ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2314255

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร

leave a comment »

2314255    หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร    Elementary Food Technology

การศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านอาหาร คุณสมบัติและส่วนประกอบของอาหาร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการถนอมอาหาร กระบวนการถนอมอาหารทางอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและคุณค่าอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร

(Principle of food preservation and processing; chemistry of food microbiology associated with food.)

(2314255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:22 am