ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Administration

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม

leave a comment »

รายวิชา ED403(H)หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม (PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION).

รายวิชา ED403(H) หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม (PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 ถึง บทที่4
บทที่ 1 ถึง บทที่4(ต่อ)
บทที่ 5ถึง บทที่ 9
บทที่ 5 ถึง บทที่ 9(ต่อ)
บทที่ 5 ถึง บทที่ 9(ต่อ)

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED408การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration).

รายวิชา ED408 การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ
บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน(ต่อ)
บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED408(H)การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration).

รายวิชา ED408(H) การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 2 : การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 4 : การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพสุขอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่11 : การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe ReaderDownload Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บททั่วไป
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
บทที่ 2 : การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง(ต่ิอ)
บทที่ 4 : การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5 :การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
บทที่ 6 :การบรรจุและการแต่งตั้ง
บทที่ 6 : การบรรจุและการแต่งตั้ง(ต่อ)
บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 7 : การกำหนดเงินเดือน(ต่อ)
บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 8 :การพัฒนาบุคลากร(ต่อ)
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ
บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ(ต่อ)
บทที่10 :วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11 :การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506(H)การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506(H) การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทนำ : Introduction
บทที่ 1 :การบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 :การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 :การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 4 :การจำแนกตำแหน่ง
บทที่ 5 : การสรรหาและการคัดเลือดบุคคล
บทที่ 6 : การบรรจุและตำแหน่ง
บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 9 :การบรุงรักษาขวัญ
บทที่10 : วินัยและการให้พ้นจากงาน
บทที่11 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED506(S)การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน (School and Personnel Administration).

รายวิชา ED506(S) การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา
บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :การบริหารการศึกษา
บทที่ 3 :การประชาสัมพันธ
บทที่ 4 : ปัญหาที่น่าสนใจ
บรรณานุกรม :Reference

หลักการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
บทที่ 3 : การอำนายการ
บทที่ 4 : การประสานงาน
บทที่ 5 : การควบคุมงาน
บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็น วิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น

คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 วิวัฒนาการของการบริหารโรงเรียน
บทที่2 ทฤษฏีและหลักการบริหารโรงเรียน
บทที่3 โครงสร้างและองค์กรการบริหารโรงเรียน
บทที่4 การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA436
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Administration)
ศึกษา หลักและวิธีการบริหารกิจการนักเรียน เน้นในด้านการจัดบริการสวัสดิการ ให้แก่นักเรียน การปกครอง การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร การจัดกจกรรมนักเรียน การจัดด้านการสอนและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ: Content
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร…
บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหาร…(ต่อ)
บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 5 :การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA436(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : โครงสร้างการบริหารงานปกครอง
บทที่ 3 :การบริหารงานปกครอง
บทที่ 4 : การบริหารงานบุคลากร
บทที่ 5 : วิธีดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา
บทที่ 6 :การบริหารงานบริการ
บทที่ 7 : การดำเนินการงานบริการ : งานห้องสมุด
บทที่ 8 :ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการห้องสมุด
บทที่ 9 : แผนการดำเนินการของฝ่ายบริการ
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารหลักสูตร
บทที่3 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการ
บทที่4 การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา
บทที่5 ครูกับการสอน
บทที่6 นักเรียนกับการเรียนรู้
บทที่7 การจัดและการบริหารงานห้องสมุด
บทที่8 สื่อการสนอ
บทที่9 การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่10 การประกันคุณภาพการศึกษา
บรรณานุกรม

การบริหารงานธุรการโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษา ขอบข่ายของงานธุรการของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารงานธุรการในโรงเรียน
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ
บทที่ 2 : การบริหารงารสารบรรณ(ต่อ)
บทที่ 3 : การบริหารงานการเงินและการบัญชัในโรงเรียน
บทที่ 4 : การบริหารการพัสดุในโรงเรียน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน
บทที่ 5 : งานทะเบียนและรายงาน(ต่อ)
บทที่ 6 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่<
บทที่ 7 : การบริหารงานอาคารสถานที่(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA445
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Supplies Administration)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
บทที่ 3 : การจัดหาพัสดุ
บทที่ 4 : การจัดหาพัสดุ…(ต่อ)
บทที่ 5 : การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบ…
บทที่ 6 : การจัดงานว่าด้วยพัสดุ
บทที่ 7 : การเก็บรักษาและการบำรุงรักษา
บทที่ 8 : การจัดงานพัสดุว่าด้วยการควบคุม…
บทที่ 9 : ปัญหาในการบริหารงานพัสดุ
ภาคผนวก ก :Supplement A
ภาคผนวก ข :Supplement B