ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘172416

สตรีกับการกีฬา

with 4 comments

172416     สตรีกับการกีฬา     Women and Sports

ประวัติความเป็นมาของสตรีกับการกีฬา ภาพลักษณ์ของสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี ความรู้ทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรี บุคคลที่เป็นผู้นำและนักกีฬาสำคัญทางประวัติศาสตร์สตรีกับกีฬา ประเด็นสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการเข้าร่วมกีฬาของเด็กและสตรีการพัฒนาการเป็นผู้นำ การส่งเสริม กิจกรรมทางกาย มีการศึกษานอกสถานที่

(History of women and sports, social portrayal of women in sports knowledge on physiological, psychological and sociological implication of girls’ and women’s participation in sports, important athletes and leaders in the history of women’s sport, societal and cultural issues affecting the opportunities for girls and women participation in sports, leadership development, promoting physical activities for girl and women. Field trips required.)

(172416 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:09 am