ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1

leave a comment »

2103530    หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1    Industrial Robots I

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ย้อนกลับ จาโคเบียน พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ แนะนำการควบคุม การออกแบบทางเดิน การออกแบบกลไก แนะนำการควบคุมหุ่นยนต์แบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่ง บทสรุป

(Introduction industrial Robots; robot reference frames; manipulator kinematics; inverse manipulator kinematics; Jacobian; manipulator dynamics; introduction to robot controls; trajectory generation; mechanism design; introduction to hybrid force/position control;summary.)

(2103530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103478    การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    Energy Management in Industry

การศึกษาดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการนำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ำเพื่อกำเนิดต้นกำลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Energy balance studies for various equipment in industrial plants and options for improved efficiency, waste heat recovery techniques, cogeneration concepts in industry and management for efficient use of emergy.)

(2103478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม

with one comment

2103477    การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม    Design of Industrial Piping

หม้อไอน้ำ หลักการของระบบท่อไอน้ำ กับดักไอน้ำ การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ ไอน้ำแฟลช การออกแบบระบบไอน้ำ หลักการของระบบท่อลมอัดในอุตสาหกรรม เครื่องอัดลมและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบระบบลมอัด หลักการของระบบท่อก๊าชความดันต่ำ สถานีลดความดัน การคำนวณและหาขนาดท่อก๊าซ

(Boiler, principle of steam piping system, steam trapping, condensate recovery, flash steam, steam system design; principle of industrial compressed air piping system, air compressor and equipments, compressed air system design; air compressor and equipments, compressed air system design; principle of low pressure gas piping, pressure reducing station, calculation and sizing of gas pipes.)

(2103477 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103407    การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม    Industrial Control

ทบทวนระบบควบคุมพื้นฐาน อุปกรณ์ควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติค อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์ของไหล การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสมบูรณ์ การควบคุมพิเศษเฉพาะงาน ระบบควบคุมของหม้อน้ำ ระบบควบคุมในเครื่องปรับอากาส ระบบควบคุมการบิน บทนำของระบบควบคุมดิจิตัลแบบตรง และระบบควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่

(Pasic control system; industrial control components: pneumatic electric, electronic and fluid devices; analysis and design of the complete control systems; special control applications; boiler control air condition control flight control; introduction to direct digital control and supervisory control.)

(2103407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นนำ

leave a comment »

3805301    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นนำ    Introduction to Industrial and Organizational Psychology

ทฤษฎีพื้นฐานและแนวปฏิบัติในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การคัดเลือกบุคลากร และการบรรจุคนในตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจในการทำงาน เจตคติของบุคลากร และความเป็นผู้นำ

(Basic theories and practice in industrial and organizational psychology; personnel selection and placement, training, performance evaluation, work motivation, personnel attitude, and leadership.)

(3805301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดสอบอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805313    การทดสอบอุตสาหกรรมและองค์การ    Testing in Industry and Organization

หลักและวิธีการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ เกณฑ์การปรับและการเลือกแบบทดสอบให้เหมาะสมกับงาน การใช้แบบทดสอบในการคัดเลือกการจำแนกกลุ่ม การประเมินผลงานและการเลื่อนตำแหน่งของบุคคลากรในองค์การ

(Principles and methods for assessing quality of tests; criteris for modification and selection of appropriate tests; use of tests in selection, classification, performance appraisal, and promotion of personnel in organization.)

(3805313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวัดและการประเมินผลในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

leave a comment »

3805316    การวัดและการประเมินผลในจิตวิทยาอุตสาหกรรม    Measurement and Evaluation in Industrial Psychology

ทฤษฎีเกณฑ์ การวิเคราะห์และการตีค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การสำรวจค่าจ้างเงินเดือน การวัดข้อมูลในเชิงชีวประวัติ การสัมภาษณ์พนักงาน ศูนย์ประเมิน การทดสอบโดยการทดลองทำงานและการจำลองงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร และการบรรจุงาน

(Criterion theory; job analysis and evaluation; performance appraisal; training need assessment; salary survey; biodata measures; employee interview; assessment center; work sample and simulation; personnel decision and job placement.)

(3805316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)