ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2311657

สมบัติเชิงกลและเชิงวิทยากระแสของวัสดุเส้นใย

leave a comment »

2311657    สมบัติเชิงกลและเชิงวิทยากระแสของวัสดุเส้นใย    Mechanical and Rheological Properties of Fibrous Materials

ความเค้น-ความเครียด การงอ การบิด พฤติกรรมเชิงพลวัตและเชิงวิทยากระแสของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์

(Stress-strain, bending, torsion, dynamic and rheological behaviors of natural and synthetic fibers.)

(2311657 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:09 pm