ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘2314331

กระบวนการแปรรูปอาหาร 1

leave a comment »

2314331    กระบวนการแปรรูปอาหาร 1    Food Processing I

โครงสร้างขั้นพื้นฐาน หน้าที่และการดำเนินงานของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การแยกและการทำให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันบริสุทธิ์ การล้างและการทำความสะอาดโรงงานและวัตถุดิบ

(A study of basic structure, function and operation of processing lines in food industries; separation and refining of carbohydrates, proteins and fats; washing and cleaning of plants and raw materials.)

(2314331 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:19 am