ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Administration

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม

leave a comment »

รายวิชา ED403(H)หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม (PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION).

รายวิชา ED403(H) หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม (PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 ถึง บทที่4
บทที่ 1 ถึง บทที่4(ต่อ)
บทที่ 5ถึง บทที่ 9
บทที่ 5 ถึง บทที่ 9(ต่อ)
บทที่ 5 ถึง บทที่ 9(ต่อ)

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED408การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration).

รายวิชา ED408 การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ
บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน(ต่อ)
บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED408(H)การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration).

รายวิชา ED408(H) การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 2 : การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 4 : การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพสุขอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่11 : การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe ReaderDownload Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บททั่วไป
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 2 : การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง(ต่ิอ)
บทที่ 4 : การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5 :การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
บทที่ 6 :การบรรจุและการแต่งตั้ง
บทที่ 6 : การบรรจุและการแต่งตั้ง(ต่อ)
บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 7 : การกำหนดเงินเดือน(ต่อ)
บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 8 :การพัฒนาบุคลากร(ต่อ)
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ(ต่อ)
บทที่10 :วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11 :การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506(H)การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506(H) การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทนำ : Introduction
บทที่ 1 :การบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 :การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 :การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 4 :การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5 : การสรรหาและการคัดเลือดบุคคล
บทที่ 6 : การบรรจุและตำแหน่ง
บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 9 :การบรุงรักษาขวัญ
บทที่10 : วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506(S)การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506(S) การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา
บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :การบริหารการศึกษา
บทที่ 3 :การประชาสัมพันธ
บทที่ 4 : ปัญหาที่น่าสนใจ
บรรณานุกรม :Reference

หลักการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
บทที่ 3 : การอำนายการ
บทที่ 4 : การประสานงาน
บทที่ 5 : การควบคุมงาน
บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement