ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Adult

พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา EF393พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education).

รายวิชา EF393 พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education)

ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ :ประวัติการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 1 :ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 1 : ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 2 : ปรัชญา แนวคิดและหลักการ ความมุ่งหมาย…
บทที่ 3 :การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 3 : การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 4 : หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 :นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 5 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…(ต่อ)
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference
โฆษณา

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา ED503(S)การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education).

รายวิชา ED503(S) การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 :วิธีดำเนินการจัดการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 3 :วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…
บทที่ 3 : วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…
บทที่ 4 :การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

การศึกษาสำหรับเกษตรกร

leave a comment »

178421     การศึกษาสำหรับเกษตรกร     Young and Adult Farmers Education

หลักการและความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาวิชาชีพทางเกษตรให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อแต่ประสงค์จะประกอบอาชีพทางเกษตร การดำเนินงานและการประเมินผลตลอดจนงานของสมาคมเกษตรกร

(Principles, objectives and methods of providing agricultural education to farmers and others in the agriculture-related sector. Implementation and administration of farmers’ organizations.)

(178421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 1:17 am

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

leave a comment »

3040707    การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่    Adult Learning

ลักษณะจำเพาะของการศึกษาแบบผู้ใหญ่ พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจและปัญหาของนักศึกษาผู้ใหญ่ เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีวัยต่างกัน ปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางวิชาการ ปัญหาความก้าวหน้าในการเรียนการสอน โดยเน้นหลักการเรียนศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาบุคคล จิตวิทยาของการเรียนรู้ และกระบวนการจัดตั้งองค์การนักศึกษาเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

(Educational program including adult learner’s characteristics, economic and social background, student problems including peer group, personal and academic problems; principles of adult learning, personnel development; psychology of learning and process of student organization.)

(3040707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 26, 2009 at 1:05 pm

การพยาบาลผู้ใหญ่ I

leave a comment »

198263     การพยาบาลผู้ใหญ่ I     Adult Nursing I

แนวคิดและหลักการในการให้การพยาบาลบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ การเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก โรคเขตร้อน โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร โลหิตและต่อมน้ำเหลือง ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย และการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ

(Concepts and principles in providing Nursing care to the person in late adolescent stage to adult stage, preparation of the patient for diagnostic examination and therapy of the person who has health problems related to changing in growth of cells, integumentary system, ear, eye, nose, throat, tropical diseases, communicable diseases, non-communicable diseases, gastro-intestinal tract, blood and lymph, urinary tract, reproductive organs; in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage, helping the person who has injury from accident and natural disaster using nursing process in solving problems covering physical, mental, social spiritual aspects of the person.)

(198263 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:02 am

การพยาบาลผู้ใหญ่ II

leave a comment »

198264     การพยาบาลผู้ใหญ่ II     Adult Nursing II

ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลบุคคลวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางยา และการผ่าตัด ซึ่งมีปัญหาสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตขอบเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก โรคเขตร้อน โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร โลหิต และต่อมน้ำเหลือง ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลันระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย และการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย

(Practice using the nursing process in providing nursing care to people who have health problems in the late adolescent to adult age for diagnostic examination; drug therapy; and surgery; covering the physical, mental, social, spiritual aspects regarding the change in growth of cell, integumentary system, eye, ear, nose, throat, tropical diseases, communicable diseases, non-communicable diseases, diseases of gastro-intestinal tract, blood and lymph, urinary tract, reproductive organ, in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage, and helping the person with injury from accident and disaster.)

(198264 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:01 am

การพยาบาลผู้ใหญ่ III

leave a comment »

198363     การพยาบาลผู้ใหญ่ III     Adult Nursing III

การพยาบาลบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลาย จนถึงผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ในทุกระยะของการดำเนินโรคและการบำบัดทางการพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

(Nursing care of people in late adolescent to adult age who have health problems related to musculo-skeleton system, respiratory system, cardio-vascular system, endocrine system, nervous system; in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage; using the Nursing process in solving the problem covering physical, mental, social and spiritual aspects in every stage of disease, and Nursing therapy according to the Ministry of Public Health Regulations.)

(198363 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:21 am