ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘198151

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I

leave a comment »

198151     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I     Basic Concepts and Principles of Nursing I

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพของบุคคลครอบครัว ชุมชน โดยคำนึงถึงสภาวะทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทฤษฎีการพยาบาลกระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาล และส่งเสริมผู้รับบริการให้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

(Concepts of health, illness, roles, functions, and scope of responsibility of nurses in health promotion, diseases prevention, curative and, rehabilitation of the individual, family and community concerning physical, mental and spiritual. Nursing theories, nursing process, principles of nursing, and promotion of people’s self care.)

(198151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:24 am