ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2302591

เอกัตศักษา 1

leave a comment »

2302591    เอกัตศักษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2302591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 2, 2010 at 4:35 am