ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Agricultural

นโยบายการเกษตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญ ของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย หน่วย
(Agricultural Policies)

กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม

leave a comment »

2103487    กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม    Agricultural Process Engineering

บทนำเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะรักษาและยกระดับคุณภาพเปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของผลผลิตการเกษตรโดยเน้นถึงเครื่องทำความสะอาดและคัดขนาด เครื่องลดขนาด กฏของการอบแห้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของผลผลิตและอุณหภูมิ ตลอดจนศึกษาเทคนิคการแปรรูปการขนย้ายและระบบการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ

(Introduction to post-harvest farm processing activities in maintaining, raising the quality, and changing the form or characteristics of farm products: with emphasis on cleaning and sorting machines, size reduction, principles of drying, crop moisture content-temperature relationship, product processing techniques, and handling and storaging systems and equipment.)

(2103487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครื่องจักรกลการเกษตร

leave a comment »

2103486    เครื่องจักรกลการเกษตร    Agricultural Machinery

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง การใช้งานและปรับแต่งเครื่องจักกลเกษตร รวมทั้งลักษณะการออกแบบและการจัดการความต้องการกำลังประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องหว่าน เครื่องปักดำข้าว เครื่องพ่นสารเคมีและเครื่องเก็บเกี่ยว

(Basic structural features, operations, functional requirements, and adjustments of agricultural machinery; types of design and management, power requirements, and efficiency and maintenance of field machinery; selection of tillage equipment; crop planting; seed drills and broadcasting machines; rice transplanter; spraying and harvesting machines.)

(2103486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีการเกษตร

leave a comment »

2302571    เคมีการเกษตร    Agricultural Chemistry

เคมีการเกษตรเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด การจำแนกชนิด และการออกฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร สารฆ่าแมลง สารต้านการกินของแมลงและสารควบคุมแมลงชนิดอื่น สารกำจัดวัชพืชและสารควบคุมการเติบโตของพืช สารฆ่าราและสารควบคุมจุลชีพชนิดอื่น การสังเคราะห์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ของสารเคมีเพื่อการเกษตร

(Introduction to agricultural chemistry: history, sources, classification and mode of actions of agrochemicals; insecticides, antifeedant, other insect control agents; herbicides and plant growth regulators; fungicides and other microbial control agents; synthesis and structure-activity relationship study of agrochemicals.)

(2302571 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

leave a comment »

2343601    เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร    Research Techniques in Agricultural Technology

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงที่ใช่ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร

(Laboratory exercises on advanced techniques in agricultural technological research.)

(2343601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:48 pm

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร

leave a comment »

2343693    หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร    Selected Topics in Agricultural Technology

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตรที่กำลังอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน

(Selected topics of current interest in agricultural technology.)

(2343693 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:39 pm

สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร 1

leave a comment »

2343701    สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร 1    Seminar in Agricultural Technology I

การค้นคว้าเอกสารและการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ ในเรื่องทางเทคโนโ,ยีการเกษตรเพื่อนำเสนอและอภิปรายในการสัมมนา

(Literature search and critical reading in agricultural technology for presentation of discussion at a seminar.)

(2343701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:37 pm

สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร 2

leave a comment »

2343702    สัมมนาเทคโนโลยีการเกษตร 2    Seminar in Agricultural Technology II

การค้นคว้าเอกสารและการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ ในเรื่องทางเทคโนโ,ยีการเกษตรเพื่อนำเสนอและอภิปรายในการสัมมนา

(Literature searchand critical reading in agricultural technology for presentation and discussion at a seminar)

(2343702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:36 pm

การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

leave a comment »

2605416    การตลาดสินค้าเกษตรกรรม    Agricultural Marketing

ภาพรวมสินค้าเกษตรกรรม อุปสงค์ อุปทานและพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยีและกฎระเบียบทางการค้าโลกที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความช่วยเหลือของรัฐบาล ปัญหาด้านการตลาดและกลยุทธ์

(Principles of agricultural marketing, marketing channels of Thai agricultural products, price determination, factors affecting agricultural markets, government’s roles and aids, framework for analyzing marketing problems, and organization of commodity and farm supply markets.)

(2605416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:06 am

สัมมนาการสื่อสารการเกษตร

leave a comment »

2800727    สัมมนาการสื่อสารการเกษตร    Seminr In Agricultural Communication

การอภิปรายปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารในบริบทของงานเกษตรกรรมทั้งในส่วนที่เป็นการเผยแพร่นวัตกรรม การสื่อสารการตลาด กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารในงานเกษตรกรรม

(Discussion on problems or issues related to communication factors in the context of agriculture; diffusion of innovation; marketing communication; agricultural activities; economic, political and social factors and their impacts on agricultural communication.)

(2800727 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 7:48 am

การสื่อสารด้านการเกษตร

leave a comment »

2803514    การสื่อสารด้านการเกษตร    Agricultural Communication

การวิเคราะห์กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารด้านการเกษตร การวางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร การกำหนดสาร การเลือกใช้สื่อ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่มีผลประสิทธิภาพของการสื่อสารการเกษตร

(Analysis of the process and elements of agricultural communication; planning of communication for agricultural development, message design, media selection, target group analysis; factors affecting agricultural communication effectiveness.)

(2803514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:32 pm

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

leave a comment »

036211     การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     Agricultural Extension and Technology Transfer

แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

(Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation and adoption process for target audience. Media communication for technology transfer.)

(036211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:34 pm

อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร

leave a comment »

036251     อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร     Agricultural Machinery and Equipment

เทคโนโลยีของอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรสภาพ และการปศุสัตว์ การพัฒนาทดสอบและมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร

(Equipment, and agricultural machinery technology for soil preparation, planting, crop maintenance, crop processing and animal husbandry; development, testing, and standard of agricultural machinery.)

(036251 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:18 pm