ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Advanced

ภาษาอังกฤษระดับสูง 2

leave a comment »

รายวิชา EN405(34)ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 (Advanced English 2).

รายวิชา EN405(34) ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 (Advanced English 2)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Preface
General Introduction
สารบัญ : Content
Part1 : Newswriting
Part2 : Writing About Reading
Part3 : Letters Writing

ชีวเคมีขั้นสูง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 วัฏจักรเซล์
บทที่ 2 มะเร็ง
บทที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
บทที่ 4 ยีนกับมะเร็ง
บทที่ 5 การรักษาโรคมะเร็ง
บทที่ 6 บทบาทของอาหารต่อโรคมะเร็ง
บทที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
บทที่ 8 พันธุวิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)

บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
บทที่ 2 : รีดักชัน
บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง : Reference

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 : หลักการทางโฟโตเคมี
บทที่ 2 : โฟโตเคมีของคีโทน
บทที่ 3 : โฟโตเคมีของโอเลฟิน
บทที่ 4 : โฟโตเคมีของสารประกอบอะโรมาติก
บทที่ 5 : หลักการทั่วไปของปฏิกิริยาเพริไซคลิก
บทที่ 6 : ELECTROCYCLIC REACTIONS
บทที่ 7 : CYCLOADDITION REACTIONS
บทที่ 8 : SIGMATROPIC REACTIONS
บทที่ 9 : การเสนอกลไกที่สมเหตุสมผล
บทที่10 : การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
บทที่11 : การศึกษาทางด้านไคเนติก
บทที่12 : พลังงานของปฏิกิริยา
บทที่13 : อินเทอร์มีเดียตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
บรรณานุกรม : Reference

การบัญชีชั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC400
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การรวมกิจการ
บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)
บทที่8 : งบการเงินรวม
บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)
บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 6:05 am

การบัญชีชั้นกลาง 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC300
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษา หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการค้าร่วม การขายผ่อนชำระ การฝากขายการประกันภัย การบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(1)
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(2)
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(3)
บทที่1 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศ(4)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ(1)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ(2)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ(3)
บทที่2 : การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาต่างประเทศ(4)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(1)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(2)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(3)
บทที่3 : การบัญชีการประกันภัย(4)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย(1)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย(2)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย(3)
บทที่4 : การบัญชีการฝากขาย(4)
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(1)
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(2)
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(3)
บทที่5 : การบัญชีการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ(4)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(1)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(2)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(3)
บทที่6 : การบัญชีกิจการร่วมค้า(4)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(1)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(2)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(3)
บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางบัญชี(4)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 5:46 am

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ขั้นสูง 1

leave a comment »

2301721    การวิเคราะห์ขั้นสูง 1    Advanced Analysis I

ทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีเมเชอร์ และเครื่องมือทางทอพอโลจีบางอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริภูมิเวกเตอร์ทอพอโลจี เมเชอร์ราดอน ทฤษฎีการแจกแจง

(Review of measure theory and some topological tools in analysis, topological vector spaces, radon measures, distribution theory.)

(2301721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง

leave a comment »

2301770    คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง    Advanced Discrete Mathematics

การวิเคราะห์เชิงการจัด โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง การคิดแบบขั้นตอนวิธี การประยุกต์ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Combinatorial analysis; discrete structures; algorithmic thinking; applications in Science and Computer Science.)

(2301770 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต

leave a comment »

2301783    หัวข้อขั้นสูงทางพีชคณิต    Advanced Topics in Algebra

หัวข้อทางพีชคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in algebra that are of special interest and might lead to research work.)

(2301783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์

leave a comment »

2301784    หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์    Advanced Topics in Analysis

หัวข้อทางการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in analysis that are of special interest and might lead to research work.)

(2301784 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต

leave a comment »

2301785    หัวข้อขั้นสูงทางเรขาคณิต    Advanced Topics in Geometry

หัวข้อทางเรขาคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษซึ่งอาจนำไปสู่การวิจัยต่อไป

(Various topics in geometry that are of special interest and might lead to research work.)

(2301785 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง

leave a comment »

2102870    วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง    Advanced Communications Engineering

หลักการของเครื่องรับที่เหมาะสม การส่งสัญญาณแบบมีประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนของข่าสารและนิยามของความจุของช่องและฟังก์ชันของความเชื่อถือได้ การนำระบบรหัสมาใช้งาน ทีดีเอ็มเอและซีดีเอ็มเอ การควบคุมการไหลและการจัดเส้นทาง

(Principles of optimum receivers; efficient signaling for message sequences and concepts of channel capacity and reliability function; implementation of coded systems; TDMA and CDMA flow control and routing.)

(2102870 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

leave a comment »

2102796    เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    Advanced Topics In Electrical Engineering I

ปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจในแขนงวิชาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า

(Interesting topic or new developments in the field of electrical Engineering.)

(2102796 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)