ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘119455

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้

leave a comment »

119455     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้     Economics of Forestry Resources

ทรัพยากรป่าไม้ ความสำคัญของป่าไม้ต่อประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ระบบราคาในอุตสาหกรรมป่าไม้ สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับป่าไม้ การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

(Forestry resource. Importance of forestry. Economic theory applied to forestry resource use. Forestry resource management. Demand for forestry products. Pricing system in forestry industry. Economic and social institutions in forestry. Forestry resource development.)

(119455 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 9:09 am