ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เคมี

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Analytical Chemistry)

บทที่1  ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์  Introduction to Analytical Chemistry
บทที่2  การวิเคราะห์ข้อมูล  Treatment of Analytical Data
บทที่3  การละลายของตะกอน  Solubility of Precipitates
บทที่4  การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์  Gravimetric and Volumetric Analysis
บทที่5  การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์  Analytical Calculation
บทที่6  ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส  Theory of Acid-Base Reavtion
บทที่7  การไทเทรตกรด-เบส  Acid-Base Titration
บทที่8  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอน  Theory of Precipitation Titration
บทที่9  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน  Theory of Complexometric Titration
บทที่10  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์  Theory of Redox Titration
เอกสารอ้างอิง
บรรณานนุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)

บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 : จุดหลอมเหลว
บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 : การสกัด
บทที่6 : ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
บทที่8 : อัลติลเฮไลด์
บทที่9 : แอลกฮอล์และฟีนอล
บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 : การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
ภาคผนวก
บรรณานุกรม : Reference

เคมีอินทรีย์ 2

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)

บทที่1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
บทที่2 : สเปกโทรสโกปี
บทที่3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
บทที่4 : สารประกอบไนโตรเจน
บทที่5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรเมติก
บทที่6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
บทที่7 : พอลิเมอร์
บทที่8 : ชีวโมเลกุล
บทที่9 : คาร์แบนไอออน
บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
บทที่11 : การสืบค้นกลไกปฏิกิริยา
บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ และกลไกปฏิกิริยา
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:42 pm

ปฏิบัติการเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOLATORY II)

บทที่1 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (Paper Chromatography)
บทที่2 ดารศึกษาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Introduction To Organic Chemistry)
บทที่3 ไขมันและน้ำมัน (Fat and oil)
บทที่4 สบู่และสารซักฟอก (Soapand Detergent)
บทที่5 ปฏิกิริยาออกซิเคชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Reaction)
บทที่6 การไทเทรตแกซิเคชัน-รีดัชัน (Oxidation-Reduction Titration)
บทที่7 เซลล์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical Cell)
บทที่8 เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytice Cell)
บทที่9 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน (Synthesis of Complex Compound)
บทที่10 น้ำกระด้าง (Hard Water)
บทที่11 คุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative Analysis)
บทที่12 การวิเคราะห์แอนไอออน (Anion Analysis)
บทที่13 การวิเคราะห์แคตไออน (Cation Analysis)
ภาคผนวก
แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพของแคตไอออนและเอนไอออน
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:40 pm

ปฏิบัติการเคมี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:38 pm