ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘206471

วิศวกรรมการซ่อมบํารุง

leave a comment »

206471     วิศวกรรมการซ่อมบํ ารุง     Maintenance Engineering

แนวความคิดในงานซ่อมบํ ารุง สถิติการชํ ารุดขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบํ ารุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบํ ารุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบํ ารุง การวัดผลงานซ่อมบํ ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

(Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.)

(206471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 1:30 pm