ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เคมีวิเคราะห์

เคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)

บทที่ 1 :บทนำ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่1)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่2)
บทที่ 5 :แอมเปอโรเมตริกติเตรชั่น
บทที่ 6 : วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่1)
บทที่ 6 :วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่2)
บทที่ 7 :บทนำ การวิเคราะห์แยก
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่1)
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่2)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่1)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่2)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่3)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่4)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 12 :กรดและเบส

เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง

leave a comment »

2302442    เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง    Advanced Analytical Techniques

หลักการวิธีวิเคราะห์ขั้นสูงทางสเปกโทรสโกปี เคมีเชิงไฟฟ้า และโครมาโทกราฟี

(Advanced analytical techniques in spectroscopy, electrochemistry, and chromatography.)

(2302442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

leave a comment »

2302642    เคมีวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า    Electroanalytical Chemistry

ทฤษฎี วิธีปฏิบัติและการประยุกต์ในเคมีวิเคราะห์โดยใช้วิธีต่างๆ ทางเคมีไฟฟ้า การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้า

(Theory, practice and applicability of various electrometric methods for chemical analyses; investigation of electrode processes.)

(2302642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

leave a comment »

2302643    เคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี    Spectroanalytical Chemistry

การวิเคราะห์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปีต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันและการอภิปราย

(Rigorous treatment and detailed discussion on various spectroscopic methods currently used in chemical analysis.)

(2302643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)