ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Agricultural

นโยบายการเกษตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญ ของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย หน่วย
(Agricultural Policies)

กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม

leave a comment »

2103487    กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม    Agricultural Process Engineering

บทนำเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะรักษาและยกระดับคุณภาพเปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของผลผลิตการเกษตรโดยเน้นถึงเครื่องทำความสะอาดและคัดขนาด เครื่องลดขนาด กฏของการอบแห้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของผลผลิตและอุณหภูมิ ตลอดจนศึกษาเทคนิคการแปรรูปการขนย้ายและระบบการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ

(Introduction to post-harvest farm processing activities in maintaining, raising the quality, and changing the form or characteristics of farm products: with emphasis on cleaning and sorting machines, size reduction, principles of drying, crop moisture content-temperature relationship, product processing techniques, and handling and storaging systems and equipment.)

(2103487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครื่องจักรกลการเกษตร

leave a comment »

2103486    เครื่องจักรกลการเกษตร    Agricultural Machinery

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง การใช้งานและปรับแต่งเครื่องจักกลเกษตร รวมทั้งลักษณะการออกแบบและการจัดการความต้องการกำลังประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องหว่าน เครื่องปักดำข้าว เครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องเก็บเกี่ยว

(Basic structural features, operations, functional requirements, and adjustments of agricultural machinery; types of design and management, power requirements, and efficiency and maintenance of field machinery; selection of tillage equipment; crop planting; seed drills and broadcasting machines; rice transplanter; spraying and harvesting machines.)

(2103486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีการเกษตร

leave a comment »

2302571    เคมีการเกษตร    Agricultural Chemistry

เคมีการเกษตรเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด การจำแนกชนิด และการออกฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร สารฆ่าแมลง สารต้านการกินของแมลงและสารควบคุมแมลงชนิดอื่น สารกำจัดวัชพืชและสารควบคุมการเติบโตของพืช สารฆ่าราและสารควบคุมจุลชีพชนิดอื่น การสังเคราะห์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร

(Introduction to agricultural chemistry: history, sources, classification and mode of actions of agrochemicals; insecticides, antifeedant, other insect control agents; herbicides and plant growth regulators; fungicides and other microbial control agents; synthesis and structure-activity relationship study of agrochemicals.)

(2302571 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

leave a comment »

2343601    เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร    Research Techniques in Agricultural Technology

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงที่ใช่ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร

(Laboratory exercises on advanced techniques in agricultural technological research.)

(2343601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:48 pm