ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Academic

หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ

leave a comment »

รายวิชา EDหลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles).

รายวิชา ED หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม…
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA
บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA(ต่อ)
บทที่ 4 :รูปแบบของการวิจัย
บทที่ 5 :การวางแผนการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย
บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
บทที่ 6 :การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
โฆษณา

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

การจัดการและการบริหารงานวิชาการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรณานุกรม

การบริหารงานวิชาการ

leave a comment »

2706724    การบริหารงานวิชาการ    Administration Of Academic Affaires

หลักการและการปฏิบัติในการบริหารที่จำเป็นสำหรับการจัดและดำเนินงานวิชาการโดยเน้นเรื่องการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มการบริหารงานวิชาการ

(Administrative principles and practices essential for the effective organization and management of academic affaires, with emphasis onadministration of curriculum, teaching-learning process, educational supervision;problems and trends in academic administration.)

(2706724 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 8:39 am

การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา

leave a comment »

2710739    การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา    Academic Research And Services In Higher Education

การวิเคราะห์หนห้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการบุกเบิก สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้ออกเป็นสาระประโยชน์ต่อสังคม

(Analysis of the missions of higher education in searching and creating new knowledge; study of models to promote and develop research works as well as models in dissemminating academic and research findings to the benefits of the society at large.)

(2710739 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 10:10 am

งานวิชาการทางการอุดมศึกษา

leave a comment »

2710838    งานวิชาการทางการอุดมศึกษา    Academic Works In Higher Education

องค์ประกอบหลักของการอุดมศึกษา เน้นผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และพฤติกรรม การเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน ปฏิสัมพันธ์ และความเกี่ยวเนื่องกันขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะของการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษา การสร้างสรรค์ความรู้ การบริการชุมชน การพัฒนางานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิชาการ เน้นที่การประยุกต์ใช้ การศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง

(Principle components of higher education emphasizing students, faculty members, administration and teaching-learning behaviors, research, community services and their respective relevance and interactions, in terms of student development and outcomes, knowledge production, community services and development of academic product in higher education institutions; issues and obstracles in academic management with an emphasis on applications and case-studies.)

(2710838 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 5:15 am