ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘198261

การพยาบาลอนามัยชุมชน I

leave a comment »

198261     การพยาบาลอนามัยชุมชน I     Community Health Nursing I

แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาลอนามัยชุมชนปัญหาสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การสาธารณสุขมูลฐาน โครงสร้างการบริหารและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ หลักการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพกระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อมทันตสาธารณสุข หลักการระบาดวิทยา และการเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และระบบการส่งต่อ

(Concepts, principles, roles, functions, and responsibilities of community health nurses, public health problems, national pubic health development plan, primary health care, administration structure and national health care delivery system, principles in teaching and consulting about health, nursing process in health promotion, prevention curation and rehabilitation to the individual, family and community. Family health, school health, environmental health, dental public health, principles of epidemiology and surveillance, information system and referal system in Public Health.)

(198261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:06 am