultural meaning to tourists and local communities, minimization of impact of tourism on culture.)

(2008521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการตัดเย็บ

leave a comment »

006246 หลักการตัดเย็บ Principles of Clothing Construction

การเลือก การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ตัดเย็บ การเลือกผ้า การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อและกระโปรงแบบง่าย

(Selection, use and care of sewing equipment. Fabric selection. Pattern drafting and construction of simple blouses and skirts.)

(006246 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หลักศิลป์และการประยุกต์

leave a comment »

006121 หลักศิลป์และการประยุกต์ Principles of Art and Application.

ทฤษฎีองค์ประกอบและหลักของศิลปะ การประยุกต์ใช้หลักศิลป์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์

(Theory of art composition and principles. Application on design of visual art.)

(006121 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)