ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เทคโนโลยี

เทคโนโลยีทางการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED405(S)เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology).

รายวิชา ED405(S) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่ 2 : การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : นวัตกรรมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 4 : สื่อการเรียนการสอน
บทที่ 5 :ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา…
บทที่ 5 : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา…(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม : Reference

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED501ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology).

รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…
บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
บรรณานุกรม :Reference

อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED801อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา (Grossary of Educational Teachnology English/Thai).

รายวิชา ED801 อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา (Grossary of Educational Teachnology English/Thai)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ประวัติผู้แต่ง : Biography
หมวดอักษร A , B , C
หมวดอักษร A , B , C(ต่อ)
หมวดอักษรA , B , C(ต่อ)
หมวดอักษร D , E , F
หมวดอักษรD , E , F(ต่อ)
หมวดอักษร G , H , I
หมวดอักษร G , H , I(ต่อ)
หมวดอักษร J , K , L
หมวดอักษร M , N , O
หมวดอักษร M , N , O(ต่อ)
หมวดอักษร P , Q , R
หมวดอักษร P , Q , R(ต่อ)
หมวดอักษร S , T, U
หมวดอักษร S , T, U(ต่อ)
หมวดอักษร V, W, X , Z
บรรณานุกรม : Reference

เทคโนโลยีการสันดาป

leave a comment »

2103467    เทคโนโลยีการสันดาป    Combustion Technology

ปรากฏการณ์การสันดาป บททบทวนของจลนศาสตร์ทางเคมี ความถี่การชนรวม สมการของอาเรเนียส อัตราพลังงานเร่งสัญลักษณ์ การทำปฏิกิริยา การจุดระเบิด ระยะเย็นตัว ขอบเขตของการลุกไหม้ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง การคำนวนการสันดาปแบบปฏิกิริยาเคมีอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ความร้อนเคมี อุณหภูมิของเปลวเพลิงทางทฤษฏี สมรรถนะการให้ความร้อนวิธีปฏิบัติการ และอุปกรณ์ถ่ายเทวัตถุ การแผ่รังสีความร้อนของเตาเผาอุปกรณ์การสันดาป ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงต่อไอน้ำ

(Combustion phenomena; chemical kinetics, total collision frequency, equation of Arrhenius, activation energy, rates of reaction, ignition, quenching distance, flammability limits, fuel technology, stoichiometric combustion calculation, thermochemical analysis, theoretical flame temperature, performance of steam boliers, boiler’s efficiency, boiler’s heat balance sheet, boiler draught and fan power calculation, classification of industrial furnaces, heat source and heating method, operating method and material transfer equipment, furnace’s radiative heat tranfer, combustion apparatus, fuel-to-steam efficiency.)

(2103467 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 14, 2010 at 4:46 pm

เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น

leave a comment »

2103363    เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น    Introduction to Technology and Utilization of Energy

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ประวัติศาสตร์การใช้พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรูปแบบต่างๆ อุปสงค์แลอุปทาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนได้และทดแทนไม่ได้

(An overall view of engery issue, the history of energe use, the relation among energy; demand and supply; environmental impacts; energy policy; technology and utilization of energy from renewable and nonrenewable resources.)

(2103363 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์

leave a comment »

2102765    การออกแบบเทคโนโลยีแผงวงจรพิมพ์    Design And Technology Of Printed Circuit Boards

การออกแบบลายเส้น ข้อแนะนำสำหรับการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ ชนิดอุปมานและเชิงเส้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีการทำแผ่นวงจรพิมพ์ การเตรียมฟิล์มถ่ายรูป การพิมพ์โดยเทคนิคการถ่ายรูป การกัดลายทองแดง การชุบ เทคนิคการชุบผ่านเจาะรู เทคนิคการบัดกรี เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับแผ่นวงจรพิมพ์

(Layout design; recommendations for the design of analog and degital PCB; computer-aided design of PCBs; fabrication Technology; photographic film preparation, photoprinting, etching, plating, plated-through-hole techniques; soldering techniques; new technologies in PCB.)

(2102765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102761    การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Equipment Design And Technology

โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการระบายความร้อนเทคนิคการลดนอยส์ การต่อสายดินและตัวกำบัง การออกแบบหม้อแปลง มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

(Structure and function of electronic equipment; thermal design; noise reduction techniques, grounding and shielding; transformer design; electronic equipment standards; design and fabrication of electronic product.)

(2102761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)