ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เคมี

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Analytical Chemistry)

บทที่1  ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์  Introduction to Analytical Chemistry
บทที่2  การวิเคราะห์ข้อมูล  Treatment of Analytical Data
บทที่3  การละลายของตะกอน  Solubility of Precipitates
บทที่4  การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์  Gravimetric and Volumetric Analysis
บทที่5  การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์  Analytical Calculation
บทที่6  ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส  Theory of Acid-Base Reavtion
บทที่7  การไทเทรตกรด-เบส  Acid-Base Titration
บทที่8  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอน  Theory of Precipitation Titration
บทที่9  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน  Theory of Complexometric Titration
บทที่10  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์  Theory of Redox Titration
เอกสารอ้างอิง
บรรณานนุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)

บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 : จุดหลอมเหลว
บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 : การสกัด
บทที่6 : ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
บทที่8 : อัลติลเฮไลด์
บทที่9 : แอลกฮอล์และฟีนอล
บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 : การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
ภาคผนวก
บรรณานุกรม : Reference

เคมีอินทรีย์ 2

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)

บทที่1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
บทที่2 : สเปกโทรสโกปี
บทที่3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
บทที่4 : สารประกอบไนโตรเจน
บทที่5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรเมติก
บทที่6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
บทที่7 : พอลิเมอร์
บทที่8 : ชีวโมเลกุล
บทที่9 : คาร์แบนไอออน
บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
บทที่11 : การสืบค้นกลไกปฏิกิริยา
บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ และกลไกปฏิกิริยา
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:42 pm

ปฏิบัติการเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOLATORY II)

บทที่1 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper Chromatography)
บทที่2 ดารศึกษาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Introduction To Organic Chemistry)
บทที่3 ไขมันและน้ำมัน (Fat and oil)
บทที่4 สบู่และสารซักฟอก (Soapand Detergent)
บทที่5 ปฏิกิริยาออกซิเคชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Reaction)
บทที่6 การไทเทรตแกซิเคชัน-รีดัชัน (Oxidation-Reduction Titration)
บทที่7 เซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical Cell)
บทที่8 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytice Cell)
บทที่9 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน (Synthesis of Complex Compound)
บทที่10 น้ำกระด้าง (Hard Water)
บทที่11 คุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative Analysis)
บทที่12 การวิเคราะห์แอนไอออน (Anion Analysis)
บทที่13 การวิเคราะห์แคตไออน (Cation Analysis)
ภาคผนวก
แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของแคตไอออนและเอนไอออน
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:40 pm

ปฏิบัติการเคมี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:38 pm

เคมีทั่วไป 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 หน่วย
(General Chemistry 2)

บทที่ 1 : เคมีไฟฟ้า
บทที่ 2 : ตารางธาตุ
บทที่ 3 : ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
บทที่ 4 : ธาตุทรานสิชัน
บทที่ 5 : เคมีนิวเคลียร์
บทที่ 6 : เคมีอินทรีย์
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:35 pm

เคมีทั่วไป 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ปริมาณสัมพันธ์
บทที่ 3 : โครงสร้างอะตอม
บทที่ 4 : ตารางธาตุ
บทที่ 5 : พันธะเคมี
บทที่ 6 : แก๊ส
บทที่ 7 : ของแข็ง
บทที่ 8 : ของเหลวและสารละลาย
บทที่ 9 : อุณหเคมี
บทที่ 10 : จลนศาสตร์เคมี
บทที่ 11 : สมดุลเคมี
บทที่ 12 : กรดและเบส
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:32 pm

เคมีในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)

บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นทางเคมี
บทที่2 : แร่ธาตุในธรรมชาติ
บทที่3 : สารอินทรีย์และการใช้ประโยชน์
บทที่4 : สารโพลีเมอร์และการใช้ประโยชน์
บทที่5 : กระบวนการทางชีวเคมี
บทที่6 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
บทที่7 : พลังงานสำหรับมนุษย์และสังคม
บทที่8 : สารพิษในชีวิตประจำวัน และการป้องกันแก้ไข
บทที่9 : เคมีของน้ำในธรรมชาติและมลพิษทางน้ำ
บทที่10 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
บทที่11 : เคมีของผู้บริโภค
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:30 pm

เคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)

บทที่ 1 : บทนำ ประวัติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : การวัด
บทที่ 3 : สสาร
บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงาน
บทที่ 7 : ก๊าซ
บทที่ 8 : ของแข็งและของเหลว
บทที่ 9 : กรด เบส และเกลือ
บทที่ 10 : โลหะที่สำคัญและประโยชน์
บทที่ 11 : สารอินทรีย์
บทที่ 12 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 13 : สารพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
บทที่ 14 : เคมีนิวเคลียร์
บทที่ 15 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
บทที่ 16 : น้ำและมลพิษทางน้ำ
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:18 am

เคมีทางอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร

บทที่ 1 : บทนำเคมีอาหาร
บทที่ 2 : น้ำ
บทที่ 3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่ 4 : กลิ่นรส
บทที่ 5 : ผักและผลไม้
บทที่ 6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่ 7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่ 8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่ 9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:02 am

เคมีฟิสิกกัล 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น

บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
บทที่10 : พันธะในโลหะ
บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก : Supplement
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:57 am

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)

บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
บทที่ 2 : รีดักชัน
บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง : Reference

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
บรรณานุกรม : Reference