ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘เทอร์โมไดนามิกส์

เทอร์โมไดนามิกส์ 2

leave a comment »

2103342    เทอร์โมไดนามิกส์ 2    Thermodynamics II

ของผสมในสภาวะเป็นไอ(ก๊าซ) ความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ การใช้เชื้อเพลิงและการสันดาปการย้อนกลับไม่ได้และอไวลาบิลิดี หรือเอ็กเซอร์จี และประสิทธิภาพตามกฏข้อที่สอง หรือประสิทธิภาพเอกเซอร์เจติก การไหลจากการอัดตัว

(Vapor cycles and aplication; fuel and combustion; gaseous mixture; heat transfer and heat exchangers; thermodynamics relations.)

(2103342 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ใช่เอกเครื่องกล

leave a comment »

2103295    เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ใช่เอกเครื่องกล    Basic Thermodynamics

นิยามและสังกัปพื้นฐาน สมบัติของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน กฏข้อที่หนึ่งและกฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี ปั๊มน้ำและเครื่องอักอากาศวัฎจักรไอน้ำ วัฎจักรการทำความเย็น วัฎจักรกำลังมาตราฐานอากาศ พท้นฐานการถ่ายเทความร้อน

(Definitions and basic concepts: properties of pure substance and ideal gases; heat and work; first and second law of thermodynamics; entropy: pump and air compresor, steam power cycles, refrigeration cycles, air standard power cycles; basic heat transfer.)

(2103295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทอร์โมไดนามิกส์ 1

leave a comment »

2103241    เทอร์โมไดนามิกส์ 1    Thermodynamics I

นิยามและสังกัป คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฏข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์กฏข้อที่หนึ่งกับปริมาตรในควบคุม กฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทร-ปี การวิเคราะห์กฏข้อที่สองกับปริมาตรในควบคุม ระบบต้นกำลังและระบบทำความเย็น

(Definitions and concepts; properties of pure substances and ideal gases; work and heat; first law of thermodynamics; second law of thermodynamics and Carnot cycle; entropy; reversibility and availibility; refrigeration cycles; air-standard Carnot cycle and air-standard pawer cycles.)

(2103241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)