ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1

leave a comment »

2103530    หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1    Industrial Robots I

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ย้อนกลับ จาโคเบียน พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ แนะนำการควบคุม การออกแบบทางเดิน การออกแบบกลไก แนะนำการควบคุมหุ่นยนต์แบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่ง บทสรุป

(Introduction industrial Robots; robot reference frames; manipulator kinematics; inverse manipulator kinematics; Jacobian; manipulator dynamics; introduction to robot controls; trajectory generation; mechanism design; introduction to hybrid force/position control;summary.)

(2103530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103478    การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    Energy Management in Industry

การศึกษาดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการนำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ำเพื่อกำเนิดต้นกำลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Energy balance studies for various equipment in industrial plants and options for improved efficiency, waste heat recovery techniques, cogeneration concepts in industry and management for efficient use of emergy.)

(2103478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม

with one comment

2103477    การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม    Design of Industrial Piping

หม้อไอน้ำ หลักการของระบบท่อไอน้ำ กับดักไอน้ำ การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ ไอน้ำแฟลช การออกแบบระบบไอน้ำ หลักการของระบบท่อลมอัดในอุตสาหกรรม เครื่องอัดลมและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบระบบลมอัด หลักการของระบบท่อก๊าชความดันต่ำ สถานีลดความดัน การคำนวณและหาขนาดท่อก๊าซ

(Boiler, principle of steam piping system, steam trapping, condensate recovery, flash steam, steam system design; principle of industrial compressed air piping system, air compressor and equipments, compressed air system design; air compressor and equipments, compressed air system design; principle of low pressure gas piping, pressure reducing station, calculation and sizing of gas pipes.)

(2103477 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103407    การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม    Industrial Control

ทบทวนระบบควบคุมพื้นฐาน อุปกรณ์ควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติค อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์ของไหล การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสมบูรณ์ การควบคุมพิเศษเฉพาะงาน ระบบควบคุมของหม้อน้ำ ระบบควบคุมในเครื่องปรับอากาส ระบบควบคุมการบิน บทนำของระบบควบคุมดิจิตัลแบบตรง และระบบควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่

(Pasic control system; industrial control components: pneumatic electric, electronic and fluid devices; analysis and design of the complete control systems; special control applications; boiler control air condition control flight control; introduction to direct digital control and supervisory control.)

(2103407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นนำ

leave a comment »

3805301    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นนำ    Introduction to Industrial and Organizational Psychology

ทฤษฎีพื้นฐานและแนวปฏิบัติในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การคัดเลือกบุคลากร และการบรรจุคนในตำแหน่งงาน การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจในการทำงาน เจตคติของบุคลากร และความเป็นผู้นำ

(Basic theories and practice in industrial and organizational psychology; personnel selection and placement, training, performance evaluation, work motivation, personnel attitude, and leadership.)

(3805301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดสอบอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805313    การทดสอบอุตสาหกรรมและองค์การ    Testing in Industry and Organization

หลักและวิธีการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ เกณฑ์การปรับและการเลือกแบบทดสอบให้เหมาะสมกับงาน การใช้แบบทดสอบในการคัดเลือกการจำแนกกลุ่ม การประเมินผลงานและการเลื่อนตำแหน่งของบุคคลากรในองค์การ

(Principles and methods for assessing quality of tests; criteris for modification and selection of appropriate tests; use of tests in selection, classification, performance appraisal, and promotion of personnel in organization.)

(3805313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวัดและการประเมินผลในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

leave a comment »

3805316    การวัดและการประเมินผลในจิตวิทยาอุตสาหกรรม    Measurement and Evaluation in Industrial Psychology

ทฤษฎีเกณฑ์ การวิเคราะห์และการตีค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรม การสำรวจค่าจ้างเงินเดือน การวัดข้อมูลในเชิงชีวประวัติ การสัมภาษณ์พนักงาน ศูนย์ประเมิน การทดสอบโดยการทดลองทำงานและการจำลองงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากร และการบรรจุงาน

(Criterion theory; job analysis and evaluation; performance appraisal; training need assessment; salary survey; biodata measures; employee interview; assessment center; work sample and simulation; personnel decision and job placement.)

(3805316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นนำ

leave a comment »

3805339    จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นนำ    Introduction to Industrial Psychology

ศึกษาขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์และการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการบุคคลในองค์การอุตสาหกรรมและธุรกิจในเชิงจิตวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การวัด การควบคุม และการพัฒนาองค์ประกอบ ปัจจัยพฤติกรรมทนุษย์ในเชิงอุตสาหกรรม การตัดสินใจ โดยตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรม

(Scientific study of the nature of human capabilities and limitations in working conditions with practical application of psychology in industrial organizations, with emphasis on the analysis, measurement, control and development of elemental factories of industrial behavior and on the decision making consideration of human values in the industrial society.)

(3805339 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มโนทัศน์พื้นฐานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805601    มโนทัศน์พื้นฐานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    Basic Concepts In Industrial And Organization Psychology

ประวัติของศาสตร์แขนงนี้ ทฤษฎีการวิเคราะห์งาน และกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรการบรรจุคนในตำแหน่งงาน การประเมินผลงาน การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการคัดเลือกด้วยวิธีอื่น การประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล การศึกษาองค์การ โครงสร้าง นโยบายและระบบบริหารขององค์การและกลุ่มในองค์การ อำนาจและการเมืองในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มงาน ภาวะผู้นำในองค์การ การจูงใจ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ การเรียนรู้และการตัดสินใจของกลุ่มในองค์การ การประสานงานและการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

(History of the field; theories of job analysis and the process in personnel selection; job placement, job evaluation; use of psychological tests in personnel selection interviews and other selection techniques; evaluation of test’s quality, standardization and the evaluation of the personnel selection; study of organization; staff relationships; leadership in the organization, motivation, attitude, values, personality; learning and decision-making of groups in the organization; coordination and communication among staffs and administrators.)

(3805601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805605    สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    Seminar On Innovation In Industrial And Organizational Psychology

การวิเคราะห์เกี่ยวกับนวัตกรรมในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

(Analysis of current innovation in industrial and organizational psychology; discussion on theories and new principles application solution in industrial and organizational psychology.)

(3805605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระเบียบวิธีวิจัยและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805615    ระเบียบวิธีวิจัยและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    Research Methodology And Measurement In Industrial And Organization Psychology

ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การสร้างทฤษฎี การสร้างโมเดล การตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ การเลือกวิธีวิจัยและการประเมินผล

(Research methodology and design in industrial and organizational psychology; theories and model development; hypothesis testing; selection of research methodology and evaluation; sampling; data collecting, and data analysis through descriptive and statistics; data analysis by statistical packages; result interpretation and report.)

(3805615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

leave a comment »

3805715    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    Industrial and Organization Psychology

ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและวิธีปฏิบัติ ในการวิเคราะห์และออกแบบงานการคัดเลือกบุคลากร เทคนิคการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวินิจฉัย องค์การ การออกแบบและพัฒนาองค์การ การจูงใจ ระบบสื่อสาร สั่งการและการเจรจาต่อรอง กลุ่มทำงานและภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจและความเครียดในงานสภาพแวดล้อมในการทำงานปฎิสัมพันธ์ระหว่างคน และอุปกรณ์ทำงานกับการออกเครื่องมือ

(A study of theories, research, and techniques in job analysis and design; personnel selection and training; performance appraisal; human resource management; organizational diagnosis, design, and development; work motivation; communication and negotiation; work group and leadership; organizational culture; job satisfaction and stress; work environment, man-machine interaction and equipment design.)

(3805715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

leave a comment »

3906309    นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    Recreation and Tourism Industry

การให้บริการนันทนาการภาคเอกชน แนวโน้มในของการนันทนาการเพื่อธุรกิจการค้า นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการทัศนศึกษา ความสำคัญด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(Private sector recreation and services; trends in commercial recreation; recreation for travel and toursim; social, economic and environmental significance of toursim and recreation industry.)

(3906309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

leave a comment »

3906501    การจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    Recreation and Tourism Industry Management

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการนันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อการพัฒนาแหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยว

(Theory and concepts of management system of recreation and tourism industry; problem analysis for developing tourism and recreation resources.)

(3906501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ

leave a comment »

3906525    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ    International Tourism Industry

แนวโน้ม การจัดการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัจจัยที่จะมีผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวนานาชาติ ปฏิบัติการการจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการที่จำเป็นสำหรับการดึงดูดใจและรับรองนักท่องเที่ยวนานาชาติ การพัฒนาและปฏิบัติการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่กำลังพัฒนา

(International tourism industry trends, management, and development issues, with emphasis on factors affecting patterns of international tourism industry; management practices; facilities, and services necessary to attract and host international tourists; the development and operation of tourism industry facilities in developing countries.)

(3906525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)