ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘ไฮ

ไฮโพลีเมอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีเมอร์
บทที่ 2 : โครงสร้างและสมบัติของโพลีเมอร์
บทที่ 3 : น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์
บทที่ 4 : โพลีเมอไรเซซันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น
บทที่ 5 : โพลีเมอไรเซซันแบบลูกโซ่แรดดิคอล…
บทที่ 6 : โพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนิก…
บทที่ 7 : โคโพลีเมอไรเวชัน
บทที่ 8 : กระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
บทที่ 9 : การย่อยสลายและความเสถียรของโพลีเมอร์
บทที่10 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก
บทที่11 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

โฆษณา

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:59 am