ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘อ้างอิง

หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ

leave a comment »

รายวิชา EDหลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles).

รายวิชา ED หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม…
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA(ต่อ)
บทที่ 4 :รูปแบบของการวิจัย
บทที่ 5 :การวางแผนการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
บทที่ 6 :การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)