ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2314212

การวิเคราะห์ทางอาหาร

leave a comment »

2314212    การวิเคราะห์ทางอาหาร    Food Analysis

หลักการของเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์อาหาร หลักการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง ทฤษฎีของการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร ได้แก่ น้ำ โปรตีน ไขมัน เส้นใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต เถ้าและแร่ธารตุ การหาพลังงานอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบระดับจุลภาค

(Principles of analytical techniques for foods; principles of sampling and sample preparation; theory of analytical methods for food constituents: moisture, proteins, lipids, fiber, carbohydrates, ash and minerals; food energy determination; analysis of micro-constituents.)

(2314212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:24 am