ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เครื่องกล

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103498    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   Specials Problems in Mechanical Engineering II

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103497    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Specials Problems in Mechanical Engineering I

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103490    การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory II

ความสำคัญของรายงานทางวิศวกรรม วิธีการเริ่มต้น รูปแบบและหัวข้อของรายงาน รูปและตารางกราฟวิธีการเขียน การทดลองเกี่ยวกับจักรกลของไหล เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องทำความเย็นและการปรับสภาวะอากาศ กลศาสตร์ของแข็ง

(The importance of engineering report; how to approach; the format and topic; figure and table;graph; writing style; experiments on fluid machinery, internal combustion engine, refrigeration and air conditioning mechanics of solid.)

(2103490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103421    วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล    Introduction to Finite Element Method for Mechanical Engineering

คณิตศาสตร์พื้นฐานและเมตริกซ์ ลำดับขั้นตอนในการใช้วิธีการไนต์เอลลิเม้นต์ การประดิษฐ์สมการของเอลลิเม้นต์โดยการใช้วิธีการแบบโดยตรง วิธีการแปรผันและวิธีการถ่วงดุลของเศษตกค้าง ลักษณะของไฟไนต์เอลลิเม้นต์แบบต่างๆในหนึ่ง สอง สามมิติ และฟังก์ชันแบ่งหาค่าภายใน การนำวิธีการไฟไนต์เอลลิเมนต์ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของเหลว

(Mathematical preliminaries and matrices,general procedure of the finite element method, derivation of finite equations using; direct approach, variational approach and method of weighted residuals, finite element types in one, two and three dimensions, and their interpolation functions,applications to structural, heart transfer,and fluid flow problems.)

(2103421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103402    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2    Mechanical Engineering Laboratory II

เครื่องยนต์จุดระเบิดและอัดระเบิดความเร็วสูง เครื่องอัดก๊าช เครื่องทำความเย็น เครื่องระบายอากาศ การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็ง

(High speed spark-ignition and compression-ignition engines; air compressor; nozzles; pumps and turbines; gas turbine engines; refrigeration plants; air conditioning plants; experiments in heat transfer and solid mechanics.)

(2103402 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103393    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Laboratory for Non ME

การทดลองนี้เพื่อให้นิสิตนอกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุ้นเคยกับเครื่องมือ และหลักการทดลองในด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อยให้ทำงานร่วมกัน ทำการทดลองเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำและกังหันน้ำ ควมเสียดทานในท่อ และวัฎจักรเครื่องทำความเย็น

(Experiments designed to familiarize nonmechanical engineering students with experimental techniques and instrumentation in the field of mechanical engineering, including various experimental problems on gasoline and diesel engines, air compressors, hydraulic pumps and turbines, friction loss in pipes and refrigeration cycles.)

(2103393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล

with one comment

2103391    สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล    Seminar and Technical Writing in ME

การเลือกหัวข้อทางวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้าหาข้อมูลทางเทคนิค การอ่านบทความ/รายงานทางเทคนิค การเสนอผลงานโดยการเขียนบทความ/รายงานทางเทคนิคและการบรรยาอย่างเป็นทางการ และการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

(Selection of mechanical engineering topics; researching technical information; reading technical article/reports; presentation of technical work by writing technical articles/reports and formal presentation;discussion on these technical works.)

(2103391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดลองและปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103390    การทดลองและปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Mechanical Engineering Experimentation and laboratory 1

กระบวนการทดลอง และมโนทัศน์พื้นฐานของกระบวนการทดลอง การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนในกระบวนการทดลอง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง การแปลความหมายของผลการทดลอง การคิดวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมทางกายภาพของระบบจากผลการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกายภาพของระบบ วิสัยทัศน์ทางกายภาพและการบ่งชี้และประยุกต์ใช้กฏกายภาพพื้นฐาน การรายงานผลการทดลอง การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล และกลศาสตร์ของแข็ง

(Experimentation and the basic concept of Experimentation; error and uncertainty analysis in Experimentation; somr basics in measurement and instrumentation; data analysis; interpretation of experimental results: analysis of physical characteristics of a system from experimental results by means of observation, physical understandings and insight, and identification and application of goveming principles; reporting of experimental results; basic experimental result; basic experimental in thermodynamics,fluid mechanics,and solid mechanics.)

(2103390 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103303    วิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล    Numerical Methods for Mechanical Engineering

หลักการของเครื่องดิจิตอลคอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ การหารากสมการเชิงพีชคณิตและสมการอดิสัย การหาคำตอบของสมการพีชคณิต การฟิตเส้นโค้ง การอินทิเกรด และการดิฟเพอรเรนซิเอตเชิงตัวเลข การอินทริเกรตเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาที่กำหนดค่าเริ่มต้น และปัญหาที่กำหนดค่าขอบ

(Digital computers principles and computer languages; root of algebraic and transcendental equations; solution of simultaneous algebraic equations; curve fitting; numerical integration and differentiation; numerical integration of ordinary differential equations: initial-value problems, ordinary differential equations: boundary-value problems.)

(2103303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล1

leave a comment »

2103301    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล1    Mechanical Engineering Laboratory I

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหลและกลศาสตร์ของแข็ง โดยการทดลองเพื่อแนะนำการใช้อุปกรณ์ทดลองต่างๆ เทคนิคการทดลองและทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นโดยการสังเกตทางกายภาพ

(Basic experiments in thermodynamics, fluid and solid mechanics; experiments to introduce pertinent instrumentation, experimental techniques and to further understanding of fundamentals via physical observation.)

(2103301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเขียนแบบเครื่องกล

leave a comment »

2103203    การเขียนแบบเครื่องกล    Mechanical Drawing

บทนำ การกำหนดมิติแบบต่างๆ ขีดจำกัดและค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต ลักษณะผิวการเขียนแบบงานเชื่อม พูลเลย์ เฟือง ลูกเบี้ยว และ กลไกข้อต่อ คลัตช์ การเขียนแบบท่อและการเขียนแบบใช้งาน

(Dimensioning and tolerancing in techrical drawing : gear and cam, thread fasteners,key,rivet and spring: piping drawing working drawing.)

(2103203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)