ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘198181

พัฒนาการการพยาบาล

leave a comment »

198181     พัฒนาการการพยาบาล     Nursing Professional Development

วิวัฒนาการทางการพยาบาลในด้านการบริการการศึกษา การบริหารและการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการการพยาบาล บทบาทแลหน้าที่ของพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Evolution in Nursing service and education, administration and nursing research, economical change, science and technology, social and education that influence nursing development, roles and functions of nurses in professional development, professional organizations and related organizations both in the country and foreign counties.)

(198181 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:19 am