ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘159332

การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

leave a comment »

159332     การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์     Utilization and Maintenance of Science Equipment

ความสำคัญของอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานในการวัด อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการชั่งตวงวัดในวิชาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

(Significance of science equipment. Standard of measurement basic science equipment in weighing and measurement. Utilization and maintenance of science equipment.)

(159332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 11:25 am