ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘AC400

การบัญชีชั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC400
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การรวมกิจการ
บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)
บทที่8 : งบการเงินรวม
บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)
บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 6:05 am