ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เทคนิค

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา1 การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

with 2 comments

รายวิชา ED371พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-).

รายวิชา ED371 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (-)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่กับมนุษย์
บทที่ 2 :การศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์…
บทที่ 3 :พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้น
บทที่ 4 : แนวคิดและความหมายของปรัชญาทั่วไป
บทที่ 5 :จิตวิทยากับการเรียนวิทยาศาสตร์
บทที่ 6 : การริ่เริ่มปรับปรุงหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์…
บทที่ 7 : ครูวิทยาศาสตร์กับหลักสูตรใหม่
บทที่ 8 :วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
บรรณานุกรม

สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล

with one comment

2103391    สัมมนาและการเขียนทางเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกล    Seminar and Technical Writing in ME

การเลือกหัวข้อทางวิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้าหาข้อมูลทางเทคนิค การอ่านบทความ/รายงานทางเทคนิค การเสนอผลงานโดยการเขียนบทความ/รายงานทางเทคนิคและการบรรยาอย่างเป็นทางการ และการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว

(Selection of mechanical engineering topics; researching technical information; reading technical article/reports; presentation of technical work by writing technical articles/reports and formal presentation;discussion on these technical works.)

(2103391 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102878    เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า    Approximation Techniques In Electromagnetics

การประมาณฟังก์ชันด้วยอนุกรมกำลัง การประมาณฟังก์ชันในช่วงกว้าง การประมาณค่าอินทิกรัล ผลเฉลี่ยโดยประมาณของสมการอนุพันธ์ การประยุกต์กรรมวิธีการประมาณในปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

(Power-series approximation of functions; wide-range approximation of functions; approximation of integrals; approximate solution of differential equations; application of approximation techniques to electromagnetics.)

(2102878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302349    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

การจำแนกประเภทและการเลือกวิธีการแยก การกลั่นแยกลำดับส่วน การสกัดระหว่างของเหลวแก๊ส โครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่นๆ

(Classification and selection of separation methods; fractional distillation; liquid-liquid extraction; gas chromatography; high-performance liquid chromatography; other separation methods.)

(2302349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง

leave a comment »

2302442    เทคนิคเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง    Advanced Analytical Techniques

หลักการวิธีวิเคราะห์ขั้นสูงทางสเปกโทรสโกปี เคมีเชิงไฟฟ้า และโครมาโทกราฟี

(Advanced analytical techniques in spectroscopy, electrochemistry, and chromatography.)

(2302442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางรังสีเอกซ์

leave a comment »

2302521    เทคนิคทางรังสีเอกซ์    X-ray Techniques

การผลิตและการตรวจวัดรังสีเอกซ์ สมบัติโดยทั่วไป สเปกตราแพร่และดูดกลืนรังสี เทคนิคทางสเปกโทรเคมิกัล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์วิธีต่างๆ การประยุกต์เทคนิค และวิธีการ (เพื่อใช้) วิเคราะห์ธาตุ ส่วนประกอบและปริมาณของธาตุในสารผลึก การบ่งระบุสารและการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก

(Production and detection of X-rays; their general properties, emission and absorption spectra. Spectrochemical techniques and X-rays diffraction methods and their applications, qualitative and quantitative analyses identification of unknowns and crystal-structure analysis.)

(2302521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302641    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพและเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการสกัดและวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry, extraction and different chromatographic methods.)

(2302641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการแยก

leave a comment »

2302652    เทคนิคการแยก    Separation Techniques

ทฤษฎี การปฏิบัติ และการประยุกต์ของวิธีเชิงกายภาพ และเชิงเคมีที่นิยมใช้ในทางเคมีสำหรับแยกสาร รวมถึงการกลั่น การระเหิดการสกัด และวิธีโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ

(Theory, practice, and application of physical and chemical methods of separation currently used in chemistry including distillation, sublimation, extraction and different chromatographic methods.)

(2302652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคเชิงเลขสำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102624    เทคนิคเชิงเลขสำหรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า    Numerical Techniques In Eletromagnetics

ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์; การวิเคราะห์ปัญหาค่าขอบเขตทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ไฟไนต์อีลีเมนต์ และไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ เช่น ท่อนำคลื่นและเรโซเนเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาการกระจัดกระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้บาวน์ดารีอีลีเมนต์ วิธีโมเมนต์; บทนำเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของวิชาแสงและการเลี้ยวเบน

(Review of Maxwell’s equations;finite element and finite difference analysis of electromagnetic boundary-value problems, e.g., waveguides and resonator; boundary element analysis of electromagnetic scattering problem; method of moment; introduction to geometric of optics and diffraction.)

(2102624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางชีวฟิสิกส์สำหรับเซลล์ชีววิทยา

leave a comment »

2303607    เทคนิคทางชีวฟิสิกส์สำหรับเซลล์ชีววิทยา    Biophysical Techniques

หลักการและวิธีการใช้เทคนิคต่าง ๆ สำหรับการศึกษาชีววิทยาและสรีรวิทยาระดับเซลล์ ไมโครสโคปี สเปคโตสโกปี อีเล็กโทรโฟรีซิล อัลตราเซนติฟิวก์ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ การนำเอาเทคนิคทางไบโอฟิกส์มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชั่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การคำนวณโดยคำนวณ โดยอาศัยสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของชีว โมเลกุล

(Study and practice on principle and techniques for cellbiology and cell physiology microscopes spectroscopy, electrophoresis, ultracentrifugation and cell culture technique; application of some biophysical techniques : X-ray diffraction, electron icroscopy;calculation based on physiochemical properties of macromolecules for measurement and prediction of cellular physiological event.)

(2303607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการวิเคราะห์ในฟิสิกส์วัสดุ

leave a comment »

2304670    เทคนิคการวิเคราะห์ในฟิสิกส์วัสดุ    Analytical Techniques In Material Physics

ลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของวัสดุ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ผลึกวิทยา แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ตัวตรวจหารังสีเอกซ์ จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน อันตรกิริยาระหว่างของแข็งกับอิเล็กตรอน วิทยาศาสตร์ของระบบสุญญากาศ แนวคิดและการประยุกต์ใช้งานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่าง ๆ ปรากฎการณ์เชิงแสง การสั่นของผลึก ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี การกระเจิงของรามัน โฟโตลูมิเนสเซนช์ การหาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้า สภาพต้านทาน สภาพเคลื่อนที่ได้ ปรากฏการณ์ฮอลล์ รอยต่อแบบต่าง ๆ

(Structural characterizations; X-ray diffraction; crystallography; X-ray source; X-ray detector; electron microscopy; electron-solid interactions; vacuum science, concepts and applications of electron microscopes; optical phenomenon; lattice vibrations; dielectric constant; infrared spectroscopy; Ramam scattering; photoluminescence; electrical characterization; resistivity; mobility; Hall effect; contacts.)

(2304670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคทางดาราศาสตร์

leave a comment »

2304683    เทคนิคทางดาราศาสตร์    Astronomical Techniques

การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ สเปกโตรกราฟ การหาควาเร็วตามแนวรัศมี การวัดความเข้มแสงทางสเปกตรัม การวัดความเข้มแสงแบบโฟโตอิเล็กตริก การวัดความเข้มแสงทางภาพถ่ายการหาวงโคจรดาวคู่ เทคนิคการสังเกตโครโมสเฟียร์และสนามแม่เหล็กสุริยะ กระบวนการถ่ายภาพจำแนก

(Astronomical photography; spectrography; radial velocity determination; spectrophotometry; photoelectric photometry; photographic photometry; orbit determination of binaries; techniques for observing the solar chromosphere and solar magnetic fields; photographic differencing process.)

(2304683 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

leave a comment »

3802620    เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา    Group Techniques in Counseling

แนวคิดพื้นฐานในด้านการทำงานกลุ่มเชิงจิตวิทยา หลักของพลวัตกลุ่มในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เน้นการพัฒนาแนวคิด เจตคติ และทักษะในกลุ่มนำกลุ่ม การวิเคราะห์พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม

(Basic concepts in psychological group work; group dynamic principles in group counseling with emphasis on concept, attitude and skill development in conducting groups; analysis of behavior interaction in group.)

(3802620 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 1, 2009 at 10:37 am

เทคนิคโปรเจคทีฟ

leave a comment »

3802729    เทคนิคโปรเจคทีฟ    Projective Techniques

มโนทัศน์และหลักการของการประเมินคลินิก เน้นประสบการณ์ ภาคปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบ การวิเคราะห์และประเมินคะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ การใช้แบบทดสอบโปรเจคทีฟ การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก

(Concepts and principles of clinical assessment with special emphasis on practice and experience in testing, on the analysis and interpretation of scores of personality tests through projective techniques and on clinical report writings.)

(3802729 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคและโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อ

leave a comment »

3901307    เทคนิคและโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อ    Techniques and Programs for Muscle Training

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทนทาน ความแข็งแรง และพลังของกล้ามเนื้อ กลุ่มกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาแต่ละชนิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาการในการพัฒนาความทนทาน ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ เทคนิคและโปรแกรมการฝึกความทนทาน ความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน

(Basic knowledge of endurance, strength and pewer of the muscles; groups of muscles corresponding to each type of exercises or sports; theory and methodology of endurance, strength and power development; techniques and programs for endurance, strength and power of muscle training.)

(3901307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)