ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2303520

นิเวศวิทยาประยุกต์

leave a comment »

2303520    นิเวศวิทยาประยุกต์    Applied Ecology

องค์ประกอบของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรนิเวศวิทยาจากกิจกรรมของมนษย์ การเลือกดัชนีด้านชีววิทยาที่สามารถบ่งชี้ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

(Elements of the ecosystem; change of ecological resources resulting from human activities; selection of biological indexes that can indicate environmental effects; case studies.)

(2303520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)