ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เครื่องกล

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103498    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   Specials Problems in Mechanical Engineering II

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103497    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Specials Problems in Mechanical Engineering I

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103490    การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory II

ความสำคัญของรายงานทางวิศวกรรม วิธีการเริ่มต้น รูปแบบและหัวข้อของรายงาน รูปและตารางกราฟวิธีการเขียน การทดลองเกี่ยวกับจักรกลของไหล เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องทำความเย็นและการปรับสภาวะอากาศ กลศาสตร์ของแข็ง

(The importance of engineering report; how to approach; the format and topic; figure and table;graph; writing style; experiments on fluid machinery, internal combustion engine, refrigeration and air conditioning mechanics of solid.)

(2103490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103421    วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล    Introduction to Finite Element Method for Mechanical Engineering

คณิตศาสตร์พื้นฐานและเมตริกซ์ ลำดับขั้นตอนในการใช้วิธีการไนต์เอลลิเม้นต์ การประดิษฐ์สมการของเอลลิเม้นต์โดยการใช้วิธีการแบบโดยตรง วิธีการแปรผันและวิธีการถ่วงดุลของเศษตกค้าง ลักษณะของไฟไนต์เอลลิเม้นต์แบบต่างๆในหนึ่ง สอง สามมิติ และฟังก์ชันแบ่งหาค่าภายใน การนำวิธีการไฟไนต์เอลลิเมนต์ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของเหลว

(Mathematical preliminaries and matrices,general procedure of the finite element method, derivation of finite equations using; direct approach, variational approach and method of weighted residuals, finite element types in one, two and three dimensions, and their interpolation functions,applications to structural, heart transfer,and fluid flow problems.)

(2103421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)