ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2314325

โภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร

leave a comment »

2314325    โภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร    Nutrition for Food Technologists

หลักกโภชาการขององค์ประกอบพื้นฐานในอาหาร ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ ของเหลวและสารอิเล็กโทรไลต์ ความต้องการสารอาหารต่อวัน ฉลากโภชนาการ ความปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในอุตสหกรรมอาหาร

(Nutritional principles of food components; carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, fluids and electrolytes; recommended daily allowances; nutritional labelling; safety and hazards associated with nutrition in food industry.)

(2314325 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:20 am